Тре­тій пі­шов

У Фран­цузь­кій Гві­а­ні та США син­хрон­но здій­сне­но за­пуск ра­кет-но­сі­їв з укра­їн­ськи­ми дви­гу­на­ми

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ Та­рас ЗДОРОВИЛО

Усу­пе­реч за­ко­ну по­над 10 ро­ків не онов­лю­є­ться склад ЦВК, який був обра­ний на сiм ро­ків, а Нац­банк уже пів­ро­ку є фа­кти­чно обе­зго­лов­ле­ним. Усі ці по­ру­ше­н­ня за­ко­ну — ре­зуль­тат ін­триг і ба­жа­н­ня Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка узур­пу­ва­ти вла­ду, вва­жає лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії.

По­лі­тик звер­нув­ся до Пре­зи­ден­та з за­кли­ком не­гай­но вне­сти по­да­н­ня на но­вий склад ЦВК, у яко­му бу­дуть пред­став­ле­ні всі фра­кції, щоб уне­мо­жли­ви­ти фаль­си­фі­ка­ції ре­зуль­та­тів на­сту­пних ви­бо­рів.

Та­кож Олег Ля­шко ви­ма­гає вне­сти кан­ди­да­ту­ру но­во­го го­ло­ви НБУ, який має зро­би­ти ре­аль­ні кро­ки для зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тних ре­сур­сів для бі­зне­су.

«У сьо­го­дні­шніх еко­но­мі­чних умо­вах ми до­зво­ля­є­мо со­бі роз­кіш пів­ро­ку не ма­ти ке­рів­ни­ка Нац­бан­ку че­рез те, що Пре­зи­дент не мо­же ді­йти зго­ди в яки­хось ку­лу­ар­них до­мов­ле- но­стях що­до кан­ди­да­ту­ри на цю по­са­ду. Ми ви­ма­га­є­мо від По­ро­шен­ка при­швид­ши­ти ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня, щоб був пов­но­цін­ний ке­рів­ник ці­єї стру­кту­ри, який про­во­ди­ти­ме пра­виль­ну гро­шо­во-кре­ди­тну по­лі­ти­ку — зде­шев­ле­н­ня та до­сту­пно­сті кре­ди­тів для бі­зне­су. Для цьо­го ми за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект №5303, під яким під­пи­са­ли­ся 180 на­ро­дних де­пу­та­тів. У ра­зі йо­го ухва­ле­н­ня Нац­банк отри­має до­да­тко­ві пов­но­ва­же­н­ня для за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня в кра­ї­ні», — на­го­ло­сив учо­ра Ля­шко на по­го­джу­валь­ній ра­ді в пар­ла­мен­тi.

Окрім то­го, лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії на­по­ля­гає на ухва­лен­ні низ­ки за­ко­нів, які до­зво­лять укра­їн­цям біль­ше за­ро­бля­ти, а еко­но­мі­ці — роз­ви­ва­ти­ся.

«Без за­про­по­но­ва­них на­ми ін­стру­мен­тів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, без по­да­тко­вих сти­му­лів у нас бу­де зно­ву бю­джет про­їда­н­ня. Вла­да вре­шті має зро­зу­мі­ти: щоб щось ді­ли­ти — тре­ба за­ро­бля­ти!» — за­зна­чив Олег Ля­шко.

Чер­го­вою пе­ре­мо­гою укра­їн­сько­го ае­ро­ко­смі­чно­го бу­ду­ва­н­ня смі­ли­во мо­жна вва­жа­ти за­пуск 12 ли­сто­па­да із ко­смо­дро­му Ку­ру в Фран­цузь­кій Гві­а­ні (за­мор­сько­му де­пар­та­мен­ті Фран­ції, роз­та­шо­ва­но­му в Пів­ден­ній Аме­ри­ці) ра­ке­ти-но­сія Vega з укра­їн­ським дви­гу­ном.

