Де­мон­таж «сов­ка»

Мі­ністр Ар­сен Ава­ков пре­зен­ту­вав свою книж­ку

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Го­лов­ний пра­во­охо­ро­нець України Ар­сен Ава­ков про­я­вив се­бе ще і як пи­сьмен­ник — не­що­дав­но в хар­ків­сько­му ви­дав­ни­цтві «Фо­ліо» з дру­ку ви­йшла йо­го кни­га «Ле­нін з на­ми?» на 160 сто­рі­нок. У книж­ці є ма­те­рі­а­ли, які він опу­блі­ку­вав ще 2008 ро­ку (зокре­ма, ста­т­тю ви­да­но ра­зом із ко­мен­та­ря­ми ти­ра­жем п’ять ти­сяч при­мір­ни­ків, як 100-сто­рін­ко­ву книж­ку), да­ні Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті про де­мон­таж пам’ятни­ків Во­ло­ди­ми­ру Ле­ні­ну і пе­ре­лік са­мо­віль­но по­ва­ле­них пам’ятни­ків во­ждю, а ще ма­те­рі­а­ли, які бу­ли на­пи­са­нi йо­го ко­ле­га­ми, та ін­фор­ма­ція ін­тер­не­тко­ри­сту­ва­чів, які бра­ли участь у дис­ку­сії на те­му.

На пре­зен­та­ції кни­ги в Ки­є­ві мі­ністр ска­зав: «Я роз­по­вів сьо­го­дні, в цей день, че­рез сто ро­ків пі­сля то­го, як став­ся жов­тне­вий пе­ре­во­рот, у той день, ко­ли вже пра­кти­чно все ясно і, зда­ва­ло­ся б, у всіх усе дав­но про­ясни­ло­ся що­до пер­со­на­жа, який є ге­ро­єм ці­єї книж­ки, яку я на­пи­сав, усе-та­ки вар­то за­да­ти­ся пи­та­н­ням: а скіль­ки Ле­ні­на за­ли­ши­ло­ся в ко­жно­му з нас, і які на­слід­ки цьо­го? І ко­ли ми по­чи­на­є­мо ди­ви­ти­ся на це глиб­ше, то ви­яв­ля­є­ться, що не все так про­сто».

Ав­тор іро­ні­чно за­ува­жив, що, ко­ли пи­сав кни­гу, ро­бив це «від іме­ні «го­мо со­вє­ті­ку­са», до­дав­ши: «Тут є хро­ні­ка «Ле­ні­но­па­ду» — те, що ста­ло­ся пі­сля 2014 ро­ку по всій кра­ї­ні, і я ду­маю, що ува­жний чи­тач, який це про­чи­тає, зро­бить для се­бе ба­га­то ви­снов­ків. Не­хай на­віть ні­ко­ли не зі­зна­вав­ся со­бі в цьо­му». Ар­сен Ава­ков пе­ре­ко­на­ний, що істо­ри­чні ви­снов­ки не­об­хі­дно зро­би­ти для то­го, щоб у мін­ли­во­му сві­тлі, в то­му чис- лі по­лі­ти­ку­мі, «у нас не бу­ло спо­кус, і ми не ро­би­ли помилок».

Книж­ка ви­йшла на­кла­дом 14 ти­сяч при­мір­ни­ків: по шість ти­сяч — українською і ро­сій­ською мо­ва­ми та ще дві ти­ся­чі — ан­глій­ською. «Я отри­маю го­но­рар, який, на жаль, не­ве­ли­кий. 18,2 тис. гри­вень за ти­раж ко­жною мо­вою», — по­жар­ту­вав мі­ністр на пре­зен­та­ції. Гла­ва МВС роз­по­вів, що ан­гло­мов­ний ти­раж кни­ги бу­де орі­єн­то­ва­ний для ді­а­спор у США, Ка­на­ді та Ав­стра­лії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.