По­сту­пка — для ін­три­ги

Пі­сля не­спо­ді­ва­ної втра­ти лі­дер­ства «Хі­мік» зно­ву очо­лив най­силь­ні­шу жі­но­чу во­лей­боль­ну пер­шість кра­ї­ни

Ukrayina Moloda - - Cпорт - Гри­го­рій ХАТА

У ми­ну­ло­му се­зо­ні во­лей­бо­ліс­тки «Хі­мі­ка» би­ли ре­корд за ре­кор­дом. Пер­ши­ми в істо­рії України про­йшов­ши ре­гу­ляр­ний чем­піо­нат без по­ра­зок, пі­до­пі­чні Ан­дрія Ро­ма­но­ви­ча про­дов­жи­ли пе­ре­ма­га­ти й у дру­гій ча­сти­ні су­пер­лі­ги. За­вер­шив­ши й її без очко­вих втрат, южнен­ський ко­ле­ктив, у під­сум­ку, ви­грав сьо­мий по­спіль чем­піон­ський ти­тул, став­ши та­ким чи­ном най­ти­ту­ло­ва­ні­шим клу­бом кра­ї­ни.

Зро­зумі­ло, що пі­сля та­ких здо­бу­тків три­ма­ти мо­ти­ва­цію на ма­кси­му­мі скла­дно. При цьо­му сьо­го­дні пе­ре­бу­ва­ти по­стій­но на «пі­ко­вих» по­зи­ці­ях не до­зво­ля­ють ще й опти­мі­за­цій­ні про­це­си, ко­трі про­хо­дять у всіх без ви­ня­тку про­фе­сіо­наль­них клу­бах кра­ї­ни.

Однак у но­вий се­зон «Хі­мік» уві­йшов, по­пов­нив­ши клу­бну ко­ле­кцію чер­го­вим тро­фе­єм, ви­грав­ши на йо­го стар­ті в Чер­ка­сах Су­пер­ку­бок кра­ї­ни. У то­му про­ти­сто­ян­ні дів­ча­та Ро­ма­но­ви­ча до­во­лі впев­не­но здо­ла­ли тер­но­піль­ську «Га­ли­чан­ку-ТНЕУ» — 3:1. Про­те, зу­стрів­шись зі «сту­ден­тка­ми-еко­но­мі­ста­ми» по­втор­но, вже в на­ціо­наль­но­му чем­піо­на­ті, южнен­ські во­лей­бо­ліс­тки не­спо­ді­ва­но зі­штов­хну­ли­ся з ігро­ви­ми скла­дно­ща­ми, ледь не про­грав­ши опо­нен­ткам у Тер­но­по­лі. Не зійти з пе­ре­мо­жно­го шля­ху, роз­по­ча­то­го в кві­тні 2016 ро­ку, «Хі­мі­ку» вда­ло­ся ли­ше зав­дя­ки пе­ре­мо­зі на «тай-брей­ку». Але, не до­ра­ху­вав­шись у пер­шо­му по­єдин­ку че­твер­то­го («спа­ре­но­го») ту­ру одно­го за­лі­ко­во­го ба­лу (за ра­хун­ку 3:2 два очки отри­мує ко­ман­да-пе­ре­мо­жець, одне — ко­ман­да-нев­да­ха), «Хі­мік» — упер­ше за дов­гий час — був зму­ше­ний по­сту­пи­ти­ся лі­дер­ством у на­ціо­наль­ній пер­шо­сті.

Дар­ма, що в по­втор­но­му ма­тчі з «Га­ли­чан­кою» «хі­мі­ки» роз­ста­ви­ли все на свої мі­сця, лег­ко (з ра­хун­ком 3:0) здо­був­ши юві­лей­ну, 50-ту за лі­ком, пе­ре­мо­гу в зма­га­н­нях, які про­во­дять на вну­трі­шній аре­ні. «Про­блем з не­до­оцін­кою су­пер­ни­ків бу­ти не по­вин­но», — на­го­ло­шу­ва­ла пе­ред стар­том но­во­го се­зо­ну лі­дер «Хі­мі­ка» Ана­ста­сія Чер­ну­ха. Утім, як ви­дно, пов­ні­стю за­бу­ти про ми­ну­лі трі­ум­фи дів­ча­там з Южно­го вда­ло­ся не одра­зу. Хо­ча, не вар­то за­бу­ва­ти, що в Тер­но­по­лі южнен­сько­му ко­ле­кти­ву про­ти­сто­я­ла ко­ли­шня ко­ман­да їхньо­го ни­ні­шньо­го на­став­ни­ка, а це — як ві­до­мо — зав­жди осо­бли­ва істо­рія.

