Роз­стрі­ля­ні на Дон­ба­сі: вчо­ра і ни­ні

Ра­дник го­ло­ви Слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки Оле­ксандр Скри­пник пре­зен­ту­вав ро­ман про дра­ма­ти­чну до­лю ди­пло­ма­та та роз­ві­дни­ка Фе­до­ра Бор­жин­сько­го

Ukrayina Moloda - - Суспільство - Іван ЛЕОНОВ

Укра­їн­ці все ча­сті­ше во­лі­ють до­слі­джу­ва­ти й ша­ну­ва­ти сво­їх ге­ро­їв, не­за­слу­же­но за­бу­тих чи за­мов­чу­ва­них, ніж чу­жин­ських, нав’яза­них ро­сій­ськи­ми оку­пан­та­ми впро­довж сто­літь. Істо­ри­чна по­стать ба­ро­на Фе­до­ра Бор­жин­сько­го на­ле­жить са­ме до та­кої ко­гор­ти не­злам­них ге­ро­їв України, які за­свід­чи­ли ве­лич укра­їн­сько­го ду­ху.

Утім, чи ба­га­то су­ча­сних укра­їн­ців чу­ли про ба­ро­на з Чер­ка­щи­ни, який ледь не при­єд­нав Ку­бань до Української дер­жа­ви ча­сів геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го? Но­ва кни­га ра­дни­ка го­ло­ви Слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки України Оле­ксан­дра Скри­пни­ка «Роз­стрі­ля­ний на Дон­ба­сі «за ізмє­ну Ро­сії», дня­ми пре­зен­то­ва­на в Ки­є­ві, по­кли­ка­на за­пов­ни­ти цю про­га­ли­ну в на­ціо­наль­ній пам’яті. Тим біль­ше що ав­тор вдав­ся не до зви­чної для се­бе до­ку­мен­таль­ної роз­по­віді, а до ху- до­жньої фор­ми.

«Пі­сля зу­стрі­чі та зна­йом­ства з істо­ри­ком iз Лу­ган­ська Во­ло­ди­ми­ром Се­ми­стя­гою, який вижив пі­сля по­ло­ну й ка­ту­вань бо­йо­ви­ка­ми, я зро­зу­мів, чо­го не ви­ста­чає ро­ма­ну про ба­ро­на Бор­жин­сько­го. Адже їхні до­лі пе­ре­гу­ку­ю­ться на­віть че­рез сто­річ­чя», — ка­же пан Скри­пник.

«По­дії, які від­бу­ва­ли­ся на Дон­ба­сі 100 ро­ків то­му й ни­ні, — це якийсь фарс», — за­свід­чує сам пан Се­ми­стя­га, який при­йшов на пре­зен­та­цію ро­ма­ну, адже став одним iз йо­го ге­ро­їв. За йо­го сло­ва­ми, Дон­бас де­ся­ти­лі­т­тя­ми по­мил­ко­во вва­жа­ли «чер­во­ним по­ясом» України, хо­ча там сто­лі­т­тя­ми жи­ли укра­їн­ці, як у 1918му, так і в 2014-му. «Ця кни­га є під­твер­дже­н­ням ви­со­ко­го укра­їн­сько­го ду­ху», — ка­же Во­ло­ди­мир Се­ми­стя­га. І до­дає, що пев­ну кіль­кість книг він із то­ва­ри­ша­ми-во­лон­те­ра­ми вже пе­ре­дав за­хи­сни­кам України на схі­дно­му фрон­ті, де ча­сто бу­ває.

Що­до ба­ро­на Фе­до­ра Бор­жин­сько­го, то в не­про­стий пе­рі­од ві­тчи­зня­ної істо­рії він був по­слом Української дер­жа­ви на Ку­ба­ні. Во­дно­час сто­лі­тня істо­рія пе­ре­гу­ку­є­ться в ро­ма­ні i з сьо­го­де­н­ням, і з по­ді­я­ми на схо­ді України, де на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії укра­їн­ські па­трі­о­ти, як і сто ро­ків то­му, від­чай­ду­шно про­ти­сто­ять «ру­сько- му мі­ру».

У ро­ма­ні є й тро­хи мі­сти­ки: за за­ду­мом автора, не­у­по­ко­є­ний дух ба­ро­на Бор­жин­сько­го, роз­стрі­ля­но­го на око­ли­ці Юзів­ки ні­би­то за «ізмє­ну Ро­сії» де­ні­кін­ця­ми, які бу­ли по­бор­ни­ка­ми «єді­ной і нє­дє­лі­мой», не дає спо­кою крив­дни­кам української зем­лі до­ни­ні. Один iз ге­ро­їв ро­ма­ну, який у ла­вах до­бро- воль­ців бо­ро­нить рі­дну зем­лю під До­не­цьком, ви­пад­ко­во, під час об­стрі­лу, зна­хо­дить не­по­хо­ва­ні остан­ки роз­стрі­ля­но­го ба­ро­на і хре­стик — та­кий са­мий, який да­ла йо­му ко­ха­на Со­фія пе­ред від­прав­кою на фронт.

Прав­ду про ба­ро­на, який на­ро­див­ся в то­му ж се­лі Вер­хня­чка, що й Со­фія, за­ко­ха­ним роз­по­вість на­при­кін­ці ро­ма­ну са­ме Во­ло­ди­мир Се­ми­стя­га. Але про всі ці по­во­ро­ти до­лі ге­ро­їв чи­та­чам кра­ще ді­зна­ти­ся, про­чи­тав­ши ро­ман Оле­ксан­дра Скри­пни­ка.

«Щи­ро за­здрю тим, хто ще не чи­тав кни­гу про ба­ро­на Бор­жин­сько­го, який ко­ри­сту­вав­ся не­аби­якою до­ві­рою укра­їн­ців Ку­ба­ні», — вва­жає до­ктор істо­ри­чних на­ук Іри­на Ма­тяш. «Да­вай­те го­во­ри­ти про сво­їх ге­ро­їв, та­ких, як ба­рон Бор­жин­ський та ін­ші, а не про яки­хось біль­шо­ви­цьких пу­тчи­стів», — до­дає до­ктор істо­ри­чних на­ук Оле­ксандр Ку­че­рук.

При­су­тні на пре­зен­та­ції ро­ма­ну істо­ри­ки за­зна­чи­ли, що ав­то­ру вда­ло­ся роз­кри­ти образ ге­роя — роз­ві­дни­ка, кон­тр­ро­зві­дни­ка і ди­пло­ма­та, який про­вів ве­ли­ку ро­бо­ту з при­єд­на­н­ня Ку­ба­ні до України. І не йо­го ви­на, що це не від­бу­ло­ся в да­ле­ко­му 1918 ро­ці.

Фо­то автора.

Оле­ксандр Скри­пник (лі­во­руч) під час ав­то­гра­фсе­сії.

Фо­то з вла­сно­го ар­хі­ву.

Гро­мад­ські акти­ві­сти з «Ме­дЕксу» до­по­ма­га­ють лег­ше ди­ха­ти і жи­ти у при­фрон­то­вій зо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.