А тру­си за­ли­ште в гар­де­ро­бі

У Па­ри­жі від­крив­ся ре­сто­ран для ну­ди­стів

Ukrayina Moloda - - Спорт - На­та НЕТУДИХАТА

Як ка­за­ла моя ма­ма, ко­жна осо­би­стість має пра­во на вла­сні ди­ва­цтва. А в Па­ри­жі ви­рі­ши­ли до цьо­го пі­ді­йти більш фун­да­мен­таль­но і за­без­пе­чи­ти пра­во на са­мо­ви­ра­же­н­ня тих, хто по­лю­бляє про­гу­лю­ва­ти­ся в «ко­стю­мі Ада­ма і Єви» не ли­ше у вла­сній квар­ти­рі. Спо­ча­тку тут у Вен­сен­сько­му лі­сі від­кри­ла­ся зо­на для ну­ди­стів, де лю­би­те­лі го­ло­го від­по­чин­ку спо­кій­но мо­гли гу­ля­ти, від­по­чи­ва­ти, за­сма­га­ти. А не­що­дав­но по­бли­зу за­пра­цю­вав по­ки що єди­ний у Фран­ції ре­сто­ран для ну­ди­стів за на­звою O’Naturel. Зов­ні він ні­чим не від­рі­зня­є­ться від ін­ших. Хі­ба що ві­кна йо­го щіль­но за­што­ре­ні, щоб ні­хто не під­гля­дав зов­ні, та за­для без­пе­ки ві­дві­ду­ва­чів по­си­ле­на охо­ро­на. А ре­шта — все як скрізь: не­ви­ба­гли­вий ін­тер’єр, сто­ли­ки, стіль­ці. Утім, якщо ви за­хо­че­те тут по­обі­да­ти, вас по­про­сять зда­ти одяг до гар­де­ро­бу, включ- но з ни­жньою бі­ли­зною.

Як де­мон­стру­ють фо­то, які з’яви­ли­ся в ме­ре­жі, на брак клі­єн­тів O’Naturel гріх скар­жи­ти­ся. При­чо­му, на від­мі­ну від ін­ших ре­сто­ра­нів, тут не­має за­кри­тих ніш чи «ін­тим­них зон»: усі сто­ли­ки сто­ять у від­кри­то­му за­лі і від­ві­ду­ва­чі (а на фо­то ви­дно і чо­ло­ві­ків, і жі­нок) віль­но спіл­ку- ються між со­бою. Єди­ні, хто має на со­бі одяг, — це охо­рон­ці та офі­ці­ан­ти.

Ре­сто­ран вмі­щує за раз до 40 го­стей. Як свід­чать ком­пе­тен­тні дже­ре­ла, се­ре­дній ра­ху­нок у ре­сто­ра­ні ви­хо­дить десь на 30-40 єв­ро. Усе аб­со­лю­тно де­мо­кра­ти­чно і по­лі­тко­ре­ктно. А го­лов­не — як ро­ман­ти­чно!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.