НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Політика -

Хто пі­ді­грі­ває се­па­ра­тист­ські на­строї в Укра­ї­ні?

МЗС Укра­ї­ни на­пра­ви­ло нот у про­тест у в МЗС Угор­щи­ни з ви­мо­гою за­бо­ро­ни­ти акцію в Бу­да­пе­шті «Са­мо­ви­зна­че­н­ня для За­кар­пат тя». «МЗС Угор­щи­ни по­ві­до­ми­ло на­шо­му по­соль­ству про акцію 13 жов­тня під га­слом «Са­мо­ви­зна­че­н­ня для За­кар­пат тя». Це що, Бу­да­пешт під­три­мує се­па­ра­тизм? — на­пи­сав у «Tвіт те­рі» мі­ністр за­кор­дон­них справ Пав­ло Клім­кін. — Не­гай­но на­пра­ви­ли нот у про­тест у з ви­мо­гою за­бо­ро­ни­ти цю про­во­ка­цію! Впев­не­ні, Угор­щи­на й на­да­лі бу­де по­ва­жа­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни». На­пе­ре­до­дні в стат ті «За­кон про освіт у. Нам по­трі­бен зва­же­ний діа­лог» у про­від­но­му угор­сько­му ви­дан­ні Magyar Nemzet Пав­ло Клім­кін роз­тлу­ма­чив, що до­сі в на­ших угор­ських шко­лах дер­жав­ну укра­їн­ську мо­ву ви­кла­да­ли в та­ких мі­зер­них об­ся­гах, що біль­шість мо­ло­дих угор­ців у місцях ком­па­ктно­го про­жи­ва­н­ня мен­ши­ни прак ти­чно не мо­жу ть спіл­ку­ва­ти­ся ук- ра­їн­ською і май­же її не ро­зу­мі­ють. І са­ме це їх обме­жує, а не За­кон про освіт у, адже без зна­н­ня дер­жав­ної мо­ви угор­ці не мо­жу ть ні до укра­їн­ських ви­шів вст упи­ти, ні отри­ма­ти пре­сти­жну ро­бот у.

Ка­лі­фор­нія па­лає, не­мов смо­ло­скип

Най­бі л ь ші з а в с ю і с т о р і ю п о же­жі в Ка­лі - фор­нії в же з а б р а л и жит т я 2 3 о с і б . Де­ся­тки т и - с я ч л юдей б ул и з му­ше­ні з а л и ши­ти с в о ї б уд и н - к и . Баг а т о з н и х з г о р і л и дотл а з у с і м н а жи­тим до­бром. Ста­ном на вчо­ра­шній день бу­ло зни­щен о 3 , 5 т и с . жи­тло­вих б уд и н к і в . Бі л ь ше 9 0 т и с я ч жи­тло­вих б уд и н к і в і п і дпри­ємств з а л и ша­ю­ться б е з е л е к т р о п о с т а ч а н н я . Не мен­ше ч о т и р ь о х в и - н о р о б н и х г о с п одарст в з а з н а л и з н а ч н и х з б и т к і в а б о п о в н і с т ю з н и ще­ні. За да­ни­ми мі с ц е в о ї в и н о - р о б н о ї а с о ц і а ц і ї , ще в дев’ я т и г о с п одарст в а х в о - г о н ь з н и щив ч а с т и н у в и н о г р а дни­кі в і п о шко­див б уд і в л і . Гу б е р н а т о р штат у Джер­рі Бра­ун о г ол о - с и в н а д з в и ч а й н и й с т а н в о к р у г а х Со­но­ма, На­па і дев’ я т и і н ших. Ві д 1 7 5 - т и с я ч н о ї с т ол и ц і о к р у г у Со­но­ма — мі­ста Сан­та-Ро­за — за­ли­ши­ли­ся са­мі зга­ри­ща. Пре­зи­дент До­нальд Трамп під­пи­сав дек л а р а ц і ю п р о с т и х і й н е л и х о , що в і дкри­ває фе­дер а л ь н у до­по­мог у штат у . У г а с і н н і п о же­жі з а ді я н і п о н а д 2 0 0 п о же­жних к о манд з у с і є ї к р а ї н и . Але в о н и н е мо­жу т ь в п о р а т и с я з в о г н е м, б о с и л ь н и й в і т е р т а в е л и к а швид­кість п о ши­ре­н­ня в о г н ю ч а с - т о з а г р о жу­ють жит т ю с а мих в о г н е б о р ц і в . Спуст о шли­ве п ол у м’ я л ют у є н а т е р и т о р і ї дев’ я т и о к - р у г і в , о х о п и в ши т е р и т о р і ю в 7 0 т и с я ч г е к т а р і в .

Тра­гі­ко­ме­дія з не­за­ле­жні­стю Ка­та­ло­нії

Офі ц і й н и й Ма­дрид н а д а є л і д е р у К а т а л о н і ї К а р л е с у Пу ч д е мон у ч а с д о п о н ед і л к а , 1 6 жов - т н я , д л я в і д п о в і д і н а з а п и т а н н я : т о п р о г ол о шен а н е з а л е жні с т ь ц ь о г о р е г і о н у ч и н і ? Про ц е 1 1 жов т н я п о в і д о мля є н и з к а і с п а н с ь к и х З МІ з п о - с и л а н н я м н а д жер е л а в у р я д і в Ма­дри­ді . У р а з і , я к що Пу ч д е мон п і д т в е р д и т ь , що п і д ч а с п р о мов и в п а р л а ме н т і н а п е р ед од н і в і н п р о г ол о с и в н е - з а л е жні с т ь , у н ь о г о б уд е ще т р и д н і , д о н а с т у п - н о г о ч е т в е р г а , щоб в і д мов и т и с я в і д н е ї . В і н шо­му р а з і ц е н т р а л ь н и й у р я д с к о р и с т а є т ь с я с т а т т е ю 1 5 5 Ко н с т и т у ц і ї І с п а н і ї , я к а д о з в ол я є а н ул юва т и а в т о н о мі ю К а т а л о н і ї т а з а п р о в а д и т и п р я ме у п - р а в л і н н я р е г і о н о м i з Ма­дри­да. Фор­маль­не з в е р - н е н н я фе­дер а л ь н о г о у р я д у в Ма­дри­ді д о р е г і о - наль­но­го уря­ду в Бар­се­ло­ні є не­об­хі­дним для п о ч а т к у п р о ц ед у р и п о з б а в л е н н я К а т а л о н і ї а в т о - н о мно г о с т а т у с у . 1 0 жов т н я в п а р л а ме н т і К а т а - л о н і ї б ул о п і д п и с а н о д е к л а р а ц і ю п р о н е з а л е жн і с т ь р е г і о н у в і д І с п а н і ї , п р о т е в од н о ч а с н а б у т т я ч и н н о с т і ц и м д о к у ме н т о м б ул о в і д к л а д е н о . На - т о мі с т ь к а т а л о н с ь к і л і д е р и з а к л и к а л и Ма­дрид д о п е р е г о в о р і в . Ун а с л і д о к т а к о г о н е з р о з у мі л о г о ма н е в р у , с а мі к а т а л о н ц і , ме шка н ц і І с п а н і ї т а Єв - р о п а р о з г у бл е н і і н е р о з у мі ют ь , я к и й т е п е р с т а - т у с ма є К а т а л о н і я .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.