Вря­ту­ва­ти пла­не­ту від те­пло­во­го уда­ру

У Бон­ні роз­по­ча­ла ро­бо­ту 23-тя Кон­фе­рен­ція ООН з клі­ма­ти­чних змін

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Ре­пор­те­ри Мі­жна­ро­дно­го кон­сор­ці­у­му жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань (ICIJ) уве­че­рі 5 ли­сто­па­да роз­по­ча­ли опри­лю­дн­ню­ва­ти но­вий ма­сив до­ку­мен­тів, у яких іде­ться про по­да­тко­ві обо­руд­ки та ре­зо­нан­сні ді­ло­ві кон­та­кти ви­со­ко­по­став­ле­них осіб, по­ві­дом­ляє «Ні­ме­цька хви­ля».

В осно­ві мас­шта­бно­го роз­слі­ду­ва­н­ня — чер­го­вий ви­тік 13,4 млн. та­єм­них до­ку­мен­тів. У роз­по­ря­джен­ні жур­на­лі­стів ви­яви­ли­ся 6,8 млн. до­ку­мен­тів для вну­трі­шньо­го ко­ри­сту­ва­н­ня юри­ди­чної кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Appleby, роз­та­шо­ва­ної на Бер­муд­ських остро­вах, яку вва­жа­ють одним iз про­від­них ре­є­стра­то­рів офшор­них ком­па­ній, 566 тис. до­ку­мен­тів вну­трі­шньо­го ко­ри­сту­ва­н­ня сін­га­пур­ської тра­сто­вої ком­па­нії Asiaciti Trust та 6,2 млн. до­ку­мен­тів iз кор­по­ра­тив­них ре­є­стрів у 19 офшор­них зо­нах. Як пи­ше фран­цузь­ка га­зе­та «Монд», ви­вче­н­ня всіх до­ку­мен­тів зайня­ло рік ча­су. Всьо­го у роз­слі­ду­ван­ні бра­ли участь жур­на­лі­сти з 96 про­від­них ЗМІ з 67 кра­їн сві­ту.

Но­вий ви­тік да­них, який жур­на­лі­сти за мас­шта­ба­ми по­рів­ню­ють iз «Па­нам­ськи­ми па­пе­ра­ми», на­зва­ли «Рай­ськи­ми па­пе­ра­ми» або «Па­пе­ра­ми рай­ських остро­вів» (Paradise Papers), оскіль­ки в до­слі­дже­них до­ку­мен­тах йде­ться про офшор­ні фір- ми, за­ре­є­стро­ва­ні на та­ких остро­вах, як Бер­муд­ські, Ка­йма­но­ві то­що. У «Рай­ських па­пе­рах» зга­ду­ю­ться іме­на по­над 120 по­лі­ти­ків iз май­же 50 кра­їн сві­ту, а та­кож спортс­ме­ни, бі­зне­сме­ни, а та­кож фір­ми і під­при­єм­ства.

Зокре­ма, у па­пе­рах фі­гу­ру­ють да­ні про ра­дни­ків, чи­нов­ни­ків та ін­ших осіб, на­бли­же­них до аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па. Всьо­го 13 осіб, вклю­чно з держ­се­кре­та­рем США Ре­ксом Тіл­лер­со­ном та мі­ні­стром тор­гів­лі Віл­бу­ром Рос­сом. Зокре­ма, йде­ться про їхні ді­ло­ві кон­та­кти з Ро­сі­єю. Га­зе­та «Зюд­дой­че Цай­тунг», яка на­ле­жить до ме­ре­жі ICIJ, у сво­є­му по­ві­дом­лен­ні та­кож зга­дує бри­тан­ську ко­ро­ле­ву Єли­за­ве­ту ІІ, яка збе­рі­гає на ра­хун­ках в офшо­рах 10 млн. фун­тів стер­лін­гів (13 млн. до­ла­рів) сво­їх ко­штів, ко­ли­шньо­го ні­ме­цько­го кан­цле­ра Ґер­гар­да Шре­де­ра й та­кі ві­до­мі фір­ми, як Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.

Укра­їн­ська ко­ман­да «Слід­ство. Ін­фо» як офі­цій­ний пар­тнер Про­е­кту з роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пції та ор­га­ні­зо­ва­ної зло­чин­но­сті (OCCRP), по­ві­до­ми­ла в не­ді­лю, що до­лу­чи­ла­ся до цьо­го мі­жна­ро­дно­го про­е­кту і зна­йшла у до­ку­мен­тах біль­ше де­ся­тка укра­їн­ських прі­звищ. Се­ред них є й прі­зви­ще укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, за­зна­ча­є­ться на сай­ті «Гро­мад­сько­го ТБ».

