П’єде­сталь­ні роз­ра­хун­ки

І чо­ло­ві­ча, й жі­но­ча збір­ні ша­хі­стів із «брон­зою» за­вер­ши­ли ко­ман­дний чем­піо­нат Єв­ро­пи

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

При­зів, здо­бу­тих остан­нім ча­сом ві­тчи­зня­ни­ми ша­хі­ста­ми під си­ньо-жов­тим пра­по­ром, про­сто не пе­ре­ра­ху­ва­ти. Сьо­го­дні до­сить рід­ко за­вер­шу­ю­ться ве­ли­кі тур­ні­ри без зга­ду­ва­н­ня про успі­шний ви­ступ на них на­ших грос­мей­сте­рів. При­мі­ром, кіль­ка ти­жнів то­му Укра­ї­на ві­та­ла най­силь­ні­шу ша­хіс­тку кра­ї­ни Ан­ну Му­зи­чук iз пе­ре­мо­гою на чем­піо­на­ті Єв­ро­пи зі швид­ких ша­хів, що про­хо­див у Мо­на­ко. Те­пер ось лі­дер жі­но­чих ша­хів ра­зом iз ко­ле­га­ми по збір­ній — На­та­лі­єю Жу­ко­вою, Ан­ною Уше­ні­ною, Ін­ною Га­по­нен­ко та Юлі­єю Осьмак — ве­зе «брон­зу» з ко­ман­дно­го чем­піо­на­ту кон­ти­нен­ту.

Та­кої ж на­го­ро­ди на гре­цько­му остро­ві Кріт, де впро­довж остан­ніх днів і то­чи­ли­ся ба­та­лії най­силь­ні­ших ко­манд Ста­ро­го сві­ту, удо­сто­ї­ли­ся й на­ші ша­хі­сти у скла­ді Пав­ла Елья­но­ва, Руслана По­но­ма­рьо­ва, Юрія Кри­во­ру­чка, Юрія Ку­зу­бо­ва та Мар­ти­на Крав­ці­ва.

Зай­ве го­во­ри­ти, що на Кріт оби­дві на­ші збір­ні їха­ли в ста­ту­сі го­лов­них пре­тен­ден­тів на ме­да­лі. Ці­ка­во, що в обох укра­їн­ських ко­ле­кти­вів був одна­ко­вий рей­тин­го­вий но­мер. Най­силь­ні­ші, за рей­тин­гом ФІДЕ, ко­ман­ди на чем­піо­нат Єв­ро­пи при­ве­зли ро­сі­я­ни, то­ді як у ко­жно­го з на­ших ко­ле­кти­вів був тре­тій но­мер по­сі­ву. Від­так під­сум­ко­ві по­зи­ції, ко­трі ві­тчи­зня­ні ко­ман­ди по­сі­ли на тур­ні­рі у Гре­ції, мо­жна ка­за­ти, ціл­ком і пов­ні­стю збі­гли­ся з пе­ре­д­стар­то­ви­ми очі­ку­ва­н­ня­ми.

Що­прав­да, про­стим за­хист сво­їх ви­хі­дних по­зи­цій на­ши­ми ко­ман­да­ми аж ні­як не був. По су­ті, до остан­ньо­го ту­ру за­ли­ша­ла­ся під пи­та­н­ням до­ля здо­бу­тої «си­ньо-жов­ти­ми», в під­сум­ку, «брон­зи».

Ска­жі­мо, пе­ред остан­нім ту­ром шан­си по­тра­пи­ти на п’єде­стал у на­шої жі­но­чої ко­ман­ди бу­ли до­во­лі низь­ки­ми. Свої ма­тчі за­клю­чно­го ігро­во­го дня — про­ти збір­ної Ту­реч­чи­ни — укра­їн­ські ша­хіс­тки роз­по­ча­ли, пе­ре­бу­ва­ю­чи на че­твер­то­му мі­сці в про­мі­жно­му про- то­ко­лі, й у ра­зі здо­бу­т­тя їхні­ми кон­ку­рен­тка­ми за при­зи перемог, на­дій по­тра­пи­ти до пер­шої трій­ки в укра­ї­нок не за­ли­ша­ло­ся. Збір­ні Ро­сії та Гру­зії (під­сум­ко­ві во­ло­да­рі «зо­ло­та» та «срі­бла» від­по­від­но) свої ма­тчі ви­гра­ли. На­то­мість ко­ман­да Поль­щі, ко­тра на фі­ні­шну пря­му ви­йшла тре­тьою, не змо­гла впо­ра­ти­ся з ру­мун­ка­ми, до­зво­лив­ши та­ким чи­ном укра­їн­сько­му ко­ле­кти­ву, ко­трий «всу­ху» роз­бив тур­кень, в остан­ній мо­мент ста­ти на остан­ню схо­дин­ку п’єде­ста­лу.

Що­до на­ших грос­мей­сте­рів, то, на від­мі­ну від поль­ських ша­хі­сток, сво­їм шан­сом за­ли-

Олім­пізм

Між­на­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет як ва­рі­ант мо­жли­во­го по­ка­ра­н­ня ро­сій­ських спортс­ме­нів за ма­со­ве вжи­ва­н­ня до­пін­гу на Іграх-2014 у Со­чі роз­гля­дає мо­жли­вість за­бо­ро­ни ви­ко­на­н­ня гім­ну Ро­сії на май­бу­тній зи­мо­вій Олім­пі­а­ді в ко­рей­сько­му Пхен­чха­ні.

Фо­то з сай­та euroteams2017.com.

Укра­ї­на — Азер­бай­джан: ні­хто не хо­тів про­гра­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.