Зем­ля здри­гну­лась у трьох мі­сцях

По­над 330 лю­дей за­ги­ну­ли вна­слі­док зем­ле­тру­су в Іра­ні та Іра­ку

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

У ніч iз су­бо­ти на не­ді­лю силь­ні зем­ле­тру­си ста­ли­ся від­ра­зу в трьох то­чках пла­не­ти: в Япо­нії, Ко­ста-Рі­ці та на Близь­ко­му Схо­ді. Остан­ній був най­силь­ні­шим і зав­дав най­біль­ше ли­ха. Під­зем­ні по­штов­хи вве­че­рі 12 ли­сто­па­да від­чу­ли ме­шкан­ці всьо­го ре­гіо­ну, від Ізра­ї­лю та Ту­реч­чи­ни до Ку­вей­ту. Ге­о­ло­гі­чна слу­жба США за­яв­ляє, що епі­центр зем­ле­тру­су роз­та­шо­ва­ний не­по­да­лік мі­ста Ха­ла­бджа на пів­ні­чно­му схо­ді Іра­ку не­по­да­лік кор­до­ну з Іра­ком на гли­би­ні май­же 34 кі­ло­ме­три. Сей­смо­ло­гі­чний центр Те­ге­ран­сько­го уні­вер­си­те­ту по­ві­до­мив, що під­зем­ні по­штов­хи роз­по­ча­ли­ся о 21:48 за мі­сце­вим ча­сом (це 20:48 за Ки­є­вом).

На за­хо­ді Іра­ну в ре­зуль­та­ті зем­ле­тру­су ма­гні­ту­дою 7,3 ба­ла за­ги­ну­ли що­най­мен­ше 335 осіб, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі з по­си­ла­н­ням на вла­ду кра­ї­ни. За­ги­блі є і в Іра­ку. Кіль­кість жертв про­дов­жує зро­ста­ти. Ще по­над чо­ти­ри ти­сяч осіб отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

Зем­ле­трус ви­кли­кав па­ні­ку се­ред на­се­ле­н­ня, жи­те­лі ви­бі­гли зі сво­їх бу­дин­ків на ву­ли­ці. Ме­че­ті в сто­ли­ці Іра­ку Ба­гда­ді транс­лю­ва­ли мо­ли­тви че­рез гу­чно­мов­ці.

Ба­га­то лю­дей по­стра­жда­ло в мі­сті Сар­поль-е За­хаб, що при­бли­зно за 15 кі­ло­ме­трів від кор­до­ну, ска­зав го­ло­ва ря­ту­валь­ної слу­жби Іра­ну Бен­кет-Хос­сейн Ку­лі­ванд. Руй­ну­вань за­знав мі­сце­вий го­спі­таль, ку­ди зво­зять по­ра­не­них. По­руч зі зруй­но­ва­ни­ми бу­дів­ля­ми роз­би­ли на­ме­ти для по­стра­жда­лих

Руй­ну­ва­н­ня є що­най­мен­ше у во­сьми се­лах, по­ві­до­мив іран­сько­му дер­жав­но­му те­ле­ка­на­лу IRINN го­ло­ва іран­сько­го від­ді­ле­н­ня Мі­жна­ро­дно­го ру­ху Чер­во­но­го Хре­ста і Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця Мор­те­за Са­лім. «У де­яких се­лах ста­ли­ся від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії, бу­ла по­ру­ше­на те­ле­ко­му­ні­ка­цій­на си­сте­ма», — ска­зав він. Ря­ту­валь­ні ро­бо­ти три­ва­ють. За сло­ва­ми Бен­кет-Хос­сей­на Ку­лі­ван­да, ро­бо­ту ря­ту­валь­ни­ків ускла­дню­ють зсу­ви.

Бі­да при­йшла з гли­би­ни надр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.