Гро­ші в тру­бу

Май­же 2,3 млн. єв­ро бу­де ви­ді­ле­но на про­ект роз­ви­тку ка­на­лі­за­цій­ної ін­фра­стру­кту­ри Львів­щи­ни

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК

Конкурс про­ек тів Про­гра­ми транскор­дон­но­го с пі вро­біт ни­цтва Поль­ща—Бі­ло­русь—Укра­ї­на 2014—2020, що фі­нан­су­є­ться Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, у те­ма­ти­чно­му роз­ді­лі «Спад­щи­на» (про­гра­ма ре­а­лі­зу­є­ться шля­хом фі­нан­су­ва­н­ня пар­тнер­ських про­ек тів. За­галь­ний бю­джет ста­но­вить по­над 180 млн. єв­ро) став до­во­лі успі­шним для укра­їн­ської сто­ро­ни, осо­бли­во для Львів­щи­ни: з 17 про­ек тів, ко­трі пе­ре­мо­гли у кон­кур­сі, 10 реа лі з ову­ва­ти­му т ь т у т . І з з а г а льної су­ми — 32 млн. єв­ро — на Львів­щи­ні за­ли­ши­ться 6,5 млн. єв­ро. Це фак ти­чно 20%. Се­ред най­біль­ших і чи не най­на­галь­ні­ших про­е­ктів — «По­лі­пше­н­ня си­сте­ми транскор­дон­но­го за­хист у нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща в ме­рії Ксєж­поль у Поль­щі та в м. Чер­во­но­град в Украї ні че­рез роз­ви­ток к а на­лі з а цi йної ін­фра­струк т ури». Ро­змір грант у ЄС, спря­мо­ва­ний на ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ма­ти­ки, ста­но­вить 2 млн. 267 тис 732,65 єв­ро.

У х оді ре­а­лі­за­ці ї про­ек т у пла­ну­є­ться мо­дер­ні­за­ція усьо­го обла­дна­н­ня. Вна­слі­док три­ва­лої екс­плу­а­та­ції без не­об­хі­дно­го по­то­чно­го ре­монт у біль­шість во­до­про­від­но-ка­на­лі­за­цій­них го­спо­дарств обла­сті пе­ре­бу­ва­ють у не­за­до­віль­но­му те­хні­чно­му ста­ні. Чер­во­но­град, дру­гий пі­сля Льво­ва за­бру­дню­вач рі­чки Буг, на­ре­шті має шанс на­ле­жним чи­ном ви­ко­ри­ста­ти мо­жли­во­сті спів­пра­ці для ви­рі­ше­н­ня еко­ло­гі­чної про­бле­ми. Во­ди ба­сей­ну За­хі­дно­го Буг у на те­ри­то­рії Львів­щи­ни від­но­ся­ться до ІІІ кла­су яко­сті . Ту т е к с пер­ти до­во­лі ча­сто фі­ксу­ва­ли пе­ре­ви­ще­н­ня рів­ня азот у а мо­ній­но­го, ні т ри­ті в т а ні т ра­ті в. Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень, не­без­пе­чні ре­чо­ви­ни у во­дах усіх рі­чок у ра­зи пе­ре­ви­щу­ють допу­сти­мі нор­ми. Одні­єю з при­чин за­бру­дне­н­ня по­верх­не­вих вод За­хі­дно­го Буг у є ски­да­н­ня не­очи­ще­них або не­до­ста­тньо очи­ще­них сті­чних вод ко­му­наль­ни­ми або при­ва­тни­ми під­при­єм­ства­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ють з а с т а рі лі т е х но­ло­гі ї .

За сло­ва­ми мі­сько­го го­ло­ви Чер­во­но­гра­да Андрія За­лів­сько­го, у ме­жах про­ек т у пла­ну­є­ться за­мі­на всьо­го обла­дна­н­ня, яке пра­цює на лі ні ї очис­тки с т і чних т а к а на­лі з а - цій­них вод. «Основ­на ме­та — по­збу ти­ся не­при­єм­но­го за­па­ху», — на­го­ло­сив він.

Пар­тне­ром про­ек т у з укра­їн­сько­го бо­ку є Чер­во­но­град­ська мі­ська ра­да. «На­ра­зі моя фун­кція як го­ло­ви обла­сної ра­ди по­ля­гає в то­му, щоб до­по­мог ти з до­фі­нан­су­ва­н­ням про­ек тів-пе­ре­мож­ців, оскіль­ки во­ни ви­ма­га­ють до­да­тко­вих 10% спів­фі­нан­су­ва­н­ня з дже­рел те­ри­то­рій, на яких во­ни ре­а­лі­зо­ву­ю­ться», — під­кре­слив го­ло­ва Львів­ської обла­сної ра­ди Оле­ксандр Га­ну­щин. Та­кож він акцент ував уваг у на то­му, що основ­ним прі­о­ри­те­том є — за два ро­ки ре-

алі­зу­ва­ти ці про­ек ти і про­де­мон­стру­ва­ти зда­тність пра­цю­ва­ти з єв­ро­пей­ськи­ми гро­ши­ма.

Сп р о мо­жні с т ь к о жно ї к о ма н д и п о о б и д в а б о к и к о р д о н у б уд е п е - р е в і р е н о т и м, що з а п і д с у мк а ми з а с і д а н н я с п і л ь н о г о мон і т о р и н г о - в о г о к о мі т е т у Про г р а ми Пол ь ща— Б і л о р у с ь — Ук р а ї н а в с і п е р е можц і о т р и ма ют ь н е 9 0 , а 8 5 % в і д з а - п и т у в а н о ї с у ми н а п р о е к т и . Р е шт у по­ви­нен за­без­пе­чи­ти кон­кур­сант з а р а х у н о к в л а с н о г о в н е с к у . Це о з н а ч а є , що в Дер­жавн о му б юджет і Ук р а ї н и ма є з ’ я в и т и с я н а р е - шті р я д о к н а п і д т р и мк у п р о е к т і в і з т р а н с к о р д о н н о ї с п і в п р а ц і , а д же н а к о н у с т о ї т ь п од а л ь ший р о з в и - т о к мі жна р од н и х в і д н о с и н . З а г а - л о м з а з а л у ч е н і п о н а д 6 , 5 млн . є в р о у п р од о в ж 2 0 1 8 — 2 0 2 0 р о к і в р е а л і з у ют ь і н с в е с т и ц і й н і з а х од и з і з б е р е жен н я п а м’ я т о к істо­рик о - к ул ьт у р н о ї с п а д щи­ни, у г р уд н і 2017 ро­ку очі­ку­є­ться від­бір прое к т і в , що ма ют ь н а ме т і р о з б уд о - ву транс­порт­ної та при­кор­дон­ної і н фрас т р у к т у р и , а у б е р е з н і 2 0 1 8 р о к у — з а т в е р д жен н я п е р е л і к у п р о е к т і в - п е р е мож­ці в у с фе­рі б е з - п е к и т а о х о р о н и з д о р о в ’ я . Ок р і м т о г о , в а р т о з а з н а ч и т и , що в о с е н и н а с т у п н о г о р о к у в і д б уд е т ь с я д р у - г и й к о н к у р с ма л и х п р о е к т і в п р о - г р а ми « Сп а д щи­на » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.