НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Ви­бу­хо­не­без­пе­ка по­бли­зу Ка­ли­нів­ки

По­бли­зу вій­сько­во­го скла­ду у Ка­ли­нів­ці Він­ни­цької обла­сті пі­сля ве­ре­сне­вої по­же­жі ви­яви­ли ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти. Про це по­ві­до­ми­ла Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій. «Об­сте­же­но 30 248 га те­ри­то­рії, ви­яв­ле­но та ви­лу­че­но 3 153 ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти, ви­ко­на­но 493 за­яв­ки від на­се­ле­н­ня», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

До лі­кві­да­ції над­зви­чай­ної си­ту­а­ції за­лу­че­но 744 осо­би та 155 оди­ниць те­хні­ки, із них від ДСНС — 60 осіб та 23 оди­ни­ці те­хні­ки.

На­га­да­є­мо, ма­шта­бна по­же­жа з подаль­шим де­то­ну­ва­н­ням на те­ри­то­рії вій­сько­во­го скла­ду Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни по­бли­зу Ка­ли­нів­ки ста­ла­ся 26 ве­ре­сня.

Ба­хчи­са­рай вря­тує ЮНЕСКО?

Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни ви­сло­ви­ло про­тест че­рез дії оку­па­цій­ної вла­ди Кри­му що­до здій­сне­н­ня не­за­кон­них ро­біт на те­ри­то­рії Ба­хчи­са­рай­сько­го за­по­від­ни­ка та звер­ну­лось до ЮНЕСКО з про­ха­н­ням за­кли­ка­ти РФ до­три­му­ва­ти­ся норм мі­жна­ро­дно­го за­ко­но­дав­ства.

«Мін­куль­ту­ри вкрай обу­ре­не про­ве­де­н­ням мас­шта­бних не­за­кон­них ро­біт на пам’ятці на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня «Хан­ський па­лац» (охо­рон­ний № 285), який від­но­си­ться до Істо­ри­чно­го се­ре­до­ви­ща сто­ли­ці крим­ських ха­нів у мі­сті Ба­хчи­са­рай і вне­се­ний до По­пе­ре­дньо­го спи­ску все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО у 2013 ро­ці», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес­слу­жби мі­ні­стер­ства.

За­зна­ча­є­ться, зокре­ма, що під час зні­ма­н­ня всі­єї че­ре­пи­ці та ста­ро­вин­них ду­бо­вих ба­лок з Ве­ли­кої Хан­ської ме­че­ті (Бі­юк Хан Джа­мі) бу­ло по­шко­дже­но роз­пи­си XVIII сто­лі­т­тя. Окрім то­го, че­рез ви­ко­ри­ста­н­ня спе­цте­хні­ки для ми­т­тя во­дя­ним стру­ме­нем під ви­со­ким ти­ском на фа­са­ді бу­дів­лі з’яви­ли­ся трі­щи­ни та обва­ли­ла­ся шту­ка­тур­ка. Ці­єю ж те­хні­кою ко­ри­сту­ва­ли­ся й для ми­т­тя Фон­та­на сліз (Оле­ксан­дрів­сько­го фон­та­на) та Ка­те­ри­нів­ської ми­лі, що ста­ло при­чи­ною по­шко­дже­н­ня пам’яток.

Марш сла­ви

У цен­трі Льво­ва 5 ли­сто­па­да про­ве­ли уро­чи­стий марш сла­ви Га­ли­цької ар­мії та військ Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки, який ор­га­ні­зу­ва­ло «То­ва­ри­ство по­шу­ку жертв вій­ни «Пам’ять» у рам­ках від­зна­че­н­ня 99-ї рі­чни­ці Ли­сто­па­до­во­го чи­ну.

За ін­фор­ма­ці­єю прес-слу­жби Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, у мар­ші сла­ви взя­ли участь по­над 60 ре­кон­стру­кто­рів зі Льво­ва та ін­ших обла­стей, які у фор­мі Укра­їн­ської Га­ли­цької ар­мії про­йшли від скве­ру «На Ва­лах» че­рез про­спект Сво­бо­ди до пло­щі Ри­нок. Хо­ду су­про­во­джу­вав ор­кестр Львів­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту без­пе­ки жит­тє­ді­яль­но­сті, який ви­ко­ну­вав стрі­ле­цькі пі­сні та мар­ші.

Бі­ля при­мі­ще­н­ня ЛОДА про­ве­ли те­а­тра­лі­зо­ва­не вій­сько­во-істо­ри­чне дій­ство «Бої за сто­ли­цю — Львів», під час яко­го від­тво­ри­ли по­дії 1918 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.