Орен­да під но­та­рі­аль­ним кон­тро­лем

Дер­жре­є­стра­ція до­го­во­рів по зем­лі в но­та­рі­у­са уне­мо­жли­вить рей­дер­ські ма­ні­пу­ля­ції

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Мі­ні­стер­ство юсти­ції за­про­ва­ди­ло ме­ха­нізм ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну да­ни­ми між ре­є­стром май­но­вих прав і Дер­жгео­ка­да­стром, який уне­мо­жли­вить ре­є­стра­цію по­двій­них до­го­во­рів орен­ди зем­лі, оскіль­ки ре­є­стра­тор про­сто фі­зи­чно не змо­же цьо­го зро­би­ти. Про це по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції з пи­тань дер­жав­ної ре­є­стра­ції Оле­на Су­кма­но­ва.

До­ві­ра без га­ран­тії не спра­цює

Ідея зо­бов’яза­ти ре­є­стра­то­рів оформ­ля­ти до­го­во­ри орен­ди ли­ше за умо­ви до­ку­мен­таль­но­го по­го­дже­н­ня з Дер­жгео­ка­да­стром ви­ни­кла ще у ве­ре­сні. До цьо­го ча­су го­ту­ва­ла­ся те­хні­чна ча­сти­на ме­ха­ні­зму. Ме­ха­нізм за­про­ва­дже­но для бо­роть­би з рей­дер­ством. Крім цьо­го, де­пу­та­ти та Мін’юст пла­ну­ють по­вер­ну­ти но­та­рі­аль­не по­свід­че­н­ня до­го­во­рів орен­ди, яке по­си­лить за­хист зе­мель­них ді­ля­нок від рей­де­рів. Та­ким чи­ном го­спо­дар­ство ма­ти­ме мо­жли­вість укла­да­ти до­го­вір зі спе­ці­аль­ним пун­ктом: змі­ни­ти орен­да­ря чи умо­ви до­мов­ле­но­стей по орен­ді мо­жна тіль­ки в обра­но­го уча­сни­ка­ми до­го­во­ру но­та­рі­у­са і ви­ня­тко­во в при­су­тно­сті всіх суб’єктів до­го­во­ру. «Одні­єю з го­лов­них при­чин ви­ни­кне­н­ня кон­флі­ктів в аграр­но­му се­кто­рі є існу­ва­н­ня по­двій­них до­го­во­рів орен­ди зем­лі. Си­ту­а­ції, ко­ли двоє орен­да­рів за­яв­ля­ють про свої пра­ва на одну й ту са­му ді­лян­ку й оби­два по­ка­зу­ють до­ку­мен­ти на неї, на жаль, сьо­го­дні не рід­кість», — за­зна­чи­ла Оле­на Су­кма­но­ва.

За її сло­ва­ми, пе­ред тим як офор­ми­ти будь-який до­го­вір орен­ди зем­лі, ре­є­стра­тор по­ви­нен пе­ре­свід­чи­ти­ся, що пра­во орен­ди зем­лі не бу­ло за­ре­є­стро­ва­но у від­ді­лі зе­мель­них ре­сур­сів, де до 2013 ро­ку ре­є­стру­ва­ли від­по­від­ні до­го­во­ри.

Для пе­ре­вір­ки ре­є­стра­тор зо­бов’яза­ний на­ді­сла­ти за­пит у Дер­жгео­ка­дастр та отри­ма­ти від­по­відь, що ді­лян­ка не орен­ду­є­ться, від­ска­ну­ва­ти її та вне­сти у ре­єстр. Але на пра­кти­ці ре­є­стра­то­ри або не на­прав­ля­ють за­пит, або не до­чі­ку­ють- ся від­по­віді, а то і не зна­ють, що та­ка від­по­відь по­вин­на бу­ти на­да­на, і по­втор­но ре­є­стру­ють до­го­вір орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки, яка вже в орен­ді.

Як на­слі­док, в одно­го і то­го са­мо­го паю з’яв­ля­ю­ться два орен­да­рі, які ча­сто си­ло­ви­ми ме­то­да­ми, із за­лу­че­н­ням охо­рон­них фірм та ті­ту­шок, по­чи­на­ють ви­рі­шу­ва­ти, хто має пра­во обро­бля­ти цю зем­лю та зби­ра­ти з неї вро­жай. «Щоб ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, ми за­про­ва­ди­ли на те­хні­чно­му рів­ні ав­то­ма­ти­чний обмін да­ни­ми між на­шим ре­є­стром май­но­вих прав і Дер­жгео­ка­да­стром. Те­пер ре­є­стра­тор фі­зи­чно не мо­же за­вер­ши­ти про­це­ду­ру вне­се­н­ня да­них і за­кри­ти роз­діл у ре­є­стрі, по­ки ав­то­ма­ти­чно не «під­тя­гну­ться» да­ні від Дер­жгео­ка­да­стру про на­яв­ність чи від­су­тність ре­є­стра­ції зе­мель­ної ді­лян­ки», — по­ві­до­ми­ла Оле­на Су­кма­но­ва.

За її сло­ва­ми, біль­ше не по­трі­бно як га­ран­тію спо­ді­ва­ти­ся ли­ше на по­ря­дність, за­ко­но­слу­хня­ність та пе­дан­ти­чність ре­є­стра­то­рів, оскіль­ки від­те­пер во­ни зму­ше­ні бу­дуть ви­три­ма­ти про­це­ду­ру — хо­чуть во­ни цьо­го чи ні.

Окрім то­го, зга­да­не те­хні­чне но­во­вве­де­н­ня є чер­го­вим кро­ком Мін’юсту в бо­роть­бі з ти­ми, хто за­хо­плює агро­під­при­єм­ства. Ав­то­ма­ти­чний обмін да­ни­ми між ре­є­стра­ми зву­зить мо­жли­вість для рей­дер­ських за­хо­плень, адже са­ме по­двій­ні до­го­во­ри орен­ди ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться рей­де­ра­ми як ін­стру­мент ата­ки на фер­мер­ські го­спо­дар­ства.

Дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр — єди­на дер­жав­на гео­ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма ві­до­мо­стей про зем­лі, роз­та­шо­ва­ні в ме­жах дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни, їх ці­льо­ве при­зна­че­н­ня, обме­же­н­ня у їх ви­ко­ри­стан­ні, а та­кож да­ні про кіль­кі­сну і які­сну ха­ра­кте­ри­сти­ку зе­мель, їх оцін­ку, про роз­по­діл зе­мель між вла­сни­ка­ми і ко­ри­сту­ва­ча­ми.

Ста­ном на жов­тень 2017 ро­ку в Дер­жав­но­му зе­мель­но­му ка­да­стрі Укра­ї­ни за­ре­є­стро­ва­но 18 млн. 780 ти­сяч зе­мель­них ді­ля­нок. Що­ден­но гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни здій­сню­ють 30 ти­сяч пе­ре­гля­дів пу­блі­чної ка­да­стро­вої кар­ти. На те­хно­ло­гію Бло­кчейн пер­шою пе­ре­йшла Си­сте­ма еле­ктрон­них тор­гів аре­што­ва­ним май­ном СЕТАМ, то­ді ж бу­ло про­ве­де­но пер­ший он­лайн-ау­кціон.

Те­хно­ло­гії для зе­мель­