Ща­сли­ві нев­да­хи

По­при не­вда­ло за­вер­ше­не ква­лі­фі­ка­цій­не про­ти­сто­я­н­ня з «Істам­бу­лом», як і йо­го крив­дник, «Хі­мік» та­кож гра­ти­ме в основ­но­му ра­ун­ді Куб­ка Єв­ро­пи

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Єв­ро­куб­ко­ва ква­лі­фі­ка­ція се­зо­ну 2017/2018 ро­ків для ві­тчи­зня­них клу­бів ви­да­ла­ся не над­то по­ка­зо­вою. Ви­літ «Бу­ді­вель­ни­ка» з Лі­ги чем­піо­нів, нев­да­ча «Дні­пра» в Куб­ку Єв­ро­пи. Та­кож про­грав свою дво­ма­тче­ву ду­ель у за­клю­чно­му ква­лі­файн-ра­ун­ді Єв­ро­куб­ка ФІБА й тре­тій пов­пред Укра­ї­ни на між­на­ро­дній аре­ні — «Хі­мік», утім зав­дя­ки не над­то від­чу­тній не­га­тив­ній очко­вій рі­зни­ці, з якою южнен­ський клуб су­мар­но по­сту­пив­ся ту­ре­цько­му «Істам­бу­лу» — «-7», ко­ман­да Ві­та­ля Сте­па­нов­сько­го по­тра­пи­ла до трій­ки так зва­них «лак­кі лу­зе­рів».

Пер­шо­чер­го­во в ре­гла­мен­ті Куб­ка Єв­ро­пи на по­то­чний се­зон по­ді­бних «по­да­рун­ків» для нев­дах тур­нір­ної ква­лі­фі­ка­ції не пе­ред­ба­ча­ло­ся. Що­прав­да, в гру­по­во­му ра­ун­ді Єв­ро­куб­ка го­ту­ва­ли­ся прийня­ти всі ко­ле­кти­ви, ко­трі за­зна­ли нев­да­чі на остан­ньо­му ета­пі «лі­го­чем­піон­сько­го» від­бо­ру. Однак да­ле­ко не всі клу­би, ко­трі по­чи­на­ли свій єв­ро­куб­ко­вий шлях у Лі­зі чем­піо­нів, пі­сля ви­льо­ту з неї зго­ло­си­ли­ся про­дов­жу­ва­ти ви­сту­пи на між­на­ро­дній аре­ні в тур­ні­рі ран­гом ниж­че.

Від­так іще до по­втор­но­го по­ба­че­н­ня з «Істам­бу­лом» укра­їн­ський ві­це­чем­піон знав про «шпа­ри­ну» в ре­гла­мен­ті, ко­тра, в ра­зі їхньої до­ма­шньої нев­да­чі з ту­ре­цьким клу­бом, до­зво­лить та­ки про­шми­гну­ти до основ­но­го ра­ун­ду КЄ. Хо­ча ма­ло хто спо­ді­вав­ся, що пі­сля пе­ре­мо­ги в сто­ли­ці Ту­реч­чи­ни — не­хай і мі­ні­маль­ної — удо­ма «Хі­мік» під­сте­рі­га­ти­ме нев­да­ча. Однак зда­є­ться, що са­ме на­яв­на в під­сві­до­мо­сті ін­фор­ма­ція про «за­па­сний ае­ро­дром» і не до­зво­ли­ла пі­до­пі­чним Ві­та­лія Сте­па­нов­сько­го по­ра­ду­ва­ти своїх ша­ну­валь­ни­ків до­ма­шньою пе­ре­мо­гою над «Істам­бу­лом».

«Су­пер­ник за­дав у ма­тчі ви­со­кий темп і «Хі­мік» ста­рав­ся йо­му від­по­від­а­ти. На пар­ке­ті бу­ла справ­жня би­тва, про­те на­шій ко­ман­ді не вда­ло­ся до­сяг­ти по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту», — ска­зав пі­сля гри аме­ри­кан­ський фор­вард Ос- тін Ері­анс. Во­дно­час но­ва­чок южнен­ців ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що в на­сту­пних по­єдин­ках «хі­мі­кам» по­ща­стить біль­ше.

А от у по­втор­но­му про­ти­сто­ян­ні з «Істам­бу­лом» ко­ман­ді Сте­па­нов­сько­го вда­ло­ся ви­гра­ти ли­ше одну чверть — дру­гу. Іще одна — за­клю­чна — за­вер-

Ку­бок Єв­ро­пи ФІБА. Дру­гий ква­лі­фі­ка­цій­ний ра­унд. Матч-від­по­відь. «Хі­мік» (Укра­ї­на) — «Істан­бул» (Ту­реч­чи­на) — 68:76 (16:22, 15:14, 19:22, 18:18; Си­до­ров (13) — Том­псон, Бір­че­вич (по 17)). Пер­ша гра — 90:89.

ши­ла­ся вні­чию. Ре­шту ж ча­су «хі­мі­ки» за­йма­ли­ся стри­му­ва­н­ням су­пер­ни­ка, аби той не ві­ді­рвав­ся на за­гроз­ли­ву від­стань. До­во­лі не­зви­чно, про­те варто ска­за­ти, що жо­дно­му з грав­ців стар­то­вої п’ятір­ки «Хі­мі­ка» не вда­ло­ся на­бра­ти в ма­тчі біль­ше де­ся­ти пун­ктів. Зре­штою, пе­ре­йти цей ру­біж i здо­бу­ти та­ким чи­ном ти­тул най­ре­зуль­та­тив­ні­шо­го грав­ця в ко­ман­ді зміг ли­ше один ба­скет­бо­ліст з Южно­го — 20-рі­чний за­хи­сник Іл­ля Си­до­ров, на ра­хун­ку ко­тро­го 13 ба­лів.

За­га­лом, до­бре для «Хі­мі­ка», що все за­вер­ши­ло­ся до­бре й, по­при не­вда­лу ква­лі­фі­ка­цію, у ньо­го бу­де мо­жли­вість по­гра­ти в гру­по­во­му ра­ун­ді КЄ-2017/2018. Зро­бив­ши ж в остан­ні ро­ки став­ку на до­мо­ро­ще­них ви­ко­нав­ців, до­свід між­на­ро­дних по­єдин­ків для «Хі­мі­ка» та йо­го мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня ви­да­є­ться на­ра­зі жит­тє­во не­об­хі­дним.

Фото з сай­та sport.ua.

На­ро­бив­ши шу­му в на­ціо­наль­ній пер­шо­сті, хер­сон­ський «Про­де­ксім» те­пер на­ма­га­є­ться за­во­ю­ва­ти Єв­ро­пу.

Фото з сай­та khimik.com.ua

Бом­бар­дир­ських ста­рань мо­ло­до­го Іл­лі Сидорова ви­яви­ло­ся за­ма­ло, аби «Хі­мік» ви­грав у «Істам­бу­ла» й матч-від­по­відь дру­го­го ра­ун­ду ква­лі­фі­ка­ції Куб­ка Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.