На­га­да­є­мо, офшор­ний скан­дал, ви­кли­ка­ний пу­блі­ка­ці­єю жур­на­лі­ста­ми-роз­слі­ду­ва­ча­ми у кві­тні 2016 ро­ку так зва­них «Па­нам­ських па­пе­рів», спри­чи­нив про­ве­де­н­ня по­над со­тні до­пи­тів, пе­ре­ві­рок чи роз­слі­ду­вань у де­ся­тках кра­їн, але жо­дно­го — в Укра­ї­ні. Слід­чі дії та пе­ре­вір­ки що­до фа­ктів від­ми­ва­н­ня гро­шей, ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків, рі­зно­ма­ні­тних фі­нан­со­вих зло­чи­нів чи ін­ших пра­во­по­ру­шень сто­су­ва­ли­ся за­га­лом по­над 6,5 ти­ся­чi осіб та ком­па­ній. То­ді роз­слі­ду­ва­н­ня ба­зу­ва­ло­ся на 11,5 міль­йо­на до­ку­мен­тів, ви­кра­де­них iз сер­ве­рів фір­ми Mossack Fonseca — одно­го з про­від­них ре­є­стра­то­рів офшо­рів у сві­ті.

«Рай­ські па­пе­ри» щой­но ви­кла­де­но, то­му по­пе­ре­ду — ба­га­то ди­во­ви­жних від­крит­тів, про які ми на­ра­зі ли­ше здо­га­ду­ва­лись.

Учо­ра в Бон­ні від­кри­ла­ся 23-тя Кон­фе­рен­ція ООН що­до змін клі­ма­ту за уча­сті ві­до­мих по­лі­ти­ків та зі­рок, по­ві­дом­ляє «Ні­ме­цька хви­ля». У пар­ку Бон­на по­бу­ду­ва­ли ці­ле мі­сте­чко для пе­ре­го­во­рів уча­сни­ків СОР23. Кон­фе­рен­ція три­ва­ти­ме до 17 ли­сто­па­да і цьо­го ра­зу бу­де не зов­сім зви­чною. Хо­ча б то­му, що впер­ше в істо­рії кон­фе­рен­ції го­ло­ву­ва­ти­ме на ній одна кра­ї­на, а про­во­ди­ти­муть за­хід в ін­шій дер­жа­ві.

За прин­ци­пом ро­та­ції цьо­го ро­ку Кон­фе­рен­ція ООН з про­блем гло­баль­них змін клі­ма­ту ма­ла від­бу­ти­ся на остро­вах Фі­джі. Однак не­ве­ли­кий ар­хі­пе­лаг ви­явив­ся те­хні­чно не­спро­мо­жним прийня­ти 25 ти­сяч го­стей зі 195 кра­їн сві­ту. Окрім то­го, ор­га­ні­за­ція СОР23 обі­йде­ться у 117 міль­йо­нів єв­ро, що та­кож «не­пі­д­йом­но» для Фі­джі. У зв’яз­ку з цим кон­фе­рен­цію ви­рі­ши­ли пе­ре­не­сти до Бон­на, де роз­та­шо­ва­на штаб-квар­ти­ра Се­кре­та­рі­а­ту Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН що­до змін клі­ма­ту. При цьо­му го­ло­вою кон­фе­рен­ції за­ли­ша­ю­ться Фі­джі, оскіль­ки змі­ни клі­ма­ту ста­нов­лять сер­йо­зну за­гро­зу для існу­ва­н­ня ар­хі­пе­ла­гу, який скла­да­є­ться з по­над 300 остро­вів.

На час клі­ма­ти­чної кон­фе­рен­ції Бонн збе­ре елі­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки і на­віть Гол­лі­ву­ду. Се­ред зна­ме­ни­тих го­стей, на яких очікують на Рей­ні, — акто­ри Ле­о­нар­до Ді Ка­пріо та Ар­нольд Швар­це­нег­гер. Оби­два — ві­до­мі бор­ці за за­хист клі­ма­ту. Ді Ка­пріо, на­при­клад, — актив­ний уча­сник ру­ху за по­до­ла­н­ня на­слід­ків гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня. А ко­ли­шній гу­бер­на­тор Ка­лі­фор­нії за­сну­вав за під­трим­ки ООН не­ко­мер­цій­ну ор­га­ні­за­цію, яка має до­по­ма­га­ти вла­ді на мі­сце­во­му рів­ні ре­а­лі­зо­ву­ва­ти дов­го­стро­ко­ві про­е­кти у сфе­рі низь­ко­ву­гле­це­вої еко­но­мі­ки.