Успі­шним стар­том ра­ке­ти у пер­шу черг у тре­ба зав­дя­чу­ва­ти Дер­жав­но­му під­при­єм­ству «Кон­струк тор­ське бю­ро «Пів­ден­не» ім. М. К. Ян­ге­ля та Дер­жав­но­му під­при­єм­ству «ВО Пів­ден­ний ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод ім. О. М. Ма­ка­ро­ва», адже одні роз­ро­би­ли, а ін­ші ви­го­то­ви­ли мар­шо­вий двиг ун РД-843 4-го ст упе­ня ра­ке­ти-но­сія. Но­сій-ра­ке­та ви­ве­ла на нав­ко­ло­зем­ну ор­біт у ма­рок­кан­ський су­пу тник ДЗЗ Mohammed VI-A.

На­га­да­є­мо, що цей пуск став уже оди­над­ця­тим у рам­ках про­гра­ми Vega та тре­тім у 2017 ро­ці, а за­га­лом за п’ять ро­ків ро­бо­ти Vega ви­ве­ла на ор­біт у 26 су­пу тни­ків для 20 за­мов­ни­ків по всьо­му світ у. Ще в да­ле­ко­му 2004 ро­ці дер­жав­не кон­стру­ктор­ське бю­ро «Пів­ден­не» отри­ма­ло пра­во по­ста­ча­ти ра­ке­тні дви­гу­ни для Vega в ме­жах кон­тракт у з іта­лій­ською фір­мою Avio. До­да­мо, що ра­кет у-но­сій лег­ко­го кла­су Vega із 1998 ро­ку роз­ро­бля­ють спіль­но Єв­ро­пей­ське ко­смі­чне агент­ство (ESA) та Іта­лій­ське ко­смі­чне агент­ство (ASI), а не­зви­чну на­зву ра­ке­та отри­ма­ла на честь най­яскра­ві­шої зір­ки пів­ні­чної пів­ку­лі.

Вар­то ска­за­ти про ще одну пе­ре­мо­гу укра­їн­ської на­у­ки й те­хні­ки, адже у цей же день у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки успі­шно старт ував ко­смі­чний ван­та­жний ко­ра­бель Cygnus, який до­ста­вить екі­па­жу Мі­жна­ро­дної ко­смі­чної стан­ції на­у­ко­во-до­слі­дни­цьке уста­тку­ва­н­ня, і головна кон­стру­кція пер­шої ст упе­ні ра­ке­ти бу­ла роз­ро­бле­на та­кож ві­тчи­зня­ним бю­ро «Пів­ден­не» та ви­го­тов­ле­на на «Пів­ден­но­му ма­ши­но­бу­дів­но­му за­во­ді ім. Ма­ка­ро­ва» в мі­сті Дні­про.

Крім то­го, укра­їн­ці (які пра­цю­ють у NASA) бра­ли без­по­се­ре­дню участь у за­пу­ску ко­смі­чної «ван­та­жів­ки» — не ли­ше у під­го­тов­ці роз­ра­хун­ків, а й у під­ве­ден­ні ко­ра­бля до МКС у жи­во­му ре­жи­мі. Це вже п’ята мі­сія ав­то­ма­ти­чно­го ван­та­жно­го ко­ра­бля Cygnus, і на цей раз во­на при­свя­че­на астро­навт у Же­не Цер­на­ну, який пі­шов із жи­т­тя в сі­чні 2017 ро­ку й був остан­ньо­го лю­ди­ною, яка по­бу­ва­ла на Мі­ся­ці. Cygnus — при­ва­тний транс­порт­ний ко­смі­чний ко­ра­бель, при­зна­че­ний для по­ста­вок на Мі­жна­ро­дну ко­смі­чну стан­цію (МКС) ван­та­жів пі­сля ви­ве­де­н­ня ко­смі­чних ко­ра­блів Спейс Шаттл з екс­плу­а­та­ції; Cygnus не при­зна­че­ний для по­вер­не­н­ня ван­та­жів на Зем­лю й пі­сля за­вер­ше­н­ня мі­сії йо­го зво­дять з ор­бі­ти — він зго­рає у щіль­них ша­рах атмо­сфе­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.