Від­так на­го­ди по­вер­ну­ти со­бі втра­че­ну чіль­ну по­зи­цію ко­ман­ді Ро­ма­но­ви­ча до­ве­ло­ся че­ка­ти кіль­ка днів. Ми­ну­ло­го «мід-уї­ку» «Хі­мік» зно­ву за­ві­тав до За­хі­дної України — в го­сті са­ме до лі­де­ра су­пер­лі­ги, лу­цької «Во­ли­ні». Про­ти­сто­я­н­ня з «во­ли­нян­ка­ми» в Южно­му на­зи­ва­ють чи не най­більш прин­ци­по­вим на все­укра­їн­ській аре­ні, тож до ду­е­лі з ко­ле­кти­вом Бо­гу­сла­ва Га­ли­цько­го, на

Чем­піо­нат України. Жін­ки. Су­пер­лі­га. Матч пе­ре­не­се­но­го 3-го ту­ру. «Во­линь» (Луцьк) — «Хі­мік» (Южний) — 0:3 (15:25, 22:25, 19:25).

4-й тур. «Га­ли­чан­ка» (Тер­но­піль) — «Хі­мік» — 2:3 (13:25, 27:25, 25:21, 23:25, 8:15) і 0:3 (13:25, 23:25, 19:25). «Бі­ло­згар» (Він­ни­ця) — «Во­линь» — 1:3 (23:25, 22:25, 25:19, 18:25) і 1:3 (25:20, 21:25, 21:25, 17:25). «Сі­вер­сько­дон­чан­ка» (Сі­вер­сько­до­нецьк) — «Ор­бі­та» (За­по­ріж­жя) — 2:3 (25:20, 25:17, 21:25, 11:25, 9:15) і 0:3 (16:25, 14:25, 15:25). «Фа­во­рит» (Ки­їв) — «Ре­гі­на» (Рів­не) — 1:3 (25:20, 19:25, 27:29, 24:26) і 1:3 (25:19, 16:25, 10:25, 22:25).

Тур­нір­не ста­но­ви­ще пі­сля ше­сти ма­тчів: «Хі­мік» — 20 (7 ма­тчів), «Во­линь» — 18 (7), «Га­ли­чан­ка» — 13, «Ор­бі­та» — 11, «Бі­ло­згар», «Ре­гі­на» — 6, «Сі­вер­сько­дон­чан­ка» — 1, «Фа­во­рит» — 0.

ко­ну якої, до то­го ж, сто­я­ла пер­ша по­зи­ція в пер­шо­сті, «хі­мі­ки» го­ту­ва­ли­ся ду­же від­по­від­аль­но.

Ре­зуль­тат пер­шо­го по­єдин­ку «Во­ли­ні» та «Хі­мі­ка» ли­ше під­твер­див рі­вень мо­ти­ва­ції най­силь­ні­шої ко­ман­ди кра­ї­ни. 3:0 — на ко­ристь се­ми­ра­зо­во­го чем­піо­на України, пі­сля чо­го ко­ман­да Ан­дрія Ро­ма­но­ви­ча по­вер­ну­ла со­бі втра­че­не лі­дер­ство. Дру­гий матч між ци­ми су­пер­ни­ка­ми, який від­був­ся пі­зно в че­твер, на­вряд чи про­хо­див за ін­шим сце­на­рі­єм. Ду­ма­є­ться, мо­жли­вість до­да­тко­во ві­ді­рва­ти­ся від най­ближ­чо­го кон­ку­рен­та для «Хі­мі­ка» бу­ла хо­ро­шим сти­му­лом.

Фо­то з сайта www.fvu.in.ua.

У по­єдин­ку лі­де­рів жі­но­чої су­пер­лі­ги-2017/2018 «Хі­мік» пе­ре­кон­ли­во взяв го­ру над «Во­лин­ню».

Фо­то з сайта sport-express.ru.

У МОК на­вряд чи на­ва­жа­ться на то­таль­ну за­бо­ро­ну ро­сій­ським олім­пій­цям зма­га­ти­ся на зи­мо­вій Олім­пі­а­ді в Пхен­чха­ні-2018.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.