Ри­ба шу­кає, де глиб­ше

У Дні­про ви­пу­сти­ли маль­ка, а ри­ба­лок по­про­си­ли із зи­му­валь­них ям

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

З по­ча­тком ли­сто­па­да в 21 обла­сті Укра­ї­ни вста­нов­ле­но за­бо­ро­ну на ви­лов ри­би на зи­му­валь­них ямах. До ве­сня­но-лі­тньо­го се­зо­ну за­бо­ро­не­но лю­би­тель­ське, спор­тив­не та про­ми­сло­ве ри­баль­ство у мі­сцях зи­мів­лі ри­би згі­дно з Пра­ви­ла­ми про­ми­сло­во­го ри­баль­ства в ри­бо­го­спо­дар­ських во­дних об‘єктах Укра­ї­ни та Пра­ви­ла­ми лю­би­тель­сько­го і спор­тив­но­го ри­баль­ства за по­го­дже­н­ням Ін­сти­ту­ту ри­бно­го го­спо­дар­ства НААН Укра­ї­ни. В ко­жній обла­сті Укра­ї­ни мі­сця зи­му­валь­них ям ви­зна­ча­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­но, за­ле­жно від по­го­дних умов.

Не на штраф, а на со­вість

За по­ру­ше­н­ня пра­вил ри­баль­ства пе­ред­ба­че­но по­ка­ра­н­ня від адмі­ні­стра­тив­них штра­фів до кри­мі­наль­ної відповідальності. Про­те штра­фи для ри­ба­лок зде­біль­шо­го сим­во­лі­чні, то­му при­ро­до­охо­рон­ним ор­га­ні­за­ці­ям в Укра­ї­ні до­во­ди­ться біль­ше апе­лю­ва­ти не стіль­ки до га­ман­ця, як до сум­лі­н­ня ри­ба­лок. Су­діть са­мі. Від­по­від­но до Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, за не­зна­чне по­ру­ше­н­ня пра­вил ри­баль­ства пе­ред­ба­че­но по­пе­ре­дже­н­ня або на­кла­де­н­ня штра­фу на гро­ма­дян від 34 до 170 гри­вень, на по­са­до­вих осіб від 170 до 510 гри­вень, за гру­бе по­ру­ше­н­ня пра­вил ри­баль­ства (на­при­клад, за ри­баль­ство із за­сто­су­ва­н­ням во­гне­паль­ної зброї, еле­ктро­стру­му, ви­бу­хо­вих або отруй­них ре­чо­вин, ін­ших за­бо­ро­не­них зна­рядь ло­ву, про­ми­сло­вих зна­рядь ло­ву осо­ба­ми, які не ма­ють до­зво­лу на про­ми­сел то­що) пе­ред­ба­че­но штраф 340680, а на по­са­до­вих осіб — 510-850 гри­вень із кон­фі­ска­ці­єю зна­рядь і за­со­бів вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня.

Де­що су­во­рі­ше по­ча­ли ка­ра­ти за гру­бі пра­во­по­ру­ше­н­ня. За­ле­жно від сту­пе­ню зав­да­них зби­тків, у цьо­му ви­пад­ку пе­ред­ба­че­на та­кож кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність: штраф 3400—6800 гри­вень або по­збав­ле­н­ня во­лі стро­ком до трьох ро­ків із кон­фі­ска­ці­єю зна­рядь і за­со­бів ло­ву та не­за­кон­но до­бу­тих во­дних біо­ре­сур­сів. Крім штра­фу за не­за­кон­ний ви­лов, пра­во­по­ру­шни­ку на­ра­хо­ву­є­ться штраф за ко­жну ви­лов­ле­ну ри­би­ну, на­при­клад: су­да­ка — 510, со­ма — 425, фо­ре­лі — 340, щу­ки — 340, са­за­на (ко­ро­па) — 306, бі­ло­го аму­ра — 255, тов­сто­ло­би­ка — 255, бі­ли­зни (же­ре­ха) — 255, риб­ця зви­чай­но­го — 255, ля­ща — 170, ли­на — 119, плі­тки — 85, кле­пця — 85, кра­сно­пір­ки — 68, пі­ду­ста — 34, пло­скир­ки — 34 то­що.

Як ві­до­мо, до Вер­хов­ної Ра­ди по­да­но за­ко­но­про­ект що­до під­ви­ще­н­ня відповідальності за по­ру­ше­н­ня пра­вил ри­баль­ства (№5262), що пе­ред­ба­чає під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­но­го штра­фу до 1700 гри­вень та ма­кси­маль­но­го до 255 ти­сяч гри­вень, крім від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, за­по­ді­я­них уна­слі­док не­за­кон­но­го до­бу­ва­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів, від­по­від­но до по­ста­но­ви Ка­бмі­ну №1209.

Вда­ла зимівля — га­ран­тія на­сту­пних уло­вів

Нав­че­не сум­ною пра­кти­кою по­пе­ре­дніх ро­ків, Дер­жри­б­агент­ство за­кли­ка­ло всіх ри­ба­лок-лю­би­те­лів, ри­ба­лок­спортс­ме­нів та ри­ба­лок-про­ми­сло­ви­ків усе-та­ки до­три­му­ва­тись за­бо­ро­ни на ви­лов во­дних біо­ре­сур­сів на зи­му­валь­них ямах. Адже змен­ше­н­ня кла­си­чних «ри­бних місць» ве­ли­кою мі­рою спро­во­ко­ва­но са­ме не­ро­збір­ли­ві­стю бра­ко­ньє­рів, яким тре­ба вже за­раз все й одра­зу, а на­сту­пно­го ро­ку — хоч ні лу­ски, ні хво­ста.

