Гре­чка і про­со на то­ку

Зі­бра­но 52,5 міль­йо­на тонн зер­но­вих

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Інф. «УМ»

В Укра­ї­ні все ще три­ває зби­ра­н­ня зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур. За опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми з ре­гіо­нів на кі­нець ми­ну­ло­го ти­жня вже на­мо­ло­че­но 52,5 міль­йо­на тонн зер­на з пло­щі 13 міль­йо­нів ге­кта­рів. Це — 89 від­со­тків від про­гно­зо­ва­них площ. Як ін­фор­мує Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, на 3 ли­сто­па­да май­же за­вер­ше­но зби­ра­н­ня гре­чки та про­са: гре­чки на­мо­ло­ти­ли 191 ти­ся­чу тонн iз пло­щі 175 ти­сяч ге­кта­рів (96 від­со­тків), про­са зі­бра­ли 81 ти­ся­чу тонн із пло­щі 55 ти- сяч ге­кта­рів (98 від­со­тків). На цю да­ту ку­ку­ру­дзи на­мо­ло­че­но 14,4 міль­йо­на тонн iз пло­щі 2,9 міль­йо­на ге­кта­рів. Це — 65 від­со­тків площ, що під­ля­га­ють зби­ран­ню.

Крім то­го, за­вер­шу­є­ться обмо­лот со­ня­шни­ку: зі­бра­но 11,2 міль­йо­на тонн з 5,7 міль­йо­на ге­кта­рів, що ста- но­вить 96 від­со­тків від йо­го за­галь­ної пло­щі.Та­кож під­хо­дить до фі­ні­шу зби­ра­н­ня ін­ших пі­зніх куль­тур. Сої на­мо­ло­ти­ли 3,3 міль­йо­на тонн iз пло­щі 1,7 міль­йо­на ге­кта­рів (87 від­со­тків). Цукро­вих бу­ря­ків на­ко­па­ли 10,9 міль­йо­на тонн iз пло­щі 246 ти­сяч ге­кта­рів (78 від­со­тків).

Най­біль­ший вал зер­на на вка­за­ну да­ту по­ки що за­фі­ксо­ва­но в Оде­ській обла­сті, — 4,3 міль­йо­на тонн, у Він­ни­цькій — 3,7 міль­йо­на, Хар­ків­ській — 3,6 міль­йо­на, Дні­про­пе­тров­ській — 3,5 міль­йо­на та Пол­тав­ській — 3,3 міль­йо­на тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.