«Я ж те­бе, ми­лая...»

У США від­був­ся тра­ди­цій­ний чем­піо­нат із но­сі­н­ня дру­жин

Ukrayina Moloda - - Спорт - На­та НЕТУДИХАТА

Хто з чо­ло­ві­ків до одру­же­н­ня не обі­цяв усе жи­т­тя но­си­ти сво­їх по­ло­ви­нок на ру­ках? Однак пі­сля одру­же­н­ня ці обі­цян­ки ча­стень­ко за­бу­ва­ю­ться, на що зна­хо­ди­ться со­тня від­ма­зок: і ча­су не­має, і дру­жи­на по­важ­ча­ла, і си­ли вже не ті, та й на­ві­що, ко­ли й так одру­же­ні? А для то­го, щоб три­ма­ти чо­ло­ві­ків у фор­мі і по­да­ва­ти при­клад ін­шим, у сві­ті існу­ють рі­зно­ма­ні­тні чем­піо­на­ти з но­сі­н­ня дру­жин.

За­зви­чай участь у ньо­му до­зво­ля­ють бра­ти ли­ше одру­же­ним па­рам, хо­ча в окре­мих ви­пад­ках мо­жна взя­ти «дру­жи­ну на­про­кат». Що­до дру­жин теж існу­ють пев­ні ви­мо­ги: во­ни ма­ють бу ти не мо­лод­шi 17

12 жов­тня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, мiсця­ми не­ве­ли­кий дощ, уно­чi та вран­цi мо­жли­вий ту­ман. Вiтер за­хiдний, 5-10 м/ с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi близь­ко +10, удень +13...+15.

Мир­го­род: мiсця­ми не­ве­ли­кий дощ. Уно­чi +6...+8, удень +12...+14. Вiн­ни­ця: мiсця­ми не­ве­ли­кий дощ. Уно­чi +7...+9, удень +15...+17. Оде­са: без опа­дiв. Уно­чi +9...+11, удень +17...+19.

Ку­рор­ти Кар­пат: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, без опа­дiв. Тру­ска­вець: уно­чi +7...+9, удень +15...+17. Мор­шин: уно­чi +8...+10, удень +16...+18. ро­ків і ва­жи­ти не мен­ше 50 кг. Із та­кою но­шею уча­сни­ки зма­гань ма­ють на швид­кість по­до­ла­ти смуг у пе­ре­шкод, до якої вхо­дять бар’єри з ко­лод, сму­га пі­ску та ба­сейн iз во­дою чи ба­гню­кою. Остан­нє чи не най­важ­че, бо чо­ло­ві­ки за­зви­чай три­ма­ють дру­жин на спи­ні вниз го­ло­вою, і тим до­во­ди­ться до­бря­че ви­кру­чу­ва­ти­ся, щоб не на­хлеб- та­ти­ся ті­єї ж во­ди чи ба­гню­ки.

Сві­то­вий чем­піо­нат із но­сі­н­ня дру­жин за­зви­чай про­хо­дить у Фін­лян­дії — в остан­ньо­му з них узя­ли участь май­же 50 пар із 12 кра­їн світ у. За пра­ви­ла­ми, пе­ре­мо­жець отри­мує стіль­ки пи­ва, скіль­ки ва­жить дру­жи­на. По­ді­бні зма­га­н­ня існу­ють і в Бри­та­нії та США.

На остан­ньо­му з них, що від­був­ся дня­ми, пе­ре­мог у свя­тку­ва­ла па­ра з Вір­джи­нії. Крім 12 ящи­ків пи­ва, в на­го­ро­ду во­ни отри­ма­ли ще й чек на 630 до­ла­рів. Але що цей приз у по­рів­нян­ні з трі­ум­фом, ко­ли ти ро­зу­мі­єш, що твій чо­ло­вік — най­кра­щий. Та ще й но­сить те­бе на ру­ках.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.