«Ко­му­нал­ка» в за­ко­ні

Вер­хов­на Ра­да взя­ла­ся за ре­фор­му жи­тло­вої сфе­ри

Ukrayina Moloda - - Політика - Наталія ЛЕБІДЬ

У че­твер Вер­хов­на Ра­да звер­ну­ла­ся до бо­лі­сної для ба­га­тьох про­бле­ми жи­тло­во-ко­му­наль­ної сфе­ри. Пар­ла­мен­та­рії ухва­ли­ли у по­втор­но­му дру­го­му чи­тан­ні но­ву ре­да­кцію за­ко­ну, який ре­гу­лює да­ну ца­ри­ну. За но­во­вве­де­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 262 на­ро­дні обран­ці. Пе­ред го­ло­су­ва­н­ням пар­ла­мент роз­гля­нув кіль­ка со­тень по­пра­вок до за­ко­ну, який ле­жить у Ра­ді з лю­то­го 2015 ро­ку.

Ви­сту­па­ю­чи пе­ред нар­де­па­ми, мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Ген­на­дій Зуб­ко по­яснив, що но­вий за­кон за­без­пе­чить на­се­ле­н­ня які­сни­ми ко­му­наль­ни­ми по­слу­га­ми за спра­ве­дли­вою ці­ною. Він на­го­ло­сив, що це пер­ший крок і тре­ба бу­де ще по­пра­цю­ва­ти над до­да­тко­ви­ми ін­стру­мен­та­ми, які до­зво­лять по­си­ли­ти кон­троль за по­ста­чаль­ни­ка­ми по­слуг. «Але без цьо­го кро­ку, на жаль, ми не змо­же­мо пе­ре­йти до мо­жли­во­сті управ­лі­н­ня сво­єю вла­сні­стю», — до­дав Зуб­ко.

Отож, що но­во­го у за­ко­ні? Він змі­нює по­ря­док укла­де­н­ня спо­жи­ва­ча­ми до­го­во­рів на отри­ма­н­ня жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг, тоб­то до­го­во­рів на управ­лі­н­ня, во­до­по­ста­ча­н­ня, ви­ве­зе­н­ня від­хо­дів, по­ста­ча­н­ня га­зу та еле­ктри­ки. У до­ку­мен­ті пе­ре­дба­ча­є­ться, що ме­шкан­ці ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків ма­ють окре­мо укла­да­ти до­го­во­ри про отри­ма­н­ня те­пла. Крім цьо­го, тарифи на те­пло з си­стем ав­то­ном­но­го опа­ле­н­ня фор­му­ю­ться і вста­нов­лю­ю­ться окре­мо для ко­жно­го ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку.

Та­кож ви­во­ди­ться в окре­му по­слу­гу по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, за­про­ва­джу­є­ться пе­ре­вір­ка яко­сті жи­тло­во­ко­му­наль­них по­слуг. Вста­нов­лю­є­ться, що вла­сни­ки, ко­ри­сту­ва­чі та орен­да­рі дже­рел утво­ре­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів по­вин­ні бу­дуть укла­да­ти до­го­во­ри з ви­ко­нав­цем по­слуг що­до їх ви­ве­зе­н­ня, здій­сню­ва­ти опла­ту по­слуг та за­без­пе­чу­ва­ти від­по­від­не роз­діль­не зби­ра­н­ня.

Но­вий за­кон «дає мо­жли­вість ко­жно­му з нас за­ли­ши­ти упра­ви­те­лем сво­го бу­дин­ку ЖЕК, пе­ре­да­ти це пра­во при­ва­тній ком­па­нії чи лю­ди­ні або са­мо­ор­га­ні­зу­ва­ти­ся із су­сі­да­ми та укла­сти пря­мі уго­ди з по­ста­чаль­ни­ка­ми те­пла, во­ди та ін­ших по­слуг», — за­зна­чив на­ро­дний де­пу­тат Єгор Со­бо­лєв. В ці­ло­му но­вим за­ко­ном вста­нов­лю­є­ться у ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках три фор­ми управ­лі­н­ня: без­по­се­ре­дньо спів­вла­сни­ки, об’єд­на­н­ня спів­вла­сни­ків та упра­ви­тель. При цьо­му фор­му управ­лі­н­ня мо­жна бу­де змі­ню­ва­ти, ви­хо­дя­чи з по­ба­жань спів­вла­сни­ків.

Пра­ва та обов’яз­ки ком­па­ній, які на­да­ють по­слу­ги, а та­кож ко­ри­сту­ва­чів, які ці по­слу­ги спо­жи­ва­ють, но­вий за­кон мі­стить та­кож. Він же пе­ред­ба­чає й від­по­від­аль­ність за від­су­тність по­слуг або не­які­сне їх на­да­н­ня. Іні­ці­а­то­ри но­во­вве­день пе­ре­ко­на­ні, що зав­дя­ки цим нор­мам у спо­жи­ва­чів з’яви­ться ме­ха­нізм за­хи­сту сво­їх прав. Плюс бу­де здій­сне­но де­мо­но­по­лі­за­цію рин­ку жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг.

На­га­да­є­мо, що 14 трав­ня 2015 ро­ку Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті в ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку». За цим до­ку­мен­том, спіль­не май­но не може бу­ти по­ді­ле­не між спів­вла­сни­ка­ми ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку, ви­зна­ча­ю­ться пра­ва спів­вла­сни­ка, нор­му­ю­ться обов’яз­ки і пи­та­н­ня від­по­від­аль­но­сті. Крім то­го, за­ко­ном нор­му­є­ться ком­пе­тен­ція збо­рів спів­вла­сни­ків і по­ря­док прийняття ни­ми рі­шень з управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком, уто­чню­є­ться пра­во­вий ста­тус ОСББ, яке не може за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цькою ді­яль­ні­стю, змі­ню­ю­ться прин­ци­пи ство­ре­н­ня ОСББ. За­кон на­брав чин­но­сті 1 ли­пня 2015 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.