Випробування елі­тою

Чем­піон Укра­ї­ни де­бю­ту­вав у Куб­ку УЄФА по­раз­кою пор­ту­галь­сько­му ві­це-чем­піо­ну

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

По­я­ва хер­сон­сько­го «Про­де­ксі­му» на чем­піон­ській вер­ши­ні ві­тчи­зня­но­го фут­за­лу для ба­га­тьох в Укра­ї­ні ста­ла від­вер­тою не­спо­ді­ван­кою. За­га­лом, пер­ше у сво­їй істо­рії «зо­ло­то» чем­піо­на­ту кра­ї­ни хер­сон­ські фут­за­лі­сти здо­бу­ли в ре­кор­дні тер­мі­ни — ли­ше пі­сля двох се­зо­нів сво­го пе­ре­бу­ва­н­ня в елі­тно­му ди­ві­зіо­ні.

Як і на­ле­жить чем­піо­ну, но­вий се­зон по­тре­бує від ньо­го не тіль­ки за­хи­сту ти­ту­лу, а й ви­сту­пу на між­на­ро­дній аре­ні. Свій де­бют у Куб­ку УЄФА «Про­де­ксім» роз­по­чав з основ­но­го ра­ун­ду тур­ні­ру, в пер­шо­му ту­рі ко­тро­го пі­до­пі­чні Іго­ря Мо­скви­чо­ва про­гра­ли пор­ту­галь­сько­му «Спор­тин­гу» — 1:5. Окрім пор­ту­галь­сько­го ві­це­чем­піо­на, се­ред су­пер­ни­ків най­силь­ні­шо­го фут­заль­но­го клу­бу Укра­ї­ни та­кож ла­твій­ський «Ні­карс» та серб­ський «Еко­но­мац», на май­дан­чи­ку ко­тро­го чотири ви­ще­зга­да­ні ко­ле­кти­ви й гра­ють швид­ко­плин­ний мі­ні-тур­нір, три пер­ші ко­ман­ди яко­го проб’ються до на­сту­пно­го — елі­тно­го — ра­ун­ду зма­гань.

Ві­дзна­чи­мо, що ни­ні­шній ро­зі­граш Куб­ка УЄФА про­хо­дить за но­вим ре­гла­мен­том, який, умов­но ка­жу­чи, роз­ши­рює го­ри­зон­ти пе­ред укра­їн­ським чем­піо­ном. У ми­ну­лі ро­ки про­би­ти­ся до так зва­но­го еліт-ра­ун­ду Куб­ка УЄФА бу­ло не так і про­сто, адже в ана­ло­гі­чних ни­ні­шньо­му мі­ні-тур­ні­рах від­бір був зна­чно жорс­ткі­шим і до­зво­ляв ли­ше па­рі най­силь­ні­ших пред­став­ни­ків квар­те­ту пе­ре­йти з основ­но­го до елі­тно­го ета­пу.

Вла­сне, в осно­ву ква­лі­фі­ка­цій­но­го ета­пу ни­ні­шньо­го Куб­ка УЄФА по­кла­де­не ба­жа­н­ня ор­га­ні­за­то­рів ба­чи­ти в «елі­ті» пред­став­ни­ків най­більш рей­тин­го­вих чем­піо­на­тів. Для цьо­го, вла­сне, за ана­ло­гі­єю з фут­боль­ною Лі­гою чем­піо­нів, у фут­заль­но­му єв­ро­куб­ку ство­ри­ли два від­бір­ко­ві шля­хи. Во­ло­да­рям ви­щих но­ме­рів по­сі­ву (а во­ни ви­зна­ча­ю­ться на осно­ві рей­тин­гу чем­піо­на­тів на­пе­ре­до­дні но­во­го се­зо­ну), вклю­чно з чин­ним пе­ре­мож­цем тур­ні­ру, за­про­по­ну­ва­ли здо­ла­ти шлях «А», на фі­ні­ші ко­тро­го по троє уча­сни­ків iз ко­жно­го квар­те­ту про­слі­дує до еліт-ра­ун­ду. На­то­мість шлях «В» пе­ред­ба­чає, що ли­ше пе­ре­мож­ці своїх «пу­льок» отри­ма­ють мі­сце по-

Ку­бок УЄФА. Основ­ний ра­унд. Гру­па 3. «Спор­тинг» (Пор­ту­га­лія) — «Про­де­ксім» (Укра­ї­на) — 5:1. «Еко­но­мац» (Сер­бія) — «Ні­карс» (Ла­твія) — 2:1.

між най­силь­ні­ших фут­заль­них клу­бів кон­ти­нен­ту.

Зві­сно, пі­сля бо­лю­чої по­раз­ки «Спор­тин­гу» шан­си «Про­де­ксі­му» на по­тра­пля­н­ня до ко­гор­ти 16 елі­тних ко­ле­кти­вів ни­ні­шньо­го ро­зі­гра­шу Куб­ка УЄФА де­що змен­ши­ли­ся. Про­те, ду­ма­є­ться, ви­граш одно­го з на­сту­пних двох ма­тчів по­да­рує пе­ре­пус­тку хер­сон­сько­му клу­бу до на­сту­пно­го ра­ун­ду тур­ні­ру, в яко­му, на­га­да­є­мо, бу­де ще й так зва­ний фі­наль­ний мі­ні-тур­нір за уча­сті чо­ти­рьох най­силь­ні­ших пред­став­ни­ків «елі­ти».

Утім на­ра­зі пі­до­пі­чні Іго­ря Мо­скви­чо­ва пов­ні­стю скон­цен­тро­ва­ні на пер­шо­му для се­бе тур­нір­но­му ру­бе­жі. Во­че­видь ви­рі­шаль­ним для них ста­не матч за­клю­чно­го ту­ру про­ти ла­твій­сько­го «Ні­кар­су», ко­трий свій стар­то­вий по­єди­нок у Сер­бії про­грав го­спо­да­рям тур­ні­ру — 1: 2.

Хай там як, а пре­зи­дент «Про­де­ксі­му» Ігор Ко­ли­ха­єв ка­же, що в йо­го ко­ман­ди на єв­ро­куб­ко­вий се­зон сто­ять ма­кси­маль­ні за­да­чі. Для цьо­го, вла­сне, у між­се­зо­н­ня хер­сон­ський ко­ле­ктив під­си­лив­ся дво­ма бра­зиль­ця­ми та трьо­ма грав­ця­ми роз­фор­мо­ва­но­го хар­ків­сько­го «Ло­ко­мо­ти­ва». Однак для по­ча­тку «Про­де­ксі­му» не­об­хі­дно ви­гра­ти на май­дан­чи­ку «Еко­но­ма­ца» в мі­сті Кра­гу­є­вац бо­дай один матч.

Те­ніс

Пе­ре­міг­ши у стар­то­во­му ко­лі ба­га­то­міль­йон­но­го тур­ні­ру WTA в Гон­кон­гу За­ри­ну Ді­яс iз Ка­зах­ста­ну (6:4, 7:6), най­силь­ні­ша те­ні­сис­тка Укра­ї­ни та че­твер­та ра­ке­тка пла­не­ти Елі­на Сві­то­лі­на від­мо­ви­ла­ся про­дов­жу­ва­ти бо­роть­бу, по­слав­шись на трав­му.

Оче­ви­дно, укра­їн­ка ви­рі­ши­ла не фор­су­ва­ти по­дії й якнай­кра­ще під­го­ту­ва­ти­ся до під­сум­ко­во­го тур­ні­ру ро­ку, ко­трий на­при­кін­ці жов­тня від­бу­де­ться в Сін­га­пу­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.