Ме­ло­дра­ма, ре­пор­таж, бу­валь­щи­на, гра­фі­чний ро­ман

Пов­ста­н­ня укра­їн­ської во­єн­ної про­зи — 2

Ukrayina Moloda - - Культура - Ко­стян­тин РОДИК

От­же, пер­шу укра­їн­ську во­єн­ну про­зу пи­са­ли жур­на­лі­сти. Для фо­то­ко­ра аме­ри­кан­ської га­зе­ти «Los Angeles Times» Сер­гія Лой­ка книж­ка «Ае­ро­порт» (К.: Брайт Стар Па­блі­ші­нґ, 2015) ста­ла пер­шою й вель­ми ре­зо­нан­сною пи­сьмен­ни­цькою спро­бою — 2-ге мі­сце в рей­ти­нґу’2015. «УМ» ана­лі­зу­ва­ла її у чи­слі від 23.03.2016. За­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра львів­ської га­зе­ти «Ви­со­кий за­мок» Га­ли­на Вдо­ви­чен­ко на той час уже бу­ла лав­ре­а­том ру­ко­пи­сно­го кон­кур­су «Ко­ро­на­ція сло­ва» і її текс­ти, до­ро­слі й ди­тя­чі, по­ча­ли актив­но пу­блі­ку­ва­ти про­від­ні ви­дав­ни­цтва («Клуб сі­мей­но­го до­зві­л­ля», «Фо­ліо», «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва»), що ста­ло зна­ком яко­сті пи­са­но­го нею. 2015 ро­ку ви­хо­дить її «Ма­рі­у­поль­ський про­цес» (Х.: Клуб сі­мей­но­го до­зві­л­ля), що вві­йшов до топ-7 «Книж­ки ро­ку». ти­чниим шар­мом»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.