А ТИМ ЧА­СОМ…

Ukrayina Moloda - - Україна І Свiт -

П р е з и д е н т С ША Д о н а л ь д Тр а м п , я к и й з а р а з п е р е б у в а є в т у р н е к р а ї - на­ми Азії, має на­мір зу­стрі­ти­ся з ро­сій­ським ко­ле­гою Во­ло­ди­ми­ром П у т і н и м у В ’ є т н а м і 1 0 л и с т о п а д а . Го л о в н е п и т а н н я , я к е о б г о в о р ю в а т и - м у т ь л і д е р и д в о х к р а ї н , — с и т у а ц і я н а в к о л о П і в н і ч н о ї Ко р е ї . « Ми х о ч е - м о д о п о м о г и П у т і н а п о К Н Д Р , і м и б уд е м о з у с т р і ч а т и с я з б а г а т ь м а р і з - ни­ми лі­де­ра­ми», — ска­зав аме­ри­кан­ський пре­зи­дент на бор­ту лі­та­ка пер ед в и л ь о т о м д о Я п о н і ї .

П р е с - с е к р е т а р П у т і н а Д м и т р о П є с к о в з а з н а ч и в , що п р е з и д е н т и м а - ю т ь н а м і р о б г о в о р и т и п и т а н н я С и р і ї т а П і в н і ч н о ї Ко р е ї . П р о Ук р а ї н у П є с - к о в п р о м о в ч а в , х о ч а н а п е р ед о д н і с в о г о т у р н е с а м Тр а м п н а г о л о шу в а в , що ц ю т е м у в і н м а є н а м і р з а ч е п и т и в р о з м о в і з в о л о д а р е м К р е м л я . « У нас мо­же бу­ти зу­стріч із Пу­ті­ним ... це ду­же ва­жли­во. Во­ни мо­жуть доп о м о г т и н а м i з П і в н і ч н о ю Ко р е є ю , С и р і є ю . Н а м п о т р і б н о п о г о в о р и т и п р о Ук р а ї н у » , — з а я в и в Тр а м п в і н т е р в ’ ю т е л е к а н а л у F o x N e w s . Н а г а д а є м о , з у с т р і ч , що , я к о ч і к у є т ь с я , в і д б уд е т ь с я в к у л у а р а х с а м і т у А з і й с ь к о - Ти х о - о к е а н с ь к о г о е к о н о м і ч н о г о с п і в р о б і т н и ц т в а у В ’ є т н а м і , д л я Тр а м п а і П у т і - на ста­не дру­гою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.