Дах над го­ло­вою

У Хар­ко­ві від­кри­ють со­ці­аль­ний го­тель для тих, хто втра­тив жи­тло че­рез скла­дні жит­тє­ві об­ста­ви­ни

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

Ні­ме­цька фе­де­раль­на ком­па­нія GIZ та Хар­ків­ська ме­рія за­вер­шу­ють обла­шту­ва­н­ня со­ці­аль­но­го го­те­лю для лю­дей, які по­збу­ли­ся да­ху над го­ло­вою вна­слі­док над­зви­чай­них си­ту­а­цій — та­кий тип по­ме­шка­н­ня обла­што­ву­є­ться в Укра­ї­ні впер­ше. При­хи­сток змо­жуть отри­ма­ти по­го­ріль­ці, пе­ре­се­лен­ці, жер­тви ви­бу­хів та ін­ших лих, що остан­нім ча­сом тра­пля­ю­ться, на жаль, до­во­лі ча­сто.

За­клад одно­ча­сно зда­тний прийня­ти пів­со­тні осіб. Ме­шкан­ці ма­ти­муть обла­дна­ні всім не­об­хі­дним кім­на­ти, сан­ву­зол, праль­ню. Ско­ри­ста­ти­ся жи­тлом змо­жуть і лю­ди з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, оскіль­ки у бу­дин­ку вста­нов­ле­ні пан- ду­си і спе­ці­аль­ні по­ру­чні. Вар­тість про­жи­ва­н­ня — усьо­го ли­ше 50 гри­вень за до­бу, оскіль­ки фі­нан­со­вим утри­ма­н­ням го­те­лю за­йма­ти­ме­ться мі­ська вла­да. Ко­ри­сту­ва­ти­ся та­кою до­по­мо­гою мо­жна пів­ро­ку, тоб­то на час по­шу­ку по­стій­но­го жи­тла. Са­ме то­му тут не мо­жна отри­ма­ти дов­го­стро­ко­ву орен­ду чи без­ко­штов­ний при­ту­лок.

Іно­зем­на ком­па­нія ви­ді­ли­ла на цей про­ект 11,5 міль­йо­на гри­вень. За ці ко­шти у бу­дів­лі зро­би­ли вну­трі­шній ка­пі­таль­ний ре­монт, за­ку­пи­ли обла­дна­н­ня та ме­блі. Мі­ська вла­да взя­ла на се­бе ре­мон­тні ро­бо­ти на да­ху та обла­шту­ва­н­ня при­ле­глих те­ри­то­рій. За­клад від­кри­є­ться вже най­ближ­чим ча­сом по ву­ли­ці Ва­лен­ти­нів­ській.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.