Зи­му­валь­на яма — мі­сце ма­со­во­го ску­пче­н­ня риб у за­гли­бле­н­нях дна рі­чок і озер у зи­мо­вий пе­рі­од. При зни­жен­ні тем­пе­ра­ту­ри у во­до­ймах ниж­че 8 гра­ду­сів по­чи­на­є­ться зи­мо­ва мі­гра­ція до мі­сця зи­мів­лі. Са­ме за­раз у біль­шо­сті ре­гіо­нів ри­ба по­чи­нає під­шу­ку­ва­ти «те­плень­кі» мі­сця. В цей час у неї різ­ко зни­жу­є­ться актив­ність, пра­кти­чно пов­ні­стю при­пи­ня­є­ться спо­жи­ва­н­ня їжі, упо­віль­ню­є­ться ін­тен­сив­ність ро­сту, зни­жу­є­ться ча­сто­та сер­це­вих ско­ро­чень, спо­віль­ню­ю­ться ре­а­кції на по­дра­зни­ки. То­му для збе­ре­же­н­ня ри­бних ре­сур­сів, згі­дно з Пра­ви­ла­ми ри­баль­ства у зи­мо­вий пе­рі­од, Дер­жри­б­агент­ство і вво­дить що­ро­ку за­бо­ро­ну на лов ри­би на зи­му­валь­них ямах.

Ма­льок від бла­го­дій­ни­ків

Ми­ну­ло­го ти­жня в Ки­є­ві про­йшло за­ри­бле­н­ня рі­чки Дні­про. Маль­ка ви­пу­ска­ли на остро­ві «Ве­не­ці­ан­ський», бі­ля мо­сту ме­тро. Організаторами акції став Мі­жна­ро­дний бла­го­дій­ний фонд охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща Укра­ї­ни та ме­ре­жа ма­га­зи­нів «Во­бле­рОк». За­ри­бле­н­ня здій­сню­ва­лось за ко­шти ки­тай­ської ком­па­нії Beijing HaiRan Import & Export Trading Co. Ltd. За­га­лом бу­ло ви­пу­ще­но по 1 100 кі­ло­гра­мів тов­сто­ло­ба та бі­ло­го аму­ра, 500 кі­ло­гра­мів ко­ро­па та 125 кі­ло­гра­мів щу­ки. Се­ре­дня шту­чна ма­са під­се­ле­них у Дні­про дво­рі­чок ста­но­ви­ла 300-400 гра­мів. Да­ні ви­ди обра­ні не ви­пад­ко­во: ро­сли­но­ї­дні ри­би є біо­ло­гі­чни­ми ме­лі­о­ра­то­ра­ми во­до­йми, а хи­жа­чка-щу­ка — ба­жа­ним тро­фе­єм для будь-яко­го ри­бал­ки. За до­три­ма­н­ням норм за­ри­бле­н­ня слід­ку­вав пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Дер­жри­б­агент­ства та на­чаль­ник Ки­їв­сько­го ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля. Осо­би­сту участь у за­пу­ску маль­ка взя­ли та­кож пред­став­ни­ки Асо­ці­а­ції ри­бо­ло­вів Укра­ї­ни, ри­бо­охо­рон­ні па­труль­ні Ки­їв­щи­ни, по­лі­ція м. Ки­є­ва, ри­бал­ки та гро­мад­ськість.

Цьо­го ро­ку Дер­жри­б­агент­ство справ­ді всер­йоз узя­ло­ся за роз­ви­ток аква­куль­ту­ри в Укра­ї­ні. Бо ана­ліз сві­то­вих тен­ден­цій у цій га­лу­зі свід­чить по­ки що не на ко­ристь на­шої кра­ї­ни. Ска­жі­мо, якщо у сві­то­во­му ви­ло­ві ри­би ми­ну­ло­го ро­ку час­тка фер­мер­ської ри­би ста­но­ви­ла 52 від­со­тки, то в Укра­ї­ні — 25. При цьо­му са­ме Укра­ї­на має най­біль­шу пло­щу прі­сно­во­дних аква­то­рій в Єв­ро­пі. Тоб­то по­тен­ці­ал для роз­ви­тку укра­їн­сько­го ри­бни­цтва ве­ли­че­зний. По­ки що ж ри­бо­охо­рон­ні слу­жби за­кли­ка­ють бу­ти від­по­від­аль­ни­ми та до­три­му­ва­ти­ся пра­вил ри­баль­ства. Якщо ви ста­ли свід­ком по­ру­ше­н­ня пра­вил ри­баль­ства чи збу­ту біо­ре­сур­сів, про­сять опе­ра­тив­но по­ві­дом­ля­ти на все­укра­їн­ську без­ко­штов­ну «га­ря­чу лі­нію»: 0-800-50-52-50 або на «га­ря­чу лі­нію» Ки­їв­сько­го ри­бо­охо­рон­но­го па­тру­ля: 068-642-80-26.

Фото УНІАН.

З на­бе­ре­жної в Гі­дро­пар­ку ви­пу­сти­ли 4 тон­ни ри­би рі­зних по­рід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.