У по­шу­ках ефе­ктив­ної гри

Фе­де­ра­ція фут­бо­лу Укра­ї­ни одно­го­ло­сно пе­ре­за­твер­ди­ла Ан­дрія Шев­чен­ка на по­сту го­лов­но­го тре­не­ра на­ціо­наль­ної збір­ної

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Фор­му­ла «два плюс два», за ко­трою Ан­дрій Шев­чен­ко під­пи­су­вав свій кон­тракт iз ФФУ, пе­ред­ба­ча­ла звір­ку ро­бо­то­дав­цем та го­лов­ним тре­не­ром на­ціо­наль­ної збір­ної їхніх го­дин­ни­ків пі­сля за­вер­ше­н­ня пер­шої ча­сти­ни ро­бо­ти. По­при те, що «си­ньо-жов­ті» на чем­піо­нат сві­ту-2018 не ві­ді­бра­ли­ся, осо­бли­вих пи­тань у фе­де­ра­ції до очіль­ни­ка го­лов­ної фут­боль­ної ко­ман­ди кра­ї­ни не ви­ни­кло й ви­кон­ком ФФУ одно­го­ло­сно пе­ре­за­твер­див Ше­ву як го­лов­но­го тре­не­ра на ще один від­бір­ко­вий цикл.

Йде­ться, зро­зумі­ло, про чем­піо­нат Єв­ро­пи-2020, ку­ди, за сло­ва­ми Шев­чен­ка, укра­їн­ські фут­бо­лі­сти під йо­го ке­рів­ни­цтвом обов’яз­ко­во по­тра­плять. «У ме­не ін­шо­го ви­хо­ду не­має. Пе­ре­ді мною сто­їть чі­тке зав­да­н­ня. І я впев­не­ний, що нам вда­сться по­тра­пи­ти на май­бу­тнє Єв­ро», — на­го­ло­сив очіль­ник «си­ньо­жов­тих».

Го­лов­ною при­чи­ною не­ви­хо­ду збір­ної Укра­ї­ни на «мун­ді­аль»-2018 Ан­дрій Шев­чен­ко на­звав від­су­тність ре­зуль­та­ту в ма­тчах з пря­ми­ми кон­ку­рен­та­ми. На­га­да­є­мо, що в про­ти­сто­ян­ні з ісланд­ця­ми та хор­ва­та­ми, ко­трі по­сі­ли два пер­шi мі­сця в на­шій «пуль­ці», ві­тчи­зня­ні збір­ни­ки змо­гли здо­бу­ти ли­ше один бал.

«Усім по­до­ба­є­ться гра, але нам по­трі­бен ре­зуль­тат. Ми не на­би­ра­ли до­ста­тньої кіль­ко­сті очок у ма­тчах iз силь­ни­ми опо­нен­та­ми, ли­ше епі­зо­да­ми в них де­мон­стру­ю­чи хо­ро­ший фут­бол. Тож по­трі­бно змі­ни­ти якість гри в ма­тчах з лі­де­ра­ми єв­ро­пей­сько­го фут­бо­лу», — на­го­ло­сив Шев­чен­ко.

Тре­нер ка­же, що гло­баль­но по­кра­щу­ва­ти гру він не бу­де: стру­кту­ра ці­єї гри, ко­тра має кре­а­тив­ний ха­ра­ктер, уже є. Ва­жли­во по­кра­щи­ти про­цес ре- алі­за­ції мо­мен­тів. «Якщо фут­бо­лі­сти по­ка­жуть сто від­со­тків сво­їх мо­жли­во­стей, то за­да­чу по­тра­пля­н­ня на Єв­ро-2020 ко­ман­да ви­рі­шить», — на­го­ло­шує на­став­ник. А пра­цю­ва­ти йо­му є над чим, адже скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що за­би­ва­ти гран­дам у на­шій збір­ній уза­га­лі ні­ко­му. Яскра­вий то­му при­клад: гра лі­де­ра «си­ньо-жов­тих» Ан­дрія Яр­мо­лен­ка, ко­трий у по­єдин­ку йо­го «Бо­рус­сії» з Дор­тмун­да про­ти «Ба­ва­рії» не ре­а­лі­зу­вав два ви­хо­ди «сам-на-сам». У будь-яко­му ра­зі, до стар­ту від­бо­ру на ЧЄ-2020 Шев­чен­ко та К° має до­ста­тньо ча­су, аби бо­дай якось по­кра­щи­ти один із клю­чо­вих ком­по­нен­тів гри у фут­бол.

