КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №134

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. «Під тим ду­бом кри­ни­ця сто­я­ла. В тій кри­ни­ці дів­ка во­ду бра­ла. Та й впу­сти­ла зо­ло­те ..., за­сму­ти­ла ко­за­ко­ві сер­це» (на­ро­дна пі­сня). 5. Жі­но­че пів­паль­то віль­но­го крою. 7. Мі­сце по­ча­тку спор­тив­них зма­гань з бі­гу. 8. Про­гра­ма дій пре­то­ра, кон­су­ла та ін­ших слу­жбо­вих осіб у Ста­ро­дав­ньо­му Ри­мі, яку во­ни ого­ло­шу­ва­ли, всту­па­ю­чи на по­са­ду. 9. При­то­ка Вол­ги. 11. Му­зи­чний ін­стру­мент, з яким в Укра­ї­ні в дав­ни­ну хо­ди­ли ман­дрів­ні спів­ці. 12. На­прям у єв­ро­пей­ській лі­те­ра­ту­рі й ми­сте­цтві кін­ця XVIII — по­ча­тку XIX ст., пред­став­ни­ка­ми яко­го бу­ли Бай­рон та Кві­тка-Основ’янен­ко. 13. Бі­да, не­при­єм­ні кло­по­ти. 15. Від­да­ле­ні не­бе­сні ті­ла, що від­зна­ча­ю­ться ве­ли­кою кіль­кі­стю ви­про­мі­ню­ва­ної енер­гії. 19. Дав­ньо­гре­цький обряд, пу­блі­чне жер­тво­при­не­се­н­ня бо­гам ста би­ків. 20. Хі­мі­чна спо­лу­ка, що мі­стить ато­ми ки­сню. 21. Аме­ри­кан­ський штат. 23. Ро­ман­ти­чний баль­ний та­нець. 24. Уко­ро­че­ний верх­ній одяг. 25. Бо­ло­тя­на па­ху­ча ро­сли­на, сте­бла­ми якої прийня­то при­кра­ша­ти до­мів­ку на Трій­цю. 26. Пля­шко­но­сий дель­фін. По вер­ти­ка­лі:

1. Бі­лий вірш, не­ри­мо­ва­на по­е­зія. 2. Най­дав­ні­ша збір­ка епі­чних тво­рів ісланд­ської лі­те­ра­ту­ри. 3. Від­би­ток на па­пе­рі чи тка­ни­ні гра­вю­ри або офор­ту. 4. Се­ло на Чер­ні­гів­щи­ні, де був ро­до­вий ма­є­ток ві­до­мих ме­це­на­тів Тар­нов- ських. 5. Стан­ція те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лів. 6. Му­дрий удав із «Кни­ги джун­глів» Ре­дьяр­да Кі­плін­га. 8. Ні­ме­цький вче­ний, який отри­мав Но­бе­лів­ську пре­мію з фі­зіо­ло­гії і ме­ди­ци­ни 1908 ро­ку. 10. Дер­жав­на скар­бни­ця. 12. Один з по­пу­ляр­них у ра­дян­ські ча­си жі­но­чих жур­на­лів. 14. По­збав­ле­н­ня во­лі. 16. По­пу­ляр­ний спів­ак чи актор. 17. Пі­дро­ще­ні ро­сли­ни, які ви­са­джу­ю­ться у від­кри­тий грунт. 18. «Зга­са­ло сон­це за ве­чір­нім пру­гом. Ле­ті­ла ..., як ле­бе­дій пух. Гу­ла бджо­ла. Ра­тай хо­див за плу­гом». (Лі­на Ко­стен­ко). 20. Дав­ньо­гре­цька мо­не­та, яку скла­ли по­кій­ни­кам під язик, щоб бу­ло чим за­пла­ти­ти Ха­ро­ну за пе­ре­віз. 21. Одіо­зний учень Хри­ста. 22. Дав­ня оди­ни­ця пло­щі у Ве­ли­кій Бри­та­нії, що до­рів­нює при­бли­зно 4 ге­кта­рам.

Ан­на Він­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.