Едік Льо­па — зв’яз­ко­вий

Ген­про­ку­рор вва­жає, що вби­тий у Хар­ко­ві під­при­є­мець при­че­тний до роз­стрі­лу Де­ни­са Во­ро­нен­ко­ва

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

У ви­хі­дні у Хар­ко­ві, по ву­ли­ці Кло­чків­ській, кі­лер роз­стрі­ляв ав­то­мо­біль «Ау­ді» хар­ків­сько­го під­при­єм­ця Еду­ар­да Аксель­ро­да. Убив­ця хо­вав­ся між ав­тів­ка­ми, при­пар­ко­ва­ни­ми бі­ля бу­дин­ку жер­тви, то­му, як тіль­ки чо­ло­вік в’їхав у двір, йо­го на­кри­ла ав­то­ма­тна чер­га. Во­дій від отри­ма­них по­ра­нень по­мер одра­зу. Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ГУ На­цпо­лі­ції в Хар­ків­ській обла­сті, на мі­сці НП пра­цю­ва­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па. Да­ні про зло­чин за­не­сли до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань за стат­тею «вбив­ство». На­ра­зі пра­во­охо­рон­ці роз­шу­ку­ють осіб, при­че­тних до зло­чи­ну, а та­кож ймо­вір­них свід­ків.

Ши­ро­кий резонанс ця кри­мі­наль­на спра­ва отри­ма­ла пі­сля то­го, як де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди Ігор Мо­сій­чук на­пи­сав ко­ро­ткий пост у «Фейс­бу­ці», роз­гле­дів­ши у ді­ях кі­ле­ра по­черк убивць Амі­ни Оку­є­вої. «Роз­стрі­ля­ним у Хар­ко­ві ви­явив­ся Аксель­род Еду­ард Ле­о­ні­до­вич, 10.02.1972, який на­ро­див­ся у Бар­на­у­лі, — по­ві­до­мив він. — Ро­бо­та кі­ле­ра ду­же схо­жа на вбив­ство Амі­ни Оку­є­вої. Едик Ле­па — ко­мер­сант. Ра­ні­ше ви­дав се­бе за «бла­тно­го».

На цей пост нар­де­па від­ре­а­гу­вав Ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко. За йо­го сло­ва­ми, Аксель­род під­три­му­вав кон­такт із ро­сій­ським кри­мі­наль­ним ав­то­ри­те­том Во­ло­ди­мир Тю­рі­ним, яко­го слід­ство вва­жає за­мов­ни­ком убив­ства Во­ро­нен­ко­ва, а та­кож ор­га­ні­за­то­ром і ке­рів­ни­ком гру­пи, що ско­ї­ла цей зло­чин, — Юрі­єм Ва­си­лен­ком. «Аксель­род — зв’язок Тю­рі- на і Ва­си­лен­ка що­до ор­га­ні­за­ції вбив­ства Во­ро­нен­ко­ва, — на­пи­сав пан Лу­цен­ко. — Слід­ство ГПУ пра­виль­но ви­зна­чи­ло Тю­рі­на як за­мов­ни­ка».

Ще біль­шої ін­три­ги до­дав спра­ві по­літ­те­хно­лог Ві­ктор Уко­лов. «Схе­ма ві­до­ма, — при­пу­стив він. — Для то­го, щоб обі­рва­ти зв’язок кі­ле­ра і за­мов­ни­ка, тре­ба при­бра­ти ор­га­ні­за­то­ра, який кон­та­кту­вав із кі­ле­ром. Існує вер­сія, що са­ме з та­ких при­чин при­бра­ли мі­ні­стра МВС Крав­чен­ка, що міг без­по­се­ре­дньо кон­та­кту­ва­ти з вбив­цею Гон­га­дзе — Пу­ка­чем».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.