На­ві­дник гар­ма­ти і по­ет

Прав­нук Во­ло­ди­ми­ра Со­сю­ри до­по­ма­гає бій­цям АТО

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Бо­г­да­на ГАЙВОРОНСЬКА

У День за­хи­сни­ків Ві­тчи­зни, на По­кро­ву, в при­мі­щен­ні На­ціо­наль­ної спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Укра­ї­ни від­бу­де­ться чер­го­вий за­хід мо­ло­ді­жно­го ми­сте­цько­го про­е­кту «Твор­чий ков­чег». Цьо­го ра­зу сво­єю твор­чі­стю у ко­ли­шньо­му «Ма­є­тку Лі­бер­ма­на» по­ді­ля­ться вій­сько­во­слу­жбов­ці, які в мир­но­му жит­ті за­ли­ша­ю­ться по­е­та­ми, ав­то­ра­ми пі­сень, про­за­ї­ка­ми чи ху­до­жни­ка­ми. А де­хто стає на твор­чий шлях, пе­ре­жив­ши жа­хі­т­тя вій­ни.

Спо­ча­тку від­кри­ють ху­до­жню ви­став­ку Руслана Ка­ша­ю­ка. Він — ве­те­ран ба­таль­йо­ну «Ай­дар», брав участь у бо­йо­вих ді­ях iз лі­та 2014 ро­ку. Че­рез чи­слен­ні трав­ми та по­ра­не­н­ня на пів­ро­ку втра­тив зда­тність роз­мов­ля­ти. Пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції на­вчав­ся іко­но­пи­су. Пи­сав іко­ни та порт­ре­ти за­ги­блих дру­зів, зго­дом по­чав ма­лю­ва­ти порт­ре­ти жи­вих ве- те­ра­нів та близь­ких лю­дей. Біль­ше 30 йо­го ро­біт збе­рі­га­ю­ться у пер­шо­го ком­ба­та ба­таль­йо­ну «Ай­дар». Зго­дом їх пе­ре­да­дуть до му­зею ба­таль­йо­ну.

Пре­зен­ту­ва­ти­ме своє ви­дав­ни­цтво «Орі­єн­тир» Мар­ко Мельник, ве­те­ран ба­таль­йо­ну «АЗОВ», за­сну­вав він йо­го вже пі­сля по­вер­не­н­ня зі слу­жби. Те­пер хо­че ви­да­ва­ти і по­пу­ля­ри­зу­ва­ти лі­те­ра­ту­ру про ви­зволь­ну бо­роть­бу укра­їн­ців, зокре­ма і по­дії в зо­ні АТО. Окрім то­го, Мар­ко пи­ше вла­сну кни­гу спо­га­дів.

За­ві­тає до «Твор­чо­го ков­че­гу» та­кож Ми­ко­ла Бай­дюк — за­ві­ду­вач ре­да­кції лі­те­ра­тур­них пе­ре­дач ра­діо «Куль­ту­ра», по­ет, пе­ре­кла­дач, а у вій­сько­вій ца­ри­ні — на­ві­дник тан­ко­вої гар­ма­ти. Він ви­сту­па­ти­ме ра­зом iз дру­жи­ною Окса­ною Чай­кою, яка та­кож пра­цює на ра­діо «Куль­ту­ра». Ви­ко­нає свої пі­сні та про­чи­тає вір­ші Ар­тур Па­на­сюк — ін­стру­ктор iз во­гне­вої під­го­тов­ки...

Го­стем про­е­кту ста­не Оле­ксій Со­сю­ра — прав­нук ви­да­тно­го кла­си­ка Во­ло­ди­ми­ра Со­сю­ри, го­ло­ва бла­го­дій­но фон­ду «Лю­біть Укра­ї­ну», що за­йма­є­ться до­по­мо­гою бій­цям АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.