За­хід та­ко­го рів­ня не мо­же обі­йти­ся без уча­сті кан­цле­ра ФРН Анґе­ли Мер­кель, яка на де­який час від­во­лі­че­ться від про­ве­де­н­ня у Бер­лі­ні не­про­стих пе­ре­го­во­рів що­до фор­му­ва­н­ня коаліції і при­їде до Бон­на. Уча­сни­ків кон­фе­рен­ції при­ві­тає і пре­зи­дент Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр. Та­кож на СОР23 ма­ють при­їха­ти пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон, гу­бер­на­тор шта­ту Ка­лі­фор­нія Джер­рі Бра­ун, ко­ли­шній мер Нью-Йор­ка Майкл Блум­берг. Очі­ку­є­ться, що Ма­крон ви­сту­пить пе­ред де­ле­га­та­ми спіль­но з Мер­кель.

Цьо­го ро­ку уча­сни­ки кон­фе­рен­ції ма­ють кон­кре­ти­зу­ва­ти пла­ни ре­а­лі­за­ції уго­ди що­до клі­ма­ту, яку під­пи­са­ли в Па­ри­жі в 2015 ро­ці. То­ді держави, які під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву ООН, взя­ли на се­бе зо­бов’яза­н­ня ско­ро­чу­ва­ти ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів, щоб до кін­ця сто­лі­т­тя втри­ма­ти гло­баль­не по­те­плі­н­ня у рам­ках двох гра­ду­сів Цель­сія до по­ка­зни­ка до­ін­ду­стрі­аль­ної епо­хи.

Із 197 кра­їн-уча­сниць Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН що­до змін клі­ма­ту Па­ризь­ку уго­ду ра­ти­фі­ку­ва­ли 169. Го­лов­ною про­бле­мою за­ли­ша­є­ться по­зи­ція США. У черв­ні пре­зи­дент США До­нальд Трамп за­явив, що йо­го кра­ї­на ви­хо­дить із Па­ризь­кої уго­ди. Втім на пра­кти­ці цей про­цес ви­да­є­ться не та­ким швид­ким: аби пов­ні­стю ви­йти з уго­ди, США зна­до­би­ться 3,5 ро­ку. То­му аме­ри­кан­ська де­ле­га­ція не ста­ла ска­со­ву­ва­ти свою участь у те­пе­рі­шній кон­фе­рен­ції з пи­тань клі­ма­ту.

Во­дно­час ра­дни­ки пре­зи­ден­та Трам­па ма­ють на­сту­пно­го ти­жня взя­ти участь у пре­зен­та­ції на під­трим­ку ву­гі­л­ля як дже­ре­ла енер­гії на са­мі­ті. Зокре­ма, спі­ке­ра­ми по­дії ста­нуть пред­став­ни­ки ву­гіль­но­до­був­но­го гі­ган­та Peabody Energy — са­ме во­ни зро­блять пре­зен­та­цію що­до ро­лі, яку ву­гі­л­ля й ін­ші ко­па­ли­ни ві­ді­гра­ють у бо­роть­бі з на­слід­ка­ми змін клі­ма­ту. На­мі­ри ви­до­був­них ком­па­ній про­су­ва­ти свої ін­те­ре­си на са­мі­ті у Бон­ні роз­лю­ти­ли ін­ших йо­го уча­сни­ків. Про­по­ну­ва­ти ву­гі­л­ля для ви­рі­ше­н­ня клі­ма­ти­чних про­блем — це як га­си­ти по­же­жу бен­зи­ном. «Роль го­рю­чих ко­ри­сних ко­па­лин у бо­роть­бі зі змі­на­ми клі­ма­ту — це по­за вся­ким аб­сур­дом. Це не­без­пе­чно», — вва­жає ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту дов­кі­л­ля і роз­ви­тку Ен­дрю Нор­тон і ра­дить США якнай­швид­ше по­вер­ну­ти­ся за стіл пе­ре­го­во­рів, аби ско­ро­ти­ти шкі­дли­ві ви­ки­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.