З’їж во­до­ро­сті

У Кре­мен­чу­цьке во­до­схо­ви­ще за­се­ля­ють 74 тон­ни ря­тів­но­го тов­сто­ло­ба

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО Чер­ка­ська область

На Чер­ка­щи­ні взя­ли­ся ря­ту­ва­ти Кре­мен­чу­цьке во­до­схо­ви­ще від за­ро­ста­н­ня во­до­ро­стя­ми. І по­ча­ли за­се­ля­ти у во­до­йму тов­сто­ло­ба, у ме­ню яко­го — са­ме цей зе­ле­ний харч.

Як роз­по­ві­ли «УМ» у Чер­ка­ській ОДА, за­ри­бне­н­ня во­до­йми від­бу­ва­є­ться у ме­жах обла­сної про­гра­ми з роз­ви­тку ри­бно­го го­спо­дар­ства. Стар­ту­ва­ла осі­н­ня кампанія з Чор­но­ба­їв­сько­го ра­йо­ну. На чер­зі — Зо­ло­то­ні­ський та Чер­ка­ський. За­га­лом у Кре­мен­чу­цьке во­до­схо­ви­ще ви­пу­стять понад 74 тон­ни ро­сли­но­ї­дних риб.

Упер­ше та­ке ма­со­ве за­ри­бне­н­ня від­бу­ва­є­ться ко­штом обла­сно­го бю­дже­ту. На це спря­му­ва­ли 2 млн. грн. « І це — тіль­ки по­ча­ток. На­да­лі до­єд­ну­ва­ти­му­ться та­кож ін­ші ра­йо­ни, що роз­та­шо­ва­ні вздовж во­до­схо­ви­ща. Ни­ні­шній «транш» — це 10% від по­тре­би, то­му по­трі­бно на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги», — говорить го­ло­ва Чер­ка­ської ОДА Юрій Ткаченко.

Три ро­ки то­му Чер­ка-

щи­на акти­ві­зу­ва­ла цей про­цес і шу­кає всі мо­жли­ві дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня, до­дає очіль­ник обла­сті. Зокре­ма, вла­да звер­ну­ла­ся і до під­при­ємств-за­бру­дню­ва­чів во­до­схо­ви­ща, за­лу­чив­ши їх до від­нов­ле­н­ня ре­сур­сів рі­чок. Увесь за­ри­бок для Кре­мен­чу­цько­го во­до­схо­ви­ща ви­ро­сти­ли у дер­жав­но­му під­при­єм­стві «Ір­клі­їв­ський ри­бо­роз­плі­дник ро­сли­но­ї­дних риб», яке ви­гра­ло тен­дер.

Пі­сля за­вер­ше­н­ня за­ри­бне­н­ня во­до­схо­ви­ща тов­сто­ло­би­ком, яко­го на­зи­ва­ють «са­ні­та­ром во­до­йми» че­рез лю­бов до во­до­ро­стей, мі­сце за­ри­бне­н­ня охо­ро­ня­ти­муть ці­ло­до­бо­во. До­по­ки маль­ки не ро­зій­ду­ться по аква­то­рії.

— І тут ми ма­є­мо по­двій­ний ефект: з одно­го бо­ку, від­нов­лю­є­мо во­дні ре­сур­си, в чо­му дав­но є на­галь­на по­тре­ба, а з ін­шо­го — спря­мо­ва­ні ко­шти ще й пра­цю­ють на еко­но­мі­ку обла­сті», — під­су­мо­вує го­ло­ва Чер­ка­ської ОДА.

До ре­чі, збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля є на Чер­ка­щи­ні одним із прі­о­ри­те­тів обла­сної «Стра­те­гії-2020».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.