Ко­ли зброю мо­же ку­пи­ти ко­жен...

Уна­слі­док стрі­ля­ни­ни в Те­ха­сі за­ги­ну­ли 26 осіб

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Що­най­мен­ше 26 лю­дей за­ги­ну­ли та 20 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня в ре­зуль­та­ті стрі­ля­ни­ни, яку вчи­нив озбро­є­ний чо­ло­вік в ба­птист­ській цер­кві в мі­сте­чку Са­зер­ленд-Спрінгс аме­ри­кан­сько­го шта­ту Те­хас. Са­зер­ленд-Спрінгс — ма­лень­кий на­се­ле­ний пункт, де жи­ве близь­ко 400 ме­шкан­ців, за 50 км на пів­ден­ний схід від Сан-Ан­то­ніо. На­па­дник — мо­ло­дий чо­ло­вік, одя­гне­ний в усе чор­не, був у бро­не­жи­ле­ті та з ав­то­ма­ти­чною штур­мо­вою гвин­тів­кою. В не­ді­лю об 11.20 за мі­сце­вим ча­сом він за­йшов до цер­кви й по­чав стрі­ля­ни­ну. У цер­кві вiдбу­ва­ло­ся не­діль­не бо­го­слу­жі­н­ня за уча­стю близь­ко 50 осіб.

За сло­ва­ми ко­мі­са­ра по­лі­ції окру­гу Віл­сон Аль­бер­та Гейм­за, на­па­дник по­ки­нув мі­сце зло­чи­ну на ма­ши­ні, а по­тім йо­го зна­йшли мер­твим. За одні­єю з пер­ших вер­сій, йо­го за­стре­ли­ли по­лі­цей­ські або він уко­ро­тив со­бі ві­ку, про­те пі­зні­ше по­лі­ція по­ві­до­ми­ла, що в чо­ло­ві­ка по­ці­лив один з озбро­є­них гро­ма­дян.

Вік лю­дей, уби­тих у цер­кві, — від 5 до 72 ро­ків, по­ві­до­мив пред­став­ник Де­пар­та­мен­ту гро­мад­ської без­пе­ки шта­ту Фрі­ман Мар­тін. За йо­го да­ни­ми, 23 жер­тви бу­ли знай­де­ні в цер­кві, ще двоє — по­руч із бу­дів­лею, один по­ра­не­ний по­мер у лі­кар­ні. Па­стор цер­кви, де ста­ла­ся стрі­ля­ни­на, Френк Пом­рой, роз­по­вів, що в ре­зуль­та­ті на­па­ду за­ги­ну­ла йо­го 14-рі­чна до­чка Ан­на­бель. Са­мо­го Френ­ка з дру­жи­ною у цей час не бу­ло в мі­сті. Не мен­ше 10 по­ра­не­них, зокре­ма й ді­тей, від­пра­ви­ли до най­ближ­чої лі­кар­ні Сан-Ан­то­ніо. Для ева­ку­а­ції по­ра­не­них за­лу­чи­ли кіль­ка ге­лі­ко­пте­рів. «Ми ма­є­мо спра­ву з най­біль­шою ма­со­вою стрі­ля­ни­ною в істо­рії шта­ту», — за­явив вве­че­рі в не­ді­лю, 5 ли­сто­па­да, гу­бер­на­тор Те­ха­су Грег Еб­ботт, яко­го ци­тує аген­ція «Рейтер».

Учо­ра­шні аме­ри­кан­ські ЗМІ пи­шуть, що на­пад ско­їв 26-рі­чний Де­він Па­трік Кел­лі, яко­го ра­ні­ше з гань­бою звіль­ни­ли з Вій­сько­во-по­ві­тря­них сил США. Во­ни по­ві­дом­ля­ють iз по­си­ла­н­ням на пред­став­ни­ка Пен­та­го­ну Енн Сте­фа­нек, що Кел­лі всту­пив на слу­жбу на вій­сько­ву авіа­ба­зу «Гол­ло­мен» у шта­ті Нью-Ме­кси­ко в 2010 ро­ці, про­те у 2012 три­бу­нал по­ру­шив про­ти ньо­го спра­ву за по­би­т­тя дру­жи­ни і ди­ти­ни, а пі­зні­ше за­су­див до 12 мі­ся­ців в’язни­ці. У 2014 ро­ці Кел­лі звіль­ни­ли з ар­мії.

Фе­де­раль­не за­ко­но-

дав­ство за­бо­ро­няє про­даж зброї осо­бам, яких із гань­бою звіль­ни­ли з лав зброй­них сил, про­те гвин­тів­ку, як по­ві­дом­ляє Сі-Ен-Ен iз по­си­ла­н­ням на дже­ре­ло в по­лі­ції, Кел­лі ку­пив у Сан-Ан­то­ніо у 2016 ро­ці, вка­зав­ши чу­жу адре­су і збре­хав­ши, що не має су­ди­мо­сті.

На мі­сці по­дії пра­цю­ють аген­ти ФБР, однак по­ки що мо­ти­ви на­па­дни­ка вста­но­ви­ти не вда­ло­ся. Слід­чі від­ки­да­ють вер­сію про те­ро­ри­сти­чний за­мах.

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп, який пе­ре­бу­ває в тур­не кра­ї­на­ми Азії, на­пи­сав у «Твіт­те­рі»: «Не­хай Бог до­по­мо­же лю­дям у Са­зер­ленд-Спрінгс у Те­ха­сі. ФБР і пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни пра­цю­ють на мі­сці по­дії. Я сте­жу за си­ту­а­ці­єю з Япо­нії».

На­пад у Те­ха­сі став­ся всьо­го че­рез мі­сяць пі­сля то­го, як злов­ми­сник від­крив во­гонь по від­ві­ду­ва­чах кон­цер­ту про­сто не­ба в Лас-Ве­га­сі. Цей на­пад, в ре­зуль­та­ті яко­го за­ги­ну­ли 58 лю­дей і со­тні отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, став най­кри­ва­ві­шим ма­со­вим зло­чи­ном у не­дав­ній істо­рії США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.