НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Свiт -

Пам’ять, яка роз’єд­нує

У най­ближ­чі дні на Мо­ги­лі не­ві­до­мо­го сол­да­та у Вар­ша­ві від­кри­ють дві но­ві ме­мо­рі­аль­ні до­шки, при­свя­че­ні за­хи­сни­кам поль­ських по­се­лень на Во­ли­ні та у пів­ден­но-схі­дній Ма­ло­поль­щі від УПА. Про це по­ві­до­мив дер­жав­ний се­кре­тар у Мі­ні­стер­стві на­ціо­наль­ної обо­ро­ни Поль­щі Мі­хал Двор­чик. «Та­бли­ці вста­нов­ле­но за іні­ці­а­ти­вою мі­ні­стра на­ціо­наль­ної обо­ро­ни Ан­то­ні Ма­цє­ре­ви­ча. Зокре­ма, во­ни уві­ко­ві­чать сол­да­тів, ко­трі за­хи­ща­ли мі­сце­ву поль­ську гро­ма­ду від укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів з ОУН-УПА», — ска­зав Двор­чик. Пе­тро По­ро­шен­ко про­по­нує скли­ка­ти по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня Кон­суль­та­тив­но­го ко­мі­те­ту пре­зи­ден­тів Поль­щі та України че­рез на­пру­гу, яка остан­нім ча­сом по­си­лю­є­ться між обо­ма дер­жа­ва­ми. Український очіль­ник де­кла­рує, що хо­че ви­рі­ше­н­ня про­блем у ци­ві­лі­зо­ва­ний спо­сіб.

«Пів­ні­чний по­тік-2» мо­жуть зу­пи­ни­ти

Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія за­про­по­ну­ва­ла змі­ни до за­ко­но­дав­ства, що мо­жуть зав­да­ти уда­ру по га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2» та зу­пи­ни­ти ре­а­лі­за­цію цьо­го ро­сій­сько-ні­ме­цько­го про­ект у. «Про­по­но­ва­ні змі­ни по­ши­рю­ва­ти­му­ться на всі га­зо­про­во­ди до і з кра­їн iз­за меж Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, вклю­чно з ни­ні­шні­ми та май­бу­тні­ми тру­бо­про­во­да­ми», — йде­ться у до­ку­мен­ті Єв­ро­ко­мі­сії. У текс­ті не зга­ду­є­ться Nord Stream-2, однак не­має сум­ні­вів, що змі­ни вво­дять са­ме у зв’яз­ку з ці­єю су­пе­ре­чли­вою ін­ве­сти­ці­єю. Йде­ться про змі­ни до тре­тьо­го енер­ге­ти­чно­го па­ке­та і во­дно­час за­сто­су­ва­н­ня єв­ро­со­ю­зно­го за­ко­но­дав­ства до усьо­го тру­бо­про­во­ду, зокре­ма йо­го мор­сько­го від­різ­ка дном Бал­тій­сько­го мо­ря. Якщо до ньо­го пов­ніс- тю за­сто­су­ють за­ко­но­дав­ство ЄС, то бу­дів­ни­цтво дру­гої гіл­ки га­зо­ма­гі­стра­лі з Ро­сії до Ні­меч­чи­ни ста­не фі­нан­со­во не­ви­гі­дним.

Ли­тов­ські де­пу­та­ти за­сту­пи­лись за Укра­ї­ну

Де­пу­та­ти Се­йму Ли­тви звер­ну­ли­ся до угор­ських пар­ла­мен­та­рі­їв iз про­ха­н­ням не бло­ку­ва­ти рі­ше­н­ня, які до­зво­ли­ли б Україні збли­зи­ти­ся з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, пе­ре­дає пор­тал delfi.lt. «Ми не­при­єм­но зди­во­ва­ні й на­віть шо­ко­ва­ні уль­ти­ма­тив­ни­ми за­ява­ми уря­ду з по­гро­за­ми за­бло­ку­ва­ти збли­же­н­ня України з ЄС та НАТО, якщо Укра­ї­на не змі­нить за по­ба­жа­н­ням Угор­щи­ни свій но­вий За­кон про осві­ту», — йде­ться у звер­нен­ні ли­тов­ських пар­ла­мен­та­рі­їв. На­га­да­є­мо, Бу­да­пешт за­явив, що бло­ку­ва­ти­ме всі рі­ше­н­ня ЄС, пов’яза­ні з май­бу­тньою ін­те­гра­ці­єю Ки­є­ва до Єв­ро­спіль­но­ти че­рез за­кон про освіт у.

Єме­ну за­гро­жує го­лод

Світ дав­но не ба­чив та­ко­го го­ло­ду, який на­зрі­ває в Єме­ні. Там мо­жуть за­ги­ну­ти міль­йо­ни лю­дей, якщо араб­ські дер­жа­ви на чо­лі з Са­у­дів­ською Ара­ві­єю не роз­бло­ку­ють кор­до­ни кра­ї­ни, за­сте­ріг ко­ор­ди­на­тор ООН із на­да­н­ня тер­мі­но­вої до­по­мо­ги Марк Ло­у­кок. В Єме­ні 17 міль­йо­нів лю­дей по­тер­па­ють від не­ста­біль­но­го до­сту­пу до їжі. У рам­ках Все­сві­тньої про­до­воль­чої про­гра­ми ООН хар­чі отри­му­ють близь­ко се­ми міль­йо­нів ємен­ців. Ко­а­лі­ція араб­ських дер­жав під про­во­дом Са­у­дів­ської Ара­вії на по­ча­тку ли­сто­па­да за­кри­ла до­ступ до те­ри­то­рії Єме­ну по­ві­трям, мо­рем та су­хо­до­лом. Че­рез це ООН ви­ма­гає від Са­у­дів­ської Ара­вії роз­бло­ку­ва­ти гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу Єме­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.