Єв­ро­пу роз­ді­ле­но лі­ні­єю кро­ві

На ви­клик Ро­сiї єв­ро­пей­ськi лiде­ри по­вин­нi да­ти рiшу­чу вiд­по­вiдь

Ukrayina Moloda - - Україна І Світ - Олег ЛЯ­ШКО, лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії, зі Страс­бур­га

Пар­ла­мент­ська асам­блея Ра­ди Єв­ро­пи (ПАРЄ) у се­ре­ду пе­ре­ва­жною біль­ші­стю го­ло­сів за­твер­ди­ла рі­ше­н­ня, яке має на ме­ті зня­т­тя по­лі­ти­чних сан­кцій iз Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, по­ві­дом­ляє «Укра­їн­ська прав­да». Про­ект ре­зо­лю­ції пі­дго­ту­вав на­сту­пний пре­зи­дент асам­блеї Мі­ке­ле Ні­ко­лет­ті. Як по­ві­до­мив го­ло­ва по­стій­ної де­ле­га­ції Укра­ї­ни в ПАРЄ, на­ро­дний де­пу­тат Во­ло­ди­мир Ар’єв, ця ре­зо­лю­ція мо­же ста­ти пер­шим кро­ком до по­вер­не­н­ня ро­сій­ської де­ле­га­ції.

Усі обме­же­н­ня, на­кла­де­ні на ро­сі­ян у ПАРЄ, ска­су­ють

Май­же всі по­прав­ки, за­про­по­но­ва­ні укра­їн­ською де­ле­га­ці­єю, бу­ли від­хи­ле­ні. В то­му чи­слі у текс­ті рі­ше­н­ня ли­ши­ла­ся нор­ма про те, що ПАРЄ та Ко­мі­тет мі­ні­стрів (ви­ко­нав­чий ор­ган Ра­ди Єв­ро­пи) (КМРЄ) ма­ють «гар­мо­ні­зу­ва­ти правила уча­сті та пред­став­ни­цтва кра­їн-чле­нів в обох ста­ту­тних ор­га­нах». Як ві­до­мо, ще у кві­тні 2014 ро­ку ПАРЄ на­кла­ла на РФ сан­кції, по­зба­вив­ши ро­сі­ян пра­ва го­ло­су. Че­рез це ро­сій­ська де­ле­га­ція при­пи­ни­ла участь у ро­бо­ті ПАРЄ.

«Єв­ро­пей­ська прав­да» у стат­ті, опу­блі­ко­ва­ній у се­ре­ду, по­ясни­ла, що, за за­ду­мом іде­о­ло­гів та­кої нор­ми, це має за­бо­ро­ни­ти ПАРЄ про­дов­жу­ва­ти дію обме­жень, що на­кла­да­ю­ться на РФ, без зго­ди кра­їн-чле­нів. По су­ті, це ста­вить під пи­та­н­ня схва­ле­н­ня у ПАРЄ будь-яких сан­кцій про­ти РФ. Вра­хо­ву­ю­чи, що сан­кції ма­ють по­нов­лю­ва­ти­ся що­ро­ку, обме­же­н­ня мо­жуть бу­ти зня­ті вже в сі­чні.

«У пе­ре­кла­ді з ди­пло­ма­ти­чної мо­ви на люд­ську це озна­чає, що всі обме­же­н­ня, на­кла­де­ні на ро­сі­ян у ПАРЄ, ма­ють бу­ти ска­со­ва­ні — бо в КМРЄ сан­кцій про­ти РФ не­має», — йде­ться у пу­блі­ка­ції «Би­тва за гро­ші та за Ро­сію: в Ра­ді Єв­ро­пи за­пу­сти­ли но­вий сце­на­рій ска­су­ва­н­ня сан­кцій».

