Чор­то­ва дю­жи­на пе­ре­мир’я

На пе­ре­до­вій зно­ву на­пру­же­но — мі­но­ме­ти, гр­ана­то­ме­ти й ку­ле­ме­ти не вщу­ха­ють

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Об­ста­нов­ка в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня АТО на по­ча­тку цьо­го ти­жня й да­лі за­ли­ша­ла­ся на­пру­же­ною, про­те пов­ні­стю кон­тро­льо­ва­ною укра­їн­ською ар­мі­єю, по­ві­до­ми­ли в прес-цен­трі шта­бу АТО. Пі­сля 18-ї го­ди­ни 6 ли­сто­па­да во­рог про­дов­жив об­стрі­ли на­ших по­зи­цій, по­оди­но­ко за­сто­со­ву­ю­чи мі­но­ме­ти рі­зних ка­лі­брів.

Зокре­ма, на Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку оку­пан­ти дві­чі би­ли по укрі­пле­н­нях сил АТО зi 120-мі­лі­ме­тро­вих мі­но­ме­тів не­по­да­лік Во­дя­но­го, а під во­гонь мі­но­ме­тів ка­лі­бру 82 мі­лі- ме­три по­тра­пи­ли обо­рон­ці Вер­хньо­то­ре­цько­го. Крім то­го, во­рог за­сто­со­ву­вав про­ти­тан­ко­ві гр­ана­то­ме­ти та ку­ле­ме­ти на під­сту­пах до Кра­сно­го­рів­ки.

На Лу­ган­сько­му на­прям­ку під мі­но­ме­тним во­гнем опи­ни­лись опор­ні пун­кти Зброй­них сил Укра­ї­ни по­бли­зу Трьо­хі­збен­ки, а з гр­ана­то­ме­тів про­тив­ник бив не­по­да­лік Лу­ган­сько­го та Но­во­лу­ган­сько­го. Не­спо­кій­но бу­ло і в ра­йо­ні Ав­ді­їв­ки. Тут уве­че­рі за­гар­бни­ки впро­довж го­ди­ни об­стрі­лю­ва­ли на­ші по­зи­ції з пі­хо­тно­го озбро­є­н­ня.

Від по­ча­тку до­би не­за­кон­ні зброй- ні фор­му­ва­н­ня 13 ра­зів по­ру­ши­ли пе­ре­мир’я. На­ші вій­сько­слу­жбов­ці ві­сім ра­зів пе­ре­ва­жа­ю­чим во­гнем при­му­шу­ва­ли во­ро­га при­пи­ни­ти про­во­ка­ції. І хо­ча, на ща­стя, вна­слі­док бо­йо­вих дій 6 ли­сто­па­да втрат се­ред укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців не­має, але, на­га­да­є­мо, що ми­ну­ло­го ти­жня, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми, троє укра­їн­ських ге­ро­їв за­ги­ну­ло, а 15 вій­сько­во­слу­жбов­ців бу­ло по­ра­не­но.

На­ра­зі на Дон­ба­сі три­ває су­то по­зи­цій­на, око­пна вій­на, з ро­бо­тою снай­пе­рів i ди­вер­сій­них мо­біль­них груп. «Сі­рої зо­ни» фа­кти­чно не за­ли­ши­ло­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.