Ві­тчи­зня­ні вбо­лі­валь­ни­ки до остан­ньо­го спо­ді­ва­ли­ся, що збір­на Укра­ї­ни в ли­сто­па­ді гра­ти­ме ма­тчі «плей-оф» ква­лі­фі­ка­ції ЧС-2018. Утім, по­сів­ши у гру­пі не­про­хі­дне тре­тє мі­сце, ма­кси­мум, на що мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти те­пер «си­ньо-жов­ті», — це то­ва­ри­ські ма­тчі.

Най­ближ­чої п’ятни­ці, 10 ли­сто­па­да, у Льво­ві ко­ман­да Шев­чен­ка по­мі­ря­є­ться си­ла­ми зі Сло­вач­чи­ною, ко­тра та­кож не про­би­ла­ся до фі­наль­ної ча­сти­ни ро­сій­сько­го «мун­ді­а­лю». На гру з на­ши­ми за­хі­дни­ми су­сі­да­ми тре­нер­ський штаб «си­ньо-жов­тих» ви­кли­кав до­сить чи­ма­лу гру­пу но­ва­чків. В одних ви­пад­ках трав­ми про­від­них ви­ко­нав­ців, в ін­ших — ба­жа­н­ня по­зна­йо­ми­ти­ся з пер­спе­ктив­ною мо­лод­дю спо­ну­ка­ли Шев­чен­ка до та­ких дій. Оле­ксандр Ан­дрі­євсь- кий із «Зо­рі», Юрій Ко­ло­мо­єць iз «Вор­скли», Сер­гій М’яку­шко з «Кар­пат» — остан­нім ча­сом ці прі­зви­ща актив­но зву­ча­ли в укра­їн­сько­му фут­боль­но­му жит­ті. Шанс по­зна­йо­ми­ти­ся з пер­шою ко­ман­дою кра­ї­ни тре­нер­ський штаб ви­рі­шив на­да­ти й ін­шим но­ва­чкам — Оле­ксан­дру Сва­тку («Зо­ря»), Ар­те­му Ша­ба­но­ву («Олім­пік») та В’яче­сла­ву Тан­ков­сько­му («Ма­рі­у­поль»). «Ці фут­бо­лі­сти сво­єю грою зму­си­ли нас звер­ну­ти на се­бе ува­гу. Ми ба­чи­мо в них по­тен­ці­ал, то­му й за­про­си­ли до збір­ної», — від­зна­чає Ше­ва.

До ре­чі, на­став­ник на­ра­зі не знає, хто з йо­го ін­тер­на­ціо­наль­но­го шта­бу по­мі­чни­ків про­дов­жить пра­цю­ва­ти на бла­го укра­їн­ської збір­ної. «Ра­уль Рі­ан­чо, Ма­у­ро Та­сот­ті, Ан­дреа Мал­де­ра — всі во­ни те­пер до­бре зна­йо­мі з ре­а­лі­я­ми укра­їн­сько­го фут­бо­лу, ма­ють своє уяв­лен- ня про стан ре­чей, і я по­ви­нен їх по­чу­ти. Якщо у нас бу­де спіль­не ба­че­н­ня си­ту­а­ції, ми про­дов­жи­мо на­шу спів­пра­цю», — від­зна­чив Ан­дрій Шев­чен­ко.

За­ува­жи­мо, що у Льво­ві «си­ньо-жов­ті» гра­ти­муть упер­ше за остан­ні кіль­ка ро­ків, адже че­рез дис­ква­лі­фі­ка­цію «Аре­ни Львів» на весь від­бір­ко­вий тур­нір ЧС2018 на­ші збір­ни­ки бу­ли зму­ше­ні об­хо­ди­ти­ся без під­трим­ки пал­кої львів­ської «тор­си­ди».

Фо­то Оле­ксан­дра ПРИХОДЬКА.

Ві­дре­став­ро­ва­ний Ки­їв­ський ста­діон іме­ні Бан­ні­ко­ва став мі­сцем під­го­тов­ки на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни до то­ва­ри­сько­го по­єдин­ку зі сло­ва­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.