Й ди­тя в яслах зди­ву­ва­лось...

У Фран­ції ме­ру за­бо­ро­ни­ли ста­ви­ти рі­здвя­ний вер­теп

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

У вчо­ра­шньо­му но­ме­рі поль­ської га­зе­ти «Дзєн­нік Га­зе­та Прав­на» з’яви­ло­ся інтерв’ю з мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Поль­щі Ві­толь­дом Ва­щи­ков­ським, у яко­му він ко­мен­тує за­бо­ро­ну на пра­во в’їзду до Поль­щі окре­мим по­са­до­вим осо­бам із Укра­ї­ни. На за­пи­та­н­ня про те, хто з укра­їн­сько­го бо­ку по­тра­пив під за­бо­ро­ну в’їзду та чи йде­ться, зокре­ма, про гла­ву укра­їн­сько­го Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­ми­ра В’ятро­ви­ча, гла­ва МЗС Поль­щі від­по­вів: «Ми не ви­слов­лю­є­мо­ся на те­му то­го, хто, яка кіль­кість осіб і на які те­ре­ни по­тра­пи­ли під за­бо­ро­ну в’їзду». Тоб­то мі­ністр ви­знав, що за­бо­ро­ну за­про­ва­дже­но, але хто і ку­ди не бу­де допу­ще­ний, опри­лю­дню­ва­ти не ба­жає. Він ли­ше до­дав у зга­да­но­му інтерв’ю, що спи­сок «є за­над­то ко­ро­тким, що де­мон­струє на­шу да­ле­к­ося­жну то­ле­ран­тність що­до укра­їн­ської сто­ро­ни і рі­шу­чість у по­шу­ку шля­хів про­гре­су у вза­єм­них кон­та­ктах та не­ба­жа­н­ня до подаль­шої еска­ла­ції».

На за­пи­та­н­ня про пра­во­ві під­ста­ви за­бо­ро­ни на в’їзд до Поль­щі мі­ністр за­явив, що во­на сто­су­є­ться осіб, які «про­па­гу­ють гли­бо­ко ан­ти­гу­ман­ні та ан­ти­єв­ро­пей­ські цін­но­сті». На дум­ку Ва­щи­ков­сько­го, за­бо­ро­на на в’їзд не су- пе­ре­чить за­са­дам фун­кціо­ну­ва­н­ня Шен­ген­ської зо­ни. І під­твер­див, що він як мі­ністр при­ймає по­ді­бні рі­ше­н­ня.

Ва­щи­ков­ський та­кож за­зна­чив, що пер­спе­кти­ви за­пла­но­ва­но­го ві­зи­ту пре­зи­ден­та Поль­щі Ан­джея Ду­ди до Хар­ко­ва за­ле­жа­ти­муть «від го­тов­но­сті укра­їн­ської сто­ро­ни до вра­ху­ва­н­ня на­ших кон­стру­ктив­них про­по­зи­цій».

На за­пи­та­н­ня про при­чи­ни по­гір­ше­н­ня поль­сько-укра­їн­ських від­но­син Ва­щи­ков­ський від­по­вів, що «в рам­ках ши­ро­ко­го істо­ри­чно­го діа­ло­гу до дов­го­го спи­ску від­дав­на не ви­рі­ше­них по­сту­ла­тів і про­хань остан­нім ча­сом до­да­ло­ся за­го­стре­н­ня, спри­чи­не­не не­зро­зумі­лим рі­ше­н­ням Ки­є­ва про за­бо­ро­ну по­шу­ків та екс­гу­ма­ції за­ли­шків поль­ських жертв во­єн та ре­пре­сій на те­ри­то­рії Укра­ї­ни та ви­пад­ки яв­но­го фаль­шу­ва­н­ня істо­рії Дру­гої Же­чі По­спо­ли­тої і пе­рі­о­ду Дру­гої сві­то­вої вій­ни під аспі­ра­ці­я­ми Укра­їн­ської дер­жа­ви».

«Ми не ма­є­мо впев­не­но­сті, чи за­ли­ша­є­ться на­да­лі стра­те­гі­чне пар­тнер­ство з Поль­щею ме­тою Ки­є­ва. Я не­що­дав­но від­ві­дав Львів, ро­бив оцін­ку мі­сце­вої си­ту­а­ції і не по­ба­чив про­гре­су на­віть у най­про­сті­ших спра­вах. Зокре­ма, йде­ться про ін­фор­ма­цій­ну до­шку на му­зеї «Тюр­ма на Лон­цько­го», де одним зал­пом го­во­ри­ться про поль­ську, на­цист­ську та ра­дян­ську оку­па­цію. Ма­є­мо 2017 рік, а у Льво­ві ко­стьо­ли на­да­лі ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як кон­цер­тні за­ли», — до­дав мі­ністр Ва­щи­ков­ський. І за­зна­чив, що ці пи­та­н­ня мо­жна бу­ло б лег­ко ви­рі­ши­ти за ба­жа­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни.

На за­ува­же­н­ня жур­на­лі­ста, що за та­кої си­ту­а­ції у ви­гра­ші мо­же ви­яви­ти­ся Ро­сія, Ва­щи­ков­ський за­явив, що це пи­та­н­ня по­трі­бно ске­ру­ва­ти укра­їн­ській сто­ро­ні, «чо­му во­на за умов зброй­ної агре­сії від­штов­хує від се­бе одно­го з остан­ніх со­ю­зни­ків». На ці сло­ва укра­їн­ський ме­ді­а­про­стір від­гу­кнув­ся ко­ро­тко й одно­зна­чно: з та­ки­ми со­ю­зни­ка­ми і во­ро­гів не тре­ба. А Укра­ї­ні дав­но слід роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше на вла­сні си­ли...

Ро­бер Мер­нар бі­ля шо­пки. Те­пер уже за­бо­ро­не­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.