Рік во­лі не ба­чи­ти

За не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня лі­кар­ських обов’яз­ків за­су­ди­ли за­ві­ду­ю­чо­го від­ді­ле­н­ням

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ве­ро­ні­ка КУРИЛО

У Льво­ві ого­ло­си­ли ви­рок за­ві­ду­ва­чу по­ло­го­во­го від­ді­ле­н­ня Оле­гу Дан­ко­ву. Слід­ство у спра­ві за­ві­ду­ва­ча по­ло­го­во­го від­ді­ле­н­ня 3ї мі­ської клі­ні­чно лі­кар­ні три­ва­ло по­над три ро­ки. Ще на­ве­сні 2014 ста­ла­ся фа­таль­на подія — по­мер­ла но­во­на­ро­дже­на Зла­та Пу­дляк. По­ло­ги при­ймав лі­кар Дан­ков. 58-рі­чно­го зав­від­ді­ле­н­ням за­су­ди­ли за ч.2. ст. 140 ККУ (не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня про­фе­сій­них обов’яз­ків, що спри­чи­ни­ло смерть но­во­на­ро­дже­но­го не­мов­ля­ти), ви­рок: рік по­збав­ле­н­ня во­лі та ще рік за­бо­ро­ни за­йма­ти­ся лі­кар­ською пра­кти­кою.

Ще за­дов­го до по­ча­тку слу­ха­н­ня ви­ро­ку бі­ля две­рей за­ли № 1 Шев­чен­ків­сько­го су­ду Льво­ва ча­ту­ва­ла гру­па лю­дей. Се­ред них — по­тер­пі­лі Мар’яна Пав­лик та Остап Пу­дляк ра­зом з ро­ди­ча­ми та не­бай­ду­жи­ми до їхньо­го го­ря лю­дьми. Бу­ла і гру­па під­трим­ки лі­ка­ря. При­бі­чни­ків йо­го ді­яль­но­сті теж ви­ста­чає: ме­ди­чний пер­со­нал, а та­кож за­до­во­ле­ні ро­бо­тою лі­ка­ря по­ро­діл­лі. Ці мо­ло­ді жін­ки за­зда­ле­гідь про­ве­ли акцію в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Ко­жна ви­кла­да­ла фото сво­єї ди­ти­ни як до­каз то­го, що по­ло­ги, на яких був при­су­тній Дан­ков, про­хо­ди­ли успі­шно. В ко­мен­та­рях під сві­тли­на­ми акцен­ту­ва­ли ува­гу на до­бро­зи­чли­во­му став­лен­ні до по­ро­діль, не­під­ку­пно­сті, вмін­ні швид­ко прийня­ти рі­ше­н­ня, ко­ли жи­т­тю ма­ми або ди­ти­ни за­гро­жу­ва­ла небезпека.

Але одна лі­кар­ська по­мил­ка пе­ре­ва­жи­ла шаль­ки те­ре­зів і зні­ве­лю­ва­ла весь по­зи­тив­ний до­свід лі­ка­ря. По­ка­ра­н­ня не вда­лось уни­кну­ти. За­су­дже­ний має пра­во оскар­жи­ти ви­рок в апе­ля­цій­но­му су­ді.

Га­ли­цький ра­йон­ний суд ви­су­нув обви­ну­ва­че­н­ня Оле­гу Дан­ко­ву 10 ли­сто­па­да 2016 ро­ку. То­ді ж бу­ла обра­на мі­ра за­по­бі­жно­го за­хо­ду пі­до­зрю­ва­но­му. Су­д­дя не взя­ла до ува­ги про­по­зи­ції про­ку­ра­ту­ри і слід­ства про від­сто­ро­не­н­ня лі­ка­ря від по­са­ди та обра­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду у ви­гля­ді до­ма­шньо­го аре­шту. Го­лов­ний ар­гу­мент — пі­до­зрю­ва­ний про­тя­гом двох ро­ків до­по­ма­гав слід­ству у спра­ві. То­ді лі­ка­ря від­пу­сти­ли під «осо­би­сте зо­бов’яза­н­ня».

Олег Дан­ков від­мо­вив­ся ко­мен­ту­ва­ти ви­рок. Ба­тько ж по­мер­лої ди­ти­ни вва­жає рі­ше­н­ня су­ду пра­виль­ним. На йо­го дум­ку, це ні­як не по­вер­не за­гу­бле­не жи­т­тя, про­те ста­не уро­ком для всіх ме­ди­ків, які до­пу­ска­ють не­дбаль­ство: «Ні­я­кий, на­віть най­су­во­рі­ший ви­рок не по­вер­не на­шу ди­ти­ну. Але на да­но­му ета­пі ми вва­жа­є­мо, що суд все­бі­чно роз­гля­нув спра­ву і рі­ше­н­ня є спра­ве­дли­вим».

Вар­то за­зна­чи­ти, що сім’я Оста­па Пу­для­ка не єди­на, чиє дов­го­о­чі­ку­ва­не ди­тя по­мер­ло в сті­нах цьо­го по­ло­го­во­го бу­дин­ку. По­тер­пі­лі ро­ди­ни під­три­ма­ли по­зи­ва­чів у спра­ві. Не вар­то від­ки­да­ти й ін­фор­ма­цію про «ви­со­кі та­ри­фи» на те, щоб по­ло­ги при­ймав ква­лі­фі­ко­ва­ний лі­кар. А та­ка роз­кіш не всім по ки­ше­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.