Де­ше­во і... не­при­да­тно для жи­т­тя

Укра­їн­ські мі­ста зно­ву по­тра­пи­ли до спи­сків най­де­шев­ших у сві­ті

Ukrayina Moloda - - Україна І Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Цьо­го мі­ся­ця з’яви­ли­ся від­ра­зу два зві­ти сто­сов­но най­до­рож­чих і най­де­шев­ших міст сві­ту. Пер­ший — більш ре­спе­кта­бель­ний, на да­ні яко­го орі­єн­ту­ю­ться бі­зне­сме­ни чи осо­би, які ча­сто від­ві­ду­ють ін­ші кра­ї­ни, а та­кож ди­пло­ма­ти, які зму­ше­ні три­ва­лий час жи­ти в ін­ших кра­ї­нах. «Звіт про вар­тість про­жи­ва­н­ня у сві­ті» (Worldwide Cost of Living Report) го­тує дві­чі на рік ком­па­нія The Economist Intelligence Unit, се­стрин­ський під­роз­діл бри­тан­сько­го бі­зне­со­во­го ви­да­н­ня «Еко­но­міст». Ним охо­плю­є­ться вар­тість про­жи­ва­н­ня в 133-140 (в за­ле­жно­сті від ро­ку) мі­стах сві­ту. Та­кі рей­тин­ги ком­па­нія з офі­са­ми в Лон­до­ні, Нью-Йор­ку та Гон­кон­гу укла­дає та опри­лю­днює, по­чи­на­ю­чи з 1946 ро­ку, то­му 70-рі­чний до­свід ро­бо­ти в цьо­му на­пря­мi є га­ран­ті­єю до­сто­вір­но­сті та­ких рей­тин­гів.

Вар­тість про­жи­ва­н­ня у мі­сті оці­ню­є­ться на під­ста­ві ана­лі­зу ці­ни при­дба­н­ня 160 най­більш не­об­хі­дних то­ва­рів пов­сяк­ден­но­го вжи­тку та по­слуг (про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, вар­тість жи­тла, транс­пор­ту то­що). Да­лі за 100 від­со­тків бе­ре­ться вар­тість та­ко­го ко­ши­ка у Нью-Йор­ку, а вже від ньо­го ви­ра­хо­ву­ю­ться ба­ли (біль­ше чи мен­ше 100) в ін­ших мі­стах. Пер­ший цьо­го­рі­чний звіт з’явив­ся у бе­ре­зні, а дру­гий, онов­ле­ний, — у ли­сто­па­ді.

Змі­ни, в по­рів­нян­ні з бе­ре­знем, не­зна­чні. Че­твер­тий рік по­спіль най­до­рож­чим мі­стом сві­ту на­зи­ва­ють Сiн­га­пур — 120 ба­лів, тоб­то вар­тість ко­ши­ка най­не­об­хі­дні­ших то­ва­рів у цьо­му мі­сті ста­но­вить 120% у по­рів­нян­ні з то­ва­ра­ми в Нью-Йор­ку. Вар­то за­зна­чи­ти, що до пер­шої де­ся­тки вві­йшли аж п’ять міст Азії. Це по­ясню­ють змі­цне­н­ням япон­ської єни та ін­ши­ми еко­но­мі­чни­ми чин­ни­ка­ми. А най­до­рож- чи­ми єв­ро­пей­ськи­ми мі­ста­ми є швей­цар­ські Цю­рiх i Же­не­ва. За­га­лом, мі­сця з дру­го­го по де­ся­те у спи­ску по­сі­ли, від­по­від­но: Гон­конг, Цю­рiх, То­кіо, Оса­ка, Се­ул, Же­не­ва, Па­риж, Нью­Йорк та Ко­пен­га­ген.