При­кме­тно, що да­ну нор­му під­три­ма­ла пе­ре­ва­жна біль­шість де­пу­та­тів ПАРЄ, всі за­про­по­но­ва­ні Укра­ї­ною по­прав­ки про­ва­ли­ли­ся, при­чо­му го­ло­си роз­ді­ли­ли­ся у про­пор­ції 60 на 30. Укра­їн­ські де­пу­та­ти го­ло­су­ва­ли за ска­су­ва­н­ня да­них норм, окрім Юлії Льо­во­чкі­ної, яка під­три­ма­ла їх. По­ка­зо­во і те, що Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку ска­су­ва­ла своє рі­ше­н­ня про обра­н­ня На­дії Савченко чле­ном по­стій­ної де­ле­га­ції Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни в ПАРЄ, а Льо­во­чкі­на про­дов­жує від­сто­ю­ва­ти у скла­ді укра­їн­ської де­ле­га­ції ін­те­ре­си Ро­сії.

Кон­кре­тний ме­ха­нізм вті­ле­н­ня но­вих по­ло­жень мо­же бу­ти роз­ро­бле­ний ке­рів­ни­ми ор­га­на­ми ПАРЄ у най­ближ­чі мі­ся­ці. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що в Ра­ді Єв­ро­пи під­го­ту­ва­ли ме­ха­нізм, який до­зво­лить зня­ти сан­кції з РФ і по­вер­ну­ти ро­сій­ську де­ле­га­цію у ПАРЄ.

У Ро­сії за­яви­ли, що про­ве­дуть у Санкт-Пе­тер­бур­зі пе­ре­го­во­ри з де­ле­га­ці­єю Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи, під час яких бу­де за­яв­ле­но про ба­жа­н­ня пов­но­цін­но­го по­вер­не­н­ня у ПАРЄ. Про це за­яви­ла спі­кер Ра­ди Фе­де­ра­ції РФ Ва­лен­ти­на Ма­тві­єн­ко, по­ві­дом­ляє ро­сій­ська аген­ція «Ін­тер­факс». За її сло­ва­ми, пе­ре­го­во­ри прой­дуть пiд час 137-ї асам­блеї Між­пар­ла­мент­сько­го со­ю­зу в Санкт-Пе­тер­бур­зі. Вер­хов­на Ра­да 5 жов­тня ви­рі­ши­ла бой­ко­ту­ва­ти 137-ту се­сію Між­пар­ла­мент­сько­го со­ю­зу, за­пла­но­ва­ну в Пі­те­рі, та звер- ну­ла­ся до пар­ла­мен­тів кра­їн-чле­нів Між­пар­ла­мент­сько­го со­ю­зу зро­би­ти те ж са­ме. За від­по­від­ну по­ста­но­ву №7169 про­го­ло­су­ва­ли 249 на­ро­дних де­пу­та­тів.

Пред­став­ник Укра­ї­ни в Ра­ді Єв­ро­пи Дми­тро Кулеба вва­жає, що по­за­вчо­ра­шнє рі­ше­н­ня ПАРЄ бу­ло не­спо­ді­ва­ним, але ще не ста­ло по­раз­кою Укра­ї­ни. «Ба­жа­н­ня по­вер­ну­ти ро­сі­ян до ПАРЄ є, але га­ран­тій по­вер­не­н­ня не­має. Чер­во­на лі­нія — сі­чень 2018 ро­ку. Все, що від­бу­ва­ти­ме­ться до цьо­го, це гра, а не ре­зуль­тат гри. Ві­ро­гі­дність по­вер­не­н­ня на­ра­зі до­рів­нює ві­ро­гі­дно­сті не­по­вер­не­н­ня. Все за­ле­жить від ку­пи чин­ни­ків», — на­пи­сав Кулеба у «Фейс­бу­ці».

