«Ба­хму­тка» у во­гні

Цьо­го ти­жня за­ги­ну­ло троє за­хи­сни­ків України

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Остан­нiми дня­ми во­рог зо­се­ре­див пе­ре­ва­жну кіль­кість об­стрі­лів iз важ­ко­го озбро­є­н­ня са­ме на лу­ган­сько­му на­прям­ку. Як на­слі­док, са­ме тут про­хо­дять най­важ­чі бої, са­ме тут ми­ну­ло­го вів­тор­ка за­ги­ну­ло двоє за­хи­сни­ків України. Ще один во­їн за­ги­нув у се­ре­ду на до­не­цько­му на­прям­ку. «За­га­лом ми­ну­лої се­ре­ди по всій лі­нії зі­ткне­н­ня ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська 19 ра­зів по­ру­ши­ли пе­ре­мир’я. Усі об­стрі­ли бу­ли при­ціль­ні. З них ли­ше на лу­ган­сько­му на­прям­ку ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська здій­сни­ли 13 при­ціль­них об­стрі­лів сил АТО», — по­ві­до­мив ре­чник Мі­н­обо­ро­ни з пи­тань АТО Оле­ксандр Мо­ту­зя­ник. І до­дає, що на пе­ре­ва­жну біль­шість во­ро­жих об­стрі­лів за­хи­сни­ки України да­ва­ли аде­ква­тну від­по­відь.

Во­дно­час ста­ло ві­до­мо, як за­ги­ну­ли бій­ці 15-го ба­таль­йо­ну «Су­ми» 58-ї бри­га­ди Ан­тон Ми­шко і Ва­лен­тин Ни­чви­дюк: ці­ною вла­сно­го жи­т­тя во­ни ви­ко­на­ли бо­йо­ве зав­да­н­ня і зу­пи­ни­ли во­ро­жих ди­вер­сан­тів, які на­ма­га­ли­ся прой­ти вглиб по­зи­цій ЗСУ в ра­йо­ні тра­си «Ба­хму­тка» на Лу­ган­щи­ні. Зокре­ма, стар­ший лей­те­нант Ва­лен­тин Ни­чви­дюк за­ги­нув на мі­сці бою, а стар­ший сер­жант Ан­тон Ми­шко отри­мав по­ра­не­н­ня в го­ло­ву, але по­мер під час транс­пор- ту­ва­н­ня до го­спі­та­лю.

«У скла­ді зве­де­ної гру­пи він (Ан­тон Ми­шко. — Ред.) мав зу­пи­ни­ти про­хід во­ро­жих ди­вер­сан­тів бі­ля сум­но­зві­сної трій­ці лу­ган­ських се­лищ — Со­коль­ни­ки, При­шиб, Жо­ло­бок — во­ни зно­ву в усіх на ву­стах. То­ва­риш Ан­то­на за­ги­нув на мі­сці. Ще одно­го з про­би­ти­ми на­скрізь ле­ге­ня­ми до­пра­ви­ли до шпи­та­лю. Ан­то­на не до­ве­зли. Важ­ке по­ра­не­н­ня го­ло­ви не за­ли­ша­ло хло­пце­ві жо­дних шан­сів. Зав­да­н­ня ви­ко­на­но. Во­рог не про­йшов. Але сьо­го­дні за це за­пла­че­но ду­же ви­со­ку ці­ну. Чи хтось i до­сi вва­жає, що вій­ну в нас за­кін­че­но?» — на­пи­сав у со­цме­ре­жах вій­сько­вий ре­пор­тер Ца­плі­єн­ко. За да­ни­ми шта­бу АТО, двоє за­хи­сни­ків України за­ги­ну­ли на «Ба­хму­тці» пі­сля то­го, як ди­вер­стан­ти не змо­гли прой­ти, че­рез що во­рог ближ­че до опів­но­чі ви­пу­стив 10 мін ка­лі­бру 120 мм по по­зи­ці­ях ЗСУ в Но­во­ай­дар­сько­му ра­йо­ні.

Ко­ман­ду­ва­ча Де­сан­тно-штур­мо­вих військ ЗСУ Ми­хай­ла За­брод­сько­го при­зна­че­но но­вим ко­ман­ду­ва­чем сил АТО в рам­ках пла­но­вої ро­та­ції цьо­го ти­жня.

«Дня­ми но­вим ко­ман­ду­ва­чем сил АТО бу­ло при­зна­че­но ге­не­рал-лей­те­нан­та За­брод­сько­го. Ке­рів­ни­цтво Ген­шта­бу ЗСУ са­ме на ньо­му зу­пи­ни­ло свій ви­бір, у ньо­го ве­ли­че­зний до­свід уча­сті в АТО і пла­ну­ва­н­ня рі­зно­го ро­ду опе­ра­цій», — по­ві­до­мив ре­чник Мі­н­обо­ро­ни України з пи­тань АТО Ан­дрій Лисенко. При цьо­му він уто­чнив, що тер­мін ро­та­цій є за­кри­тою ін­фор­ма­ці­єю і не під­ля­гає роз­го­ло­шен­ню.

За­зна­чи­мо, Ми­хай­ло За­брод­ський був ко­ман­ди­ром 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди, пла­ну­вав зав­да­н­ня для сил АТО в Слов’ян­ську та Кр­ама­тор­ську в 2014 ро­ці. Ге­рой України. Ра­ні­ше ко­ман­ду­ва­чем сил АТО був ге­не­рал-лей­те­нант, пер­ший за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча Су­хо­пу­тних військ ЗСУ Оле­ксандр Ло­ко­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.