Ам­ні­стія для се­па­ра­ти­стів

Ви­йшли на во­лю чо­ти­ри се­па­ра­ти­сти, які вла­што­ву­ва­ли в Хар­ко­ві «ру­ську ве­сну»

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

Су­до­вий про­цес над про­ро­сій­ськи­ми акти­ві­ста­ми, що три­вав у Хар­ко­ві з кві­тня 2014 ро­ку, за­вер­шив­ся до­сить не­спо­ді­ва­ним ре­зуль­та­том. Гро­ма­дя­ни­на РФ Сер­гія Юда­є­ва, а та­кож йо­го ідей­них спо­дви­жни­ків Сер­гія Га­по­но­ва, Оле­га Кру­то­ва і Де­ни­са Лев­чен­ка суд ви­знав пов­ні­стю вин­ни­ми, за­су­див­ши, від­по­від­но, до 8 і 5 ро­ків тюр­ми. Але при цьо­му всіх чо­ти­рьох одра­зу ви­пу­сти­ли на во­лю.

Ви­йти з СІЗО Сер­гію Юда­є­ву, який отри­мав най­біль­ший тер­мін, до­по­міг так зва­ний «за­кон Сав­чен­ко». Цей пра­во­вий акт ще ді­яв на час пе­ре­бу­ва­н­ня пі­до­зрю­ва­но­го у слід­чо­му ізо­ля­то­рі, то­му про­ве­де­ні там три ро­ки й кіль­ка мі­ся­ців йо­му за­ра­ху­ва­ли біль­ше, ніж за шість ро­ків. І оскіль­ки тре­ти­на ви­зна­че­но­го тер­мі­ну вже ми­ну­ла, су­д­дя ви­рі­ши­ла за­сто­су­ва­ти до те­пер уже за­су­дже­но­го ще й за­кон про ам­ні­стію. При­чо­му сто­ро­на обви­ну­ва­че­н­ня оскар­жу­ва­ти це рі­ше­н­ня не бу­де.

«Апе­ля­ції по ам­ні­стії бу­ти не мо­же, — по­ясни­ла си­ту­а­цію прес-се­кре­тар обла­сної про­ку­ра­ту­ри Ві­та Ду­бо­вик. — Це за­кон пря­мої дії. Йо­го за­сто­со­ву­ють до тих, хто має на це пра­во». А ось сам Юда­єв та­ким пра­вом, швид­ше за все, ско­ри­ста­є­ться, оскіль­ки не ви­знав се­бе вин­ним і вва­жає ви­зна­че­ний йо­му тер­мін по­ка­ра­н­ня не­спра­ве­дли­вим.

Су­до­ве за­сі­да­н­ня цьо­го ра­зу про­хо­ди­ло за­ма­лим не в екс­тре­маль­них умо­вах. Те­ле­фон­ні те­ро­ри­сти дві­чі «мі­ну­ва­ли» бу­ди­нок Фе­мі­ди у Ки­їв­сько­му ра­йо­ні Хар­ко­ва. При­чо­му один iз цих дзвін­ків про­лу­нав у мо­мент, ко­ли ви­го­ло­шу­ва­ли ви­рок. Пі­сля за­сі­да­н­ня Сер­гію Юда­є­ву ста­ло зле, то­му до ньо­го ви­кли­ка­ли «швид­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.