Не «мо­гиль­ник», а цін­ний склад

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Цен­тра­лі­зо­ва­не схо­ви­ще ядер­но­го па­ли­ва до­зво­лить нам за­оща­джу­ва­ти со­тні міль­йо­нів до­ла­рів, мен­ше за­ле­жа­ти від Ро­сії та да­ти но­ві пер­спе­кти­ви ві­тчи­зня­ній на­у­ці

Фото з сай­та ukrinform.ua.

На схо­ви­ще від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва в Укра­ї­ні че­ка­ють із 2005 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.