По спо­сте­рі­га­чах — во­гонь

На Сві­тло­дар­ській ду­зі бо­йо­ви­ки об­стрі­ля­ли па­труль ОБСЄ

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван ПОВАЛЯЄВ

Ро­сій­ські оку­пан­ти та мі­сце­ві бо­йо­ви­ки вко­тре вчи­ни­ли зброй­ну про­во­ка­цію що­до спо­сте­рі­га­чів мі­сії ОБСЄ, яка мо­гла спри­чи­ни­ти жер­тви. Ста­ло­ся це на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня сто­рін у ра­йо­ні Сві­тло­дар­ської ду­ги ми­ну­лої се­ре­ди.

Як по­ві­дом­ляє штаб АТО з по­си­ла­н­ням на укра­їн­ську сто­ро­ну Спіль­но­го цен­тру з кон­тро­лю та ко­ор­ди­на­ції, 11 жов­тня від­бу­ва­ло­ся пла­но­ве пе­ре­ти­на­н­ня па­тру­ля­ми СММ лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня сто­рін по до­ро­зі «Сві­тло­дарськ — Де­баль­це­ве». «За­зна­че­на про­це­ду­ра пе­ред­ба­чає дзер­каль­не схо­дже­н­ня в центр «сі­рої зо­ни» з обох бо­ків від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня сто­рін па­тру­лів СММ ОБСЄ ра­зом iз пред­став­ни­ка­ми від­по­від­них сто­рін СЦКК та са­пе­ра­ми», — по­ясни­ли у шта­бі. Утім близь­ко 14:30, ко­ли па­труль ОБСЄ ру­хав­ся до цен­тру «сі­рої зо­ни», про­лу­на­ли по­стрі­ли з бо­ку оку­по­ва­но­го Ло­зо­во­го в на­прям­ку се­ли­ща Лу­ган­сько­го, яке кон­тро­лю­ють ЗСУ.

«Укра­їн­ська сто­ро­на СЦКК за­су­джує та­кі про­во­ка­цій­ні дії НЗФ ОРДО, які ма­ють си­стем­ний ха­ра­ктер i свід­чать про те, що ке­рів­ни­цтво ОРДО ци­ні­чно не­хтує Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми та сві­до­мо пра­гне подаль­шо­го за­го­стре­н­ня зброй­но­го кон­флі­кту на Дон­ба­сі», — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні.

У шта­бі АТО та­кож на­го­ло­шу­ють, що оку­пан­ти різ­ко збіль­ши­ли кіль­кість об­стрі­лів позицій ЗСУ впро­довж ми­ну­лої се­ре­ди. Якщо в по­пе­ре­дні дні фі­ксу­ва­ли в се­ре­дньо­му 12-15 об­стрі­лів, то за ми­ну­лу до­бу не­за­кон­ні зброй­ні фор­му­ва­н­ня 41 раз по­ру­ши­ли ре­жим ти­ші. У ре­зуль­та­ті за­го­стре­н­ня бо­йо­вих дій один укра­їн­ський во­їн отри­мав ку­льо­ве по­ра­не­н­ня в се­ли­щі Пі­ски по­бли­зу оку­по­ва­но­го До­не­цька.

На­сам­пе­ред, сут­тє­во зро­сла кіль­кість во­ро­жих про­во­ка­цій на до­не­цько­му на­прям­ку. Зокре­ма, во­рог дві­чі дов­го об­стрі­лю­вав iз гр­ана­то­ме­тів, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле- ме­тів і стрі­ле­цької зброї укрі­пле­н­ня ЗСУ бі­ля Ав­ді­їв­ки, Ма­йор­ська, ша­хти Бу­тів­ка. На при­мор­сько­му на­прям­ку бо­йо­ви­ки га­ти­ли з 82мі­лі­ме­тро­вих мі­но­ме­тів i рі­зних ви­дів гр­ана­то­ме­тів по укрі­пле­н­нях сил АТО бі­ля Мар’їн­ки, Во­дя­но­го, Ши­ро­ки­но­го. Не­спо­кій­но бу­ло й на лу­ган­сько­му на­прям­ку. Тут оку­пан­ти дві­чі об­стрі­лю­ва­ли обо­рон­ців Крим­сько­го, за­сто­со­ву­ю­чи при цьо­му танк, мі­но­ме­ти ка­лі­бру 82 мі­лі­ме­три, про­ти­тан­ко­ві гр­ана­то­ме­ти.

Як за­зна­чає ре­чник Мі­н­обо­ро­ни з пи­тань АТО Оле­ксандр Мо­ту­зя­ник, у від­по­відь ЗСУ опе­ра­тив­но й жорс­тко 28 ра­зів за­сто­со­ву­ва­ли весь спектр не­за­бо­ро­не­но­го озбро­є­н­ня. Втра­ти во­ро­га уто­чню­ють.

«На най­зу­хва­лі­шi про­во­ка­ції про­тив­ни­ка укра­їн­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці від­по­від­а­ли во­гнем із стан­ко­во­го гр­ана­то­ме­та, ве­ли­ко­ка­лі­бер­них ку­ле­ме­тів i стрі­ле­цької зброї», — ка­же пол­ков­ник Мо­ту­зя­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.