Ка­шлюк лі­кує СБУ?

У Рів­но­му ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня по­лі­ти­зу­ють

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

У цьо­му ро­ці в Рів­но­му в чо­ти­ри ра­зи зро­сла кіль­кість ді­тей, які за­хво­рі­ли на ка­шлюк. Го­лов­на при­чи­на — від­су­тність ще­плень. Про це на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» по­ві­до­ми­ла рів­нен­ська жур­на­ліс­тка Ін­на Бі­ле­цька. За її сло­ва­ми, нев­ті­шна ста­ти­сти­ка і що­до ге­па­ти­ту А. За ми­ну­лий рік у мі­сті та­ких хво­рих бу­ло 11, а ли­ше в жов­тні цьо­го ро­ку 18 осіб одно­ча­сно опи­ни­ли­ся на лі­ку­ван­ні в ста­ціо­на­рі. Лю­ди, які за­хво­рі­ли, жи­вуть у рі­зних ра­йо­нах мі­ста — це Гі­дро­парк, Пив­за­вод, Пів­ні­чний, Юві­лей­ний, За­лі­зни­чний вок­зал.

Во­дно­час мі­ський го­ло­ва Рів­но­го Во­ло­ди­мир Хом­ко за­явив ЗМІ, що для ньо­го ціл­ком оче­ви­дно, що па­ні­ку з при­во­ду цих за­хво­рю­вань по­сі­я­но шту­чно. Адже пе­ред ге­па­ти­том ба­тьків у шко­лах ля­ка­ли ди­тя­чою епі­де­мі­єю ка­шлю­ку. І, при­пу­скає мі­ський го­ло­ва, за чу­тка­ми про за­ра­же­ну ге­па­ти­том во­ду в Рів­но­му та епі­де­мі­єю ка­шлю­ку мо­же сто­я­ти ро­сій­ська ФСБ. Тож, до­дає Хом­ко, він під­три­мує ке­рів­ни­ка во­до­ка­на­лу, який зби­ра­є­ться звер­та­ти­ся до СБУ.

Як на­го­ло­шує Ін­на Бі­ле­цька, чу­тки — не кри­мі­наль­но пе­ре­слі­ду­ва­не яви­ще, і ля­ка­ти лю­дей, які під­да­ли­ся па­ні­ці Слу­жбою без­пе­ки, — не- че­сно. Во­на та­кож на­во­дить при­клад то­го, ко­ли рів­нен­ські ма­ми не по­ві­ри­ли пе­ді­а­трам у мі­ських по­лі­клі­ні­ках, які при по­стій­но­му ка­шлі ма­лю­ків ста­ви­ли ді­а­гноз — тра­хе­їт. Хо­ча на­справ­ді, ко­ли ма­те­рі звер­ну­ли­ся з ді­тьми в ін­фе­кцій­ну лі­кар­ню, їм вста­но­ви­ли ін­ший ді­а­гноз — ка­шлюк.

Ін­на Бі­ле­цька та­кож на­га­дує, що рів­но рік то­му в Рів­но­му та­кож бу­ли схо­жі «роз­бір­ки» у во­до­ка­на­лі. То­ді про­ку­ра­ту­ра на­віть кри­мі­наль- не про­ва­дже­н­ня від­кри­ла, але, ка­же жур­на­ліс­тка, у во­до­ка­на­лі пра­цю­ють лю­ди, які з во­ди ви­хо­дять су­хи­ми. «Я не хо­чу па­ні­ки, в жо­дно­му ра­зі, бо я ві­рю епі­де­міо­ло­гам, які ствер­джу­ють, що як­би ге­па­тит А був у во­до­го­ні, за­хво­рі­ло б біль­ше лю­дей. Але не тре­ба з нас ро­би­ти дур­них і ма­ні­пу­лю­ва­ти бра­ком у нас ін­фор­ма­ції. Прав­да не та­ка стра­шна, тре­ба про­сто не бо­я­тись її озву­чу­ва­ти, при­кри­ва­ю­чи свої п’яті то­чки», — обу­рю­є­ться рів­нен­ська жур­на­ліс­тка.

До ре­чі, то­рік, за ста­ти­сти­кою МОЗ, в Укра­ї­ні бу­ло за­фі­ксо­ва­но по­над 3 ти­ся­чі ви­пад­ків за­хво­рю­ва­н­ня на ка­шлюк, що на 30% біль­ше за да­ні по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Крім то­го, се­ме­ро не­ва­кци­но­ва­них ді­тей у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті по­мер­ли від ці­єї не­ду­ги. Лі­ка­рі та­кож ствер­джу­ють, що в бу­дья­кий мо­мент мо­же бу­ти епі­де­мія ди­фте­рії, адже рі­вень охо­пле­н­ня ва­кци­на­ми в Укра­ї­ні є най­ниж­чим у Єв­ро­пі.

Фото з сайта ua-reporter.com.

Рі­вень охо­пле­н­ня ва­кци­на­ми в Укра­ї­ні є най­ниж­чим у Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.