Бу­ла гра­на­та

По­лі­цей­ським, які по­стра­жда­ли від озбро­є­них гра­бі­жни­ків, по­за­пла­но­во при­сво­ї­ли зва­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сер­гій ДОВГАЛЬ Дні­про

У ніч про­ти не­ді­лі в ба­га­то­по­вер­хів­ці від­да­ле­но­го Са­мар­сько­го ра­йо­ну Дні­пра квар­тир­ні кра­дії пі­дір­ва­ли дві гра­на­ти, від­кри­ли стрі­ля­ни­ну та вте­кли. П’яте­ро по­лі­цей­ських отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

23-рі­чний опе­ра­тив­ник Га­мід Ро­сул­за­де, який із чи­слен­ни­ми оскол­ко­ви­ми по­ра­не­н­ня­ми ни­ні пе­ре­бу­ває у мі­ській лі­кар­ні, роз­по­від­ає: «За­раз уже ста­ло зро­зумі­ло — це бу­ла гра­на­та. Став­ся ви­бух. На­пев­но, це бу­ла сві­тло­шу­мо­ва гра­на­та, і ме­не від­ки­ну­ло, слід­чо­го від­ки­ну­ло. Від­бу­ва­ли­ся по­стрі­ли в наш бік, пі­сля чо­го всі по­тра­пи­ли на ву­ли­цю. Там не­мо­жли­во бу­ло пе­ред­ба­чи­ти, ні­хто не очі­ку­вав — на ву­ли­ці став­ся ще один ви­бух».

44-рі­чно­му те­хні­ку-екс­пер­ту Сер­гію Глу­ша­ну ви­бу­хом силь­но по­шко­ди­ло ки­шко­во­шлун­ко­вий тракт. Лі­ка­рі кіль­ка го­дин зши­ва­ли йо­го по ча­сти­нах. Ни­ні він у тяж­ко­му ста­ні в ре­а­ні­ма­ції. Очіль­ник укра­їн­ської по­лі­ції Сер­гій Кня­зєв, який від­ві­дав у Дні­прі по­ра­не­них, по­ві­до­мив про при­сво­є­н­ня по­лі­цей­сько­му зва­н­ня під­пол­ков­ни­ка. Го­ло­ва На­цпо­лі­ції всім пра­во­охо­рон­цям-по­стра­жда­лим вру­чив від­зна­ки та ого­ло­сив про при­сво­є­н­ня по­за­чер­го­вих звань.

Ще одно­му по­лі­цей­сько­му ви­бу­хом ві­дір­ва­ло сту­пню но­ги. «Пі­сля про­ве­де­н­ня кон­си­лі­у­му ми пі­шли на ам­пу­та­цію за­ра­ди вря­ту­ва­н­ня жи­т­тя», — по­ві­до­мив го­лов­лі­кар Дні­про­пе­тров­ської обла­сної клі­ні­чної лі­кар­ні іме­ні Ме­чни­ко­ва Сер­гій Ри­жен­ко.

Злов­ми­сни­ків пра­во­охо­рон­ці ще шу­ка­ють.

На­га­да­є­мо: за остан­ній час у Дні­прі це вже не пер­ший ви­па­док, ко­ли по­лі­цей­ські по­стра­жда­ли під час ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків. 26 ве­ре­сня 2016 ро­ку двоє ко­пів: Оль­га Ма­ка­рен­ко та Ар­тем Ку­ту­шев за­ги­ну­ли від рук злов­ми­сни­ка при спро­бі пе­ре­ві­ри­ти йо­го до­ку­мен­ти на те­ри­то­рії Цен­траль­но­го ав­то­вок­за­лу. У Кі­ров­сько­му рай­су­ді Дні­пра на­ра­зі три­ває су­до­вий про­цес над екс-тор­на­дів­цем Оле­ксан­дром Пу­га­чо­вим, яко­му пред’яв­ле­но зви­ну­ва­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.