Ко­стюм­чик від «Хре­ста»

Ме­дик і ве­те­ран АТО при­ду­мав аль­тер­на­ти­ву бі­лим ха­ла­там

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль

На вій­ні на схо­ді Укра­ї­ни мо­ло­дий тер­но­піль­ський лі­кар Ан­дрій Са­ла­гор­ник очо­лю­вав за­гін спец­при­зна­че­н­ня «Бі­лі бе­ре­ти» і мав по­зив­ний «Хрест». Ще там, ко­ли зі­ткнув­ся з про­бле­мою не­ста­чі спе­ц­одя­гу, в ньо­го впер­ше ви­ни­кла дум­ка про не­об­хі­дність ство­ри­ти ори­гі­наль­ний про­фе­сій­ний ко­стюм для ме­ди­ків. По­вер­нув­шись до мир­но­го жи­т­тя, він спо­ча­тку, по­при всі скла­дно­щi, від­крив су­ча­сний сто­ма­то­ло­гі­чний ка­бі­нет, а від­так ре­а­лі­зу­вав і не­зви­чай­ну, як для лі­ка­ря, ідею — ство­ри­ти вла­сну мар­ку ме­ди­чно­го одя­гу в мо­дно­му за­раз сти­лі «мі­лі­та­рі». Від­так сьо­го­дні у Тер­но­по­лі ши­ють ко­стю­ми зi стій­кої до во­ло­ги тка­ни­ни у «ма­ску­валь­ний пі­ксель», ана­ло­гів яким в Укра­ї­ні не­має. Ви­го­тов­ля­ють їх у двох ва­рі­ан­тах — ци­віль­но­му та вій­сько­во­му, хо­ча дру­гий від­рі­зня­є­ться від пер­шо­го в основ­но­му на­яв­ні­стю на­ши­вок для по­го­нів, гру­пи кро­ві та по­зив­но­го.

«Лі­кар-ди­зай­нер» Ан­дрій Са­ла­гор­ник ка­же, що при­ду­мав свій ко­стюм за­ра­ди двох ці­лей — ство­ри­ти ори­гі­наль­ний і зру­чний одяг для ко­лег та по­пу­ля­ри­зу­ва­ти укра­їн­ську ар­мію. Сьо­го­дні він пра­цює над жі­но­чою вер­сі­єю строю. Ко­го ж ко­стю­ми «від Хре­ста» за­ці­ка­ви­ли де­таль­ні­ше — ра­ди­мо за­зир­ну­ти на спе­ці­аль­но ство­ре­ну ав­то­ром сто­рін­ку на Facebook https://www.facebook.com/ mil.doctor.ua/.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.