До п’ятір­ки най­де­шев­ших міст уві­йшли: ка­зах­ське Ал­ма­ти (38 ба­лів), ні­ге­рій­ське Ла­гос, ін­дій­ське Бан­глор, па­ки­стан­ське Ка­ра­чі та ал­жир­ське Ал­жир. Ці­ка­во, що до де­ся­тки най­де­шев­ших міст сві­ту вхо­дить Ки­їв, який ра­зом iз Бу­ха­ре­стом та Де­лі отри­мав 47 ба­лів. Па­трі­о­ти­чну ра­дість iз цьо­го при­во­ду вар­то при­три­ма­ти, бо це озна­чає, що вар­тість то­ва­рів і по­слуг у сто­ли­ці Укра­ї­ни ста­но­вить 47% від цін у Нью-Йор­ку. А до­хо­ди ме­шкан­ців укра­їн­ської сто­ли­ці в ра­зи ниж­чі, ніж у ме­шкан­ців аме­ри­кан­сько­го мі­ста. У спе­ці­аль­но­му ко­мен­та­рі до цьо­го роз­ді­лу зві­ту під за­го­лов­ком «Де­ше­ве, але не зав­жди ра­ді­сне» за­зна­ча­є­ться, що «де­ше­ви­зна» міст на дні спи­ску по­ясню­є­ться по­лі­ти­чною та еко­но­мі­чною не­ста­біль­ні­стю кра­їн, у яких во­ни роз­та­шо­ва­нi. У зві­ті за­зна­ча­є­ться: «Спри­йміть це про­сто як факт, що най­де­шев­ші мі­ста та­кож є най­менш при­да­тни­ми для жи­т­тя».

Та­кож щой­но бу­ло опри­лю­дне­но ана­ло­гі­чний спи­сок най­до­рож­чих і най­де­шев­ших міст сві­ту Expatistan Cost of Living Index («Ін­декс вар­то­сті жи­т­тя Ек­спа­ті­ста­ну»). Вар­то за­зна­чи­ти, що «екс­па­та­ми» на­зи­ва­ють тих гро­ма­дян Ве­ли­кої Бри­та­нії, які по­стій­но ме­шка­ють за кор­до­ном, а, від­по­від­но, ре­шту сві­ту на­зва­но Екпа­ті­ста­ном. По­при жар­тів­ли­вість на­зви, рей­тинг укла­дає ціл­ком со­лі­дна кон­сал­тин­го­ва фір­ма «Мер­сер» і за кри­те­рі­я­ми, по­ді­бни­ми до рей­тин­гу «Еко­но­мі­ста». Ві­дмін­ність ли­ше в то­му, що за 100% вар­то­сті ко­ши­ка то­ва­рів пер­шої не­об­хі­дно­сті та по­слуг обра­но не Нью-Йорк, а Пра­гу. І рей­тинг «Мер­се­ра» охо­плює зна­чно біль­шу кіль­кість міст — 328, бо вра­хо­вує й ек­зо­ти­чні мі­ста «на остро­вах».

Тож най­до­рож­чи­ми мі­ста­ми Ек­спа­ти­ста­ну (сві­ту) у спи­ску на­зва­но: Ве­ли­кий Ка­йман на Ка­йма­но­вих остро­вах (253 ба­ли), Лу­ан­да в Ан­го­лі (253), швей­цар­ські Же­не­ва (249) та Цю­рiх (246) і Нью-Йорк (244). Але для нас ці­ка­ві­ше те, що на остан­ньо­му, 328-му, мі­сці роз­мі­сти­ла­ся укра­їн­ська Оде­са (53 ба­ли). Ки­їв iз 65 ба­ла­ми по­сі­дає 314-ту схо­дин­ку і є до­рож­чим від Ба­ку, Тбі­лі­сі, Каль­кут­ти, Ма­дра­са, Ту­ні­са чи Ка­ї­ра, які роз­та­шу­ва­ли­ся між Ки­є­вом та Оде­сою.

Ко­ман­да Ра­ди­каль­ної пар­тії про­по­нує свій Ан­ти­кри­зо­вий план ві­днов­ле­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни.

Сiн­га­пур — кра­си­ве мі­сто, але до­ро­ге.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.