Ма­те­ма­ти­ка ди­ктан­ту

До спіль­ної ме­ти — з укра­їн­ською мо­вою

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ве­ро­ні­ка КУРИЛО

Уже всім­над­ця­те в День укра­їн­ської пи­сем­но­сті та мо­ви 9 ли­сто­па­да зно­ву пи­са­ти­муть все­укра­їн­ський ра­діо­ди­ктант. Де­віз цьо­го­рі­чно­го — «Нас ба­га­то. Ми різні. Але нас об’єд­нує спіль­на ме­та».

За сло­ва­ми ко­ор­ди­на­то­ра про­е­кту «XVII Ра­діо­ди­ктант на­ціо­наль­ної єд­но­сті» Алі­ни Аку­лен­ко, те­пер він ма­ло на­га­дує зви­чну пе­ре­вір­ку гра­мо­тно­сті, бо дав­но по­до­лав кор­до­ни Укра­ї­ни. Ска­жі­мо, ми­ну­ло­го ро­ку ро­бо­ти над­хо­ди­ли з Іта­лії, Ве­ли­кої Бри­та­нії, Фран­ції, Пор­ту­га­лії, Шве­ції, Швей­ца­рiї, Фін­лян­дії, Ту­реч­чи­ни та Єги­пту. Кіль­кість ро­біт зро­стає в гео­ме­три­чній про­гре­сії. Для по­рів­ня­н­ня: у 2000 ро­ці їх на­ді­йшло не біль­ше ти­ся­чі, а ми­ну­ло­річ бу­ло вже на 20 ти­сяч біль­ше.

Цьо­го­річ Ра­діо­ди­ктант на­ціо­наль­ної єд­но­сті про­зву­чить і в мі­сті Сiвер­сько­до­нецьк Лу­ган­ської обла­сті. По­пу­ля­ри­зує укра­їн­ську мо­ву на цій те­ри­то­рії, зокре­ма, во­лон­тер­ка­спі­ва­чка, ра­дник мі­ні­стра куль­ту­ри Ан­же­лі­ка Ру­дни­цька.

Усі охо­чі змо­жуть до­єд­на­ти­ся до ве­ли­кої ро­ди­ни знав­ців укра­їн­ської мо­ви і, зви­чай­но, пе­ре­ві­ри­ти свою гра­мо­тність зав­тра о 12-й го­ди­нi дня. Для цьо­го вар­то вві­мкну­ти ра­діо­при­ймач на хви­лю Пер­шо­го ка­на­ла Укра­їн­сько­го ра­діо. Зна­до­би­ться ли­ше ру­чка, ар­куш па­пе­ру та пов­на кон­цен­тра­ція ува­ги. Чи­та­ти­ме ди­ктант Оле­ксандр Ав­ра­мен­ко — до­цент Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­ри­са Грін­чен­ка, мо­во­зна­вець. Текст — не біль­ше 150 слів. (За­зви­чай йо­го пу­блі­ку­ють на офі­цій­но­му сай­ті Укра­їн­сько­го ра­діо пі­сля за­вер­ше­н­ня при­йо­му ро­біт по­штою).

Для то­го щоб ди­ктант пе­ре­ві­ри­ли ор­га­ні­за­то­ри, йо­го по­трі­бно на­ді­сла­ти за адре­сою: Ки­їв-1, Хре­ща­тик, 26, не пі­зні­ше 10 ли­сто­па­да (ви­зна­ча­є­ться за штем­пе­лем на кон­вер­ті). На тих, хто на­пи­сав ди­ктант без жо­дної по­мил­ки, че­ка­ють сим­во­лі­чні при­зи.

У сто­ли­ці мі­сцем пу­блі­чно­го на- пи­са­н­ня ди­ктан­ту ста­не Чер­во­ний кор­пус КНУ ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, у Льво­ві — го­лов­на Шев­чен­ків­ська ау­ди­то­рія Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка, у Дні­прі ор­га­ні­зо­ву­ють при­мі­ще­н­ня в одно­му з му­зе­їв.

Чи­та­ти­ме ди­ктант Оле­ксандр Ав­ра­мен­ко — до­цент Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­ри­са Грін­чен­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.