Про­укра­їн­ський го­лос у ПАРЄ слаб­шає

Пре­зи­дент Пе­тро Порошенко під час ви­сту­пу на се­сії Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи в се­ре­ду за­зна­чив, що за остан­ні три ро­ки змі­цни­лась єв­ро­пей­ська ко­а­лі­ція про­ти Ро­сії і зро­сла під­трим­ка Укра­ї­ни. Не­за­ле­жні ана­лі­ти­ки менш опти­мі­сти­чні. Во­ни вка­зу­ють, що в ПАРЄ зно­ву пі­ді­йма­ють го­ло­ви сим­па­ти­ки пу­тін­ської Ро­сії. Про це свід­чить зро­бле­на з три­бу­ни ПАРЄ 10 жов­тня заява пре­зи­ден­та Че­хії Мі­ло­ша Зе­ма­на про те, що Укра­ї­ні слід по­го­ди­ти­ся з ане­ксі­єю Кри­му, ви­ма­га­ю­чи за неї на­то­мість якусь ма­те­рі­аль­ну чи фі­нан­со­ву ком­пен­са­цію. Зе­ман ви­сту­пив за зня­т­тя сан­кцій із Ро­сії. Пред­став­ни­ки ПАРЄ у сво­їй біль­шо­сті про­і­гно­ру­ва­ли цю за­яву Зе­ма­на, хо­ча во­на є до­сить три­во­жним дзві­но­чком. Ска­жі­мо, ко­ли­шній пре­зи­дент Ав­стрії Гайнц Фі­шер під­три­мав по­зи­цію пре­зи­ден­та Че­хії Зе­ма­на що­до не­об­хі­дно­сті ска­су­ва­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії.

Варто до­да­ти, що ро­сій­ська дипломатія не дрі­має: во­на про­дов­жує тра­ди­ції ра­дян­ської ди­пло­ма­ти­чної шко­ли, «ви­гри­зає своє» на­пів­прав­дою і бре­хнею, іде­о­ло­гі­чною оброб­кою і під­ку­пом. Адже ро­сій­ських ди­пло­ма­тів під­би­ра­ють за фа­хо­вою при­да­тні­стю від­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си сво­єї кра­ї­ни, а укра­їн­ських — за ло­яль­ні­стю до чин­ної вла­ди чи при­че­тні­стю до ро­дин­но-олі­гар­хі­чних кла­нів.

Про осла­бле­н­ня про­укра­їн­ських сил у ПАРЄ свід­чить і те, що по­дав у від­став­ку го­ло­ва гру­пи Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії в Пар­ла­мент­ській асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи, ві­це-пре­зи­дент ПАРЄ Аксель Фі­шер. Го­ло­ва най­біль­шої гру­пи ПАРЄ Фі­шер був одно­ча­сно і спец­до­по­від­а­чем мо­ні­то­рин­го­во­го ко­мі­те­ту ПАРЄ з пи­тань Укра­ї­ни.

Мі­ке­ле Ні­ко­лет­ті, який пі­дго­ту­вав ви­гі­дний для Ро­сії про­ект ре­зо­лю­ції, про­го­ло­со­ва­ний у се­ре­ду, займе по­са­ду пре­зи­ден­та ПАРЄ у сі­чні на­сту­пно­го ро­ку. На від­мі­ну від те­пе­рі­шньо­го тим­ча­со­во­го пре­зи­ден­та ПАРЄ, де­пу­та­та пар­ла­мен­ту Кі­пру Стел­ли Кі­рі­а­кі­дес, яка збе­рі­гає ней­траль­ну по­зи­цію, іта­лій­ця Ні­ко­лет­ті вва­жа­ють про­ро­сій­ським по­лі­ти­ком.

Від ча­сів кра­ху ко­му­ні­зму і роз­па­ду СРСР і до Ре­во­лю­ції гі­дно­сті та Май­да­ну 2014 ро­ку укра­їн­ці бо­ро­ли­ся за май­бу­тнє сво­єї кра­ї­ни під га­слом «по­вер­не­н­ня Укра­ї­ни до­до­му в Єв­ро­пу».

Що та­ке Єв­ро­па для всіх нас? Пре­зи­дент Фран­ції Ма­крон не­що­дав­но слу­шно на­га­дав, що Єв­ро­па — це не су­пер­мар­кет, це про­стір цін­но­стей. Са­ме так спри­йма­ли Єв­ро­пу і міль­йо­ни укра­їн­ців, які ви­хо­ди­ли на Май­дан. Тож «по­вер­не­н­ня в Єв­ро­пу» озна­чає для укра­їн­ців від­нов­ле­н­ня за­кон­но­го мі­сця Укра­ї­ни в єв­ро­пей­ській ци­ві­лі­за­ції. Де­які з її важ­ко ви­стра­ж­да­них, фун­да­мен­таль­них цін­но­стей, та­кі як пра­ва лю­ди­ни, вер­хо­вен­ство пра­ва та де­мо­кра­тія, бу­ли по­кла­де­ні в осно­ву ці­єї ор­га­ні­за­ції — Ра­ди Єв­ро­пи.

