Пер­ше по­ба­че­н­ня

Не­за­кон­но за­су­дже­ний Ро­сі­єю крим­ча­нин Ру­слан Зей­тул­ла­єв го­то­вий зно­ву ого­ло­си­ти го­ло­ду­ва­н­ня, якщо йо­го не від­прав­лять в Укра­ї­ну

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Укра­їн­ський кон­сул впер­ше від­ві­дав політв’язня Руслана Зей­тул­ла­є­ва на те­ри­то­рії Ро­сії. Зу­стріч із не­за­кон­но ув’язне­ним пред­став­ни­ком крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду про­йшла в ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му Ре­спу­блі­ки Ба­шкор­то­стан. Укра­їн­ський кон­сул та 35-рі­чний фі­гу­рант ре­зо­нан­сної спра­ви «Хі­зб ут-Та­хрір» обго­во­рю­ва­ли мо­жли­во­сті екс­тра­ди­ції ув’язне­но­го на те­ри­то­рію Укра­ї­ни.

— На­ша сто­ро­на до­ма­га­ла­ся ці­єї зу­стрі­чі кіль­ка мі­ся­ців по­спіль, але тіль­ки за­раз отри­ма­ла до­звіл з бо­ку вла­ди Ро­сії, — за­яви­ла ре­чник Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Мар’яна Бе­ца. — Зей­тул­ла­єв зміг по­спіл­ку­ва­ти­ся з кон­су­лом тро­хи біль­ше трьох го­дин та обго­во­ри­ти мо­жли­во­сті йо­го пе­ре­ве­де­н­ня до Укра­ї­ни. Ми, зі сво­го бо­ку, бу­де­мо до­кла­да­ти всіх зу­силь для звіль­не­н­ня не­за­кон­но за­су­дже­но­го жи­те­ля оку­по­ва­но­го пів­остро­ва Крим.

На­га­да­є­мо, Ру­слан Зей­тул­ла­єв був не­за­кон­но за­су­дже­ний під­кон­троль­ним Крем­лю су­дом на 15 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Про­ти ме­шкан­ця Кри­му оку­пан­ти сфа­бри­ку­ва­ли спра­ву за зви­ну­ва­че­н­ням у те­ро­ри­змі та ор­га­ні­за­ції на пів­остро­ві цен­тру ор­га­ні­за­ції «Хі­зб ут-Та­хрір», яку РФ на­зи­ває те­ро­ри­сти­чною. Зей­тул­ла­єв свою про­ви­ну не ви­знав та за­явив, що єди­на при­чи­на, че­рез яку він за­знав кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, це йо­го вір­ність крим­сько­та­тар­сько­му на­ро­ду та Укра­ї­ні.

Вдо­ма, у Кри­му, у Руслана Зе­тул­ла­є­ва за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на та три не­пов­но­лі­тні до­чки. Слід­ство у йо­го спра­ві три­ва­ло біль­ше двох ро­ків, які він про­вів у СІЗО мі­ста Сім­фе­ро­поль. У ве­ре­сні по­то­чно­го ро­ку суд оку­по­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му ви­ніс ви­рок — 7 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі для Зей­тул­ла­є­ва, пі­сля чо­го йо­го адво­кат по­дав апе­ля­цію до Вер­хов­но­го Су­ду Кри­му. Однак під­кон­троль­ний Крем­лю ор­ган вла­ди ли­ше по­гір­шив ста­но­ви­ще по­лі­ти­чно­го в’язня, збіль­шив­ши йо­му тер­мін тю­рем­но­го ув’язне­н­ня до 15 ро­ків.

— Спів­ро­бі­тни­ки СІЗО у Ро­сто­ві­на-До­ну си­лою ві­ді­бра­ли їжу мо­го підза­хи­сно­го пе­ред йо­го ета­пу­ва­н­ням до ко­ло­нії у Ба­шкор­то­стан, — обу­рю­є­ться адво­кат Зей­тул­ла­є­ва Едем Се­ме­для­ев. — Оку­пан­ти ви­кра­ли де­сять ба­нок «ту­шон­ки» у по­лі­ти­чно­го в’язня. То­му Зей­тул­ла­єв був зму­ше­ний го­ло­ду­ва­ти кіль­ка днів по­спіль, по­ки йо­го не до­ста­ви­ли на те­ри­то­рію ро­сій­ської ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му №2 у Ре­спу­блі­ці Ба­шкор­то­стан.

Пра­во­за­хи­сник за­явив, що Ру­слан Зей­тул­ла­єв го­то­вий зно­ву ого­ло­си­ти го­ло­ду­ва­н­ня, якщо йо­го не від­прав­лять най­ближ­чим ча­сом на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Ро­сій­ські ж оку­пан­ти мо­ти­ву­ва­ли своє не­ба­жа­н­ня за­йма­ти­ся екс­тра­ди­ці­єю Зей­тул­ла­є­ва до Укра­ї­ни скла­дні­стю ви­ко­на­н­ня ці­єї про­це­ду­ри. За сло­ва­ми ро­сій­ських тю­рем­ни­ків, під­пи­са­н­ня всіх до­звіль­них до­ку­мен­тів займе близь­ко 6-10 мі­ся­ців. За­су­дже­ний ме­шка­нець Кри­му та йо­го адво­кат ви­сло­ви­ли го­тов­ність по­че­ка­ти за­зна­че­ний тер­мін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.