Де­мо­ни до до­бра не до­ве­дуть

Гол­лі­вуд­ські зір­ки зви­ну­ва­ти­ли ві­до­мо­го про­дю­се­ра у се­ксу­аль­них до­ма­га­н­нях

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Ши­ла в мі­шку не вта­їш, скіль­ки б ча­су не ми­ну­ло, го­во­рить на­ро­дна му­дрість. Са­ме по­дії май­же трид­ця­ти­рі­чної дав­ни­ни пра­кти­чно по­ста­ви­ли хрест на кар’єрі оска­ро­но­сно­го гол­лі­вуд­сько­го про­дю­се­ра, твор­ця філь­мів «За­ко­ха­ний Шек­спір», «Кри­мі­наль­не чти­во», «Во­ло­дар пер­снів», «Вби­ти Біл­ла», «Джан­го звіль­не­ний», «Бан­ди Нью-Йор­ка» та ба­га­тьох ін­ших Гар­ві Вайн­штей­на.

Ефект бом­би, яка спро­во­ку­ва­ла скан­дал, спра­ви­ло зі­зна­н­ня актри­си Ешлі Джадд у жур­на­лі The New Yorker. Пі­сля цьо­го про фа­кти до­ма­га­н­ня про­дю­се­ра по­ча­ли за­яв­ля­ти й ін­ші зір­ки, зокре­ма Гві­нет Пел­троу та Ан­дже­лі­на Джо­лі. Усіх своїх по­тен­цій­них жертв Ван­штейн за­про­шу­вав до го­тель­но­го но­ме­ра, а там про­по­ну­вав ма­саж, спо­гля­да­н­ня йо­го се­ксу­аль­них за­бав або від­кри­тий секс. За­га­лом з’ясу­ва­ло­ся, що за 30 ро­ків че­рез при­ни­же­н­ня в йо­го го­тель­них но­ме­рах про­йшло біль­ше де­ся­тка жі­нок, і це ли­ше ті, що на­смі­ли­ли­ся про це ска­за­ти.

з 16 до 22 жов­тня

Овен (21.03—20.04). Осо­бли­ву ува­гу звер­ніть на роз­бі­жно­сті. Ва­ша ча­ша тер­пі­н­ня мо­же бу­ти пе­ре­пов­не­на або ви пе­ре­ста­ли се­бе кон­тро­лю­ва­ти. На­слід­ки су­пе­ре­чок мо­жуть по­ши­ри­ти­ся i на зна­йо­мих. Дні: спр. — 16; не­спр. — 18.

Те­лець (21.04—21.05). Ідея, яку ви по­чне­те про­су­ва­ти, не ви­кли­че ні ен­ту­зі­а­зму, ні про­ти­сто­я­н­ня. Про­я­віть по­слі­дов­ність і пра­гма­ти­чність. Ви не роз­гля­да­ти­ме­те тре­тій ва­рі­ант, хо­ча са­ме він міг би до­по­мог­ти. Дні: спр. — 17; не­спр. — 19. Бли­зню­ки (22.05—21). Бу­ло б кра­ще надати пра­во го­ло­су то­му, ко­му ви до­ві­ря­є­те. З ви­снов­ка­ми не варто по­спі­ша­ти. Те, що ви за­ду­ма­ли, мо­же ма­ти ве­ли­кий ре­зо­нанс. Дні: спр. — 20; не­спр. — 22. Рак (22.06—23.07). Бу­де ба­га­то по­їздок, але в них чо­гось но­во­го про­бу­ва­ти не варто, на­віть но­вих за­со­бів пе­ре­су­ва­н­ня. З’яви­ться мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти те, що дав­но за­ду­ма­ли. Але не всі умо­ви бу­дуть іде­аль­ни­ми.

Дні: спр. — 18; не­спр. — 19.

Для Ван­штей­на цей скан­дал ви­явив­ся фа­таль­ним. Йо­го по­ве­дін­ку за­су­ди­ли Ба­рак Оба­ма, Ме­ріл Стріп та ще з де­ся­ток ав­то­ри­те­тних в Аме­ри­ці лю­дей і на­віть дру­жи­на, яка ого­ло­си­ла про на­мір роз­лу­чи­ти­ся. Пі­сля роз­го­ло­су про­дю­се­ра звіль­ни­ли з йо­го ж вла­сної ком­па­нії та ви­клю­чи­ли з пре­сти­жної Бри­тан­ської ака­де­мії кі­но і те­ле­ба­че­н­ня (BAFTA).

Хо­ча сам про­дю­сер, схо­же, щи­ро не ро­зу­міє, що ста­ло­ся. «Я став до­ро­слим у 1960—70-х, ко­ли всі правила що­до по­ве­дін­ки та місць ро­бо­ти бу­ли іна­кши­ми. Та­ка бу­ла культ ура», — ви­прав­до­ву­є­ться Вайн­штейн у сво­їй офі­цій­ній за­яві. Во­дно­час, він по­ві­до­мив, що ля­гає у клі­ні­ку і бу­де пра­цю­ва­ти з пси­хо­ло­га­ми, що­би «по­бо­ро­ти своїх де­мо­нів».

Утім екс­пер­ти ка­жуть, що на сво­їй кар’єрі Гар­ві Ван­штейн мо­же по­ста­ви­ти хрест. Та­ких скан­да­лів Гол­лі­вуд не про­ба­чає.

Лев (24.07—23.08). Якщо чо­гось не до­три­ма­є­те­ся, ва­шi пла­ни мо­жуть зі­рва­ти­ся, а на­сту­пний шанс з’яви­ться не ско­ро. Вiд ото­чу­ю­чих не че­кай­те вiд­по­вiдi на свої дiї. Твер­до стій­те на сво­є­му, щоб щось ді­зна­ти­ся чи отри­ма­ти. Дні: спр. — 16; не­спр. — 17. Ді­ва (24.08—23.09). Не­при­єм­но­сті тяг­ти­муть вас на­зад, пе­ре­кре­слю­ю­чи всi до­ся­гне­н­ня. Але по­ки що ви мо­же­те ді­я­ти, не все втра­че­но. Бо­рі­ться до остан­ньо­го, ви­гі­дні­ше бу­де де­мон­стру­ва­ти свою ці­ле­спря­мо­ва­ність. Дні: спр. — 19; не­спр. — 21. Те­ре­зи (24.09—23.10). Орі­єн­туй­те­ся на пер­ше сло­во, вча­сно впли­нув­ши на щось. Остан­нє сло­во вам ви­мо­ви­ти не да­дуть. Із тим, що ро­би­ти­ме­те че­рез си­лу, бу­дуть тру­дно­щі. Дні: спр. — 18; не­спр. — 20. Скор­піон (24.10—22.11). Вас за­хо­пить про­ти­сто­я­н­ня. На­віть якщо вас усе вла­што­вує, про­тив­ни­ки за­хо­чуть ді­я­ти. Уни­кай­те су­пе­ре­чок або дай­те жорс­тку від­січ.

Дні: спр. — 19; не­спр. — 21.

14—15 жов­тня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, не­ве­ли­кий дощ. Вiтер пiв­нiчно-за­хiдний, 7-12 м/с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi +8...+10, удень +11...+13. Пiсля­зав­тра вно­чi +8...+10, удень +14...+16.

Мир­го­род: не­ве­ли­кий дощ. Уно­чi +7...+9, удень +9...+11. Вiн­ни­ця: без iсто­тних опа­дiв. Уно­чi +6...+8, удень +11...+13. Оде­са: без iсто­тних опа­дiв. Уно­чi +8...+10, удень +14...+16.

Ку­рор­ти Кар­пат: хмар­но з про­ясне­н­ня­ми, без iсто­тних опа­дiв. Тру­ска­вець: уно­чi +6...+8, удень +12...+14. Мор­шин: +5...+7, удень +11...+13.

Ст р і л е ц ь ( 23. 1 1 — 21. 1 2) . Вам неп р о с т о б уд е п о з б у т и с я т о г о , що з а р а з з ’ я в и т ь с я . Це с т о с у є т ь с я л юдей, з в и ч о к і п р и г од . І з т и м, к и м в и з а х о п л юєт е с я , в а р - т о п о з н а й о мит и с я бл и жче . Дні: спр. — 16; не­спр. — 18.

Ко­зе­ріг (22.12—20.01). На­чеб­то все у вас до­бре, але втра­ти мо­жу ть по­слід ува­ти. Щоб по­кра­щи­ти на­стрiй, займiться чи­мось при­єм­ним. Дні: спр. — 17; не­спр. — 19. Во­до­лій (21.01—19.02). Будь­те с мі - ли­ви­ми і за­пов­зя­ти­ми. По­чніть з’ясо­ву­ва­ти по­дро­би­ці, чо­го ра­ні­ше уни­ка­ли, і все мо­же ви­яви­ти­ся зов­сім іна­кшим. Звер­нi т ь у ваг у на вла­сне з до­ров’ я. Дні: спр. — 21; не­спр. — 22.

Ри­би (20.02—20.03). Цьо­го ти­жня ви по­збу­де­те­ся не­по­трі­бних зв’яз­ків. Не че­кай­те, що хтось зро­бить пер­ший крок за вас, ва­жли­ва са­ме ва­ша іні­ці­а­ти­ва. Це бу­де ваш по­двиг, ви ста­не­те більш не­за­ле­жни­ми.

Дні: спр. — 16; не­спр. — 18.

Гар­ві Ван­штейн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.