Однак не всі кра­ї­ни на єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті сьо­го­дні від­да­ють пе­ре­ва­гу цін­но­стям над гру­бою си­лою. Єв­ро­пу зно­ву роз­ді­ли­ла по­зна­че­на кров’ю лі­нія фрон­ту між сво­бо­дою і раб­ством, пра­вом і без­прав’ям, істи­ною і бре­хнею. А Укра­ї­на не­спо­ді­ва­но для се­бе, во­лею істо­рії, опи­ни­лась на пе­ре­дньо­му краї за­хи­сту єв­ро­пей­ської ци­ві­лі­за­ції.

Єв­ро­пі цін­но­стей тре­ба про­ки­ну­ти­ся і ви­зна­ти, що її ата­кує пу­тін­ська Ро­сія. Пу­тін ве­де «гі­бри­дну вій­ну» не ли­ше про­ти Укра­ї­ни, а й про­ти всьо­го ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту. Ро­сія ці­ле­спря­мо­ва­но руй­нує су­ча­сний між­на­ро­дний пра­во­по­ря­док, ді­ю­чи з по­зи­ції пра­ва силь­но­го. А зна­чить, Ро­сія ата­кує всю Єв­ро­пу, що ста­ла ба­стіо­ном сво­бо­ди, де­мо­кра­тії і вер­хо­вен­ства пра­ва. Тож укра­їн­ці за­хи­ща­ють не ли­ше се­бе. До­по­мо­га Укра­ї­ні — це ви­тра­ти на за­хист усьо­го єв­ро­пей­сько­го кон­ти­нен­ту.

Уро­ки єв­ро­пей­ської істо­рії свід­чать, що спро­би уми­ро­тво­ре­н­ня агре­со­ра мо­жуть при­не­сти ко­ро­тко­тер­мі­но­ву ви­го­ду, але стра­те­гі­чно Єв­ро­па про­грає, ли­ше збіль­шу­ю­чи ри­зик ве­ли­кої вій­ни.

Пу­тін ци­ні­чно і по­слі­дов­но за до­по­мо­гою за­ля­ку­ва­н­ня, шан­та­жу, про­па­ган­дист­ської бре­хні та еко­но­мі­чних спо­кус пра­гне фра­гмен­ту­ва­ти Єв­ро­пу, до­сяг­ти роз­ко­лу все­ре­ди­ні неї та пі­ді­рва­ти єв­ро­пей­ську єд­ність та ін­сти­ту­ти, вклю­чно з Ра­дою Єв­ро­пи.

Ця ша­нов­на ор­га­ні­за­ція не по­вин­на під­да­ти­ся фі­нан­со­во­му шан­та­жу Ро­сії та по­ча­ти про­да­ва­ти ін­дуль­ген­ції. Про­ще­н­ня ро­сій­ських грі­хів в обмін на ро­сій­ські гро­ші по­кла­де кі­нець Ра­ді Єв­ро­пи як ор­га­ні­за­ції, що ба­зу­є­ться на цін­но­стях.

Єв­ро­пей­ські лі­де­ри на на­сту­пно­му са­мі­ті Ра­ди Єв­ро­пи по­вин­ні да­ти рі­шу­чу від­по­відь на ви­клик Ро­сії, щоб під­твер­ди­ти єв­ро­пей­ську єд­ність та за­хи­сти­ти де­мо­кра­ти­чну без­пе­ку в Єв­ро­пі. Ми роз­ра­хо­ву­є­мо на со­лі­дар­ність єв­ро­пей­ських на­ро­дів.

Пе­ре­мо­же­мо або втра­ти­мо, ми ра­зом — Укра­ї­на та Єв­ро­па. Ві­рю в на­шу спіль­ну пе­ре­мо­гу.

Олег Ля­шко на се­сії ПАРЄ у Страс­бур­зі за­кли­кав єв­ро­пей­ців про­ки­ну­ти­ся від сну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.