Від ма­ми і цьо­ці

Ла­ри­са По­шпур го­тує укра­їн­ські й поль­ські стра­ви

Ukrayina Moloda - - Смачне Життя - Те­тя­на ЗІНЧЕНКО

Лю­ди­на мо­же все, якщо во­на на­справ­ді цьо­го хо­че, вва­жає тер­но­по­лян­ка Ла­ри­са По­шпур, яка мо­же будь-яку стра­ву зго­ту­ва­ти якнай­кра­ще. Ни­ні для го­спо­ди­ні по­над усе — її дво­мі­ся­чна вну­чка Устин­ка і лю­бов до жи­т­тя за­га­лом. А від цьо­го — на­тхне­н­ня на все, і для ку­хні зокре­ма. Па­ні Ла­ри­са пра­цю­ва­ла все ро­бо­че жи­т­тя, як во­на йо­го на­зи­ває, опе­ра­цій­ною мед­се­строю в опер­бло­ці Тер­но­піль­ської мі­ської клі­ні­чної лі­кар­ні швид­кої до­по­мо­ги. За­раз — пен­сіо­нер­ка. «Ку­хню я ду­же лю­блю і ре­це­пта­ми ді­лю­ся з усі­ма, — ка­же во­на. — Ні­ко­ли не ду­ма­ла, що в та­ко­му ві­ці щось у ме­не вда­сться. Ба­га­то чо­го пе­ре­йня­ла від сво­єї по­кій­ної ма­ми та сво­єї 94-рі­чної цьо­ці, яка жи­ве у Вар­ша­ві, то­му в ме­не ба­га­то ре­це­птів зі ста­рої поль­ської ку­хні. І кон­сер­ва­ці­єю я за­йма­ю­ся та­кож дав­но, ви­ро­щую на під­ві­ко­н­нях роз­са­ду по­мі­до­рів — до 20 сор­тів — і пер­цю. Маю ду­же ба­га­то кві­тів, і в квар­ти­рі в нас май­же оран­же­рея. Але пра­цю по­трі­бно лю­би­ти, пра­виль­но до­гля­да­ти за ро­сли­на­ми і дя­ку­ва­ти їм, що ра­ду­ють нас уро­жа­єм, яким за­люб­ки ді­лю­ся. Взим­ку ще лю­блю пле­сти, те­пер опа­но­вую ви­шив­ку стрі­чка­ми. Лю­ди­на по­вин­на бу­ти в ру­сі, рух — це жи­т­тя!».

Бу­тер­бро­ди з... са­лом.

Ква­ше­на ка­пу­ста — ко­ри­сна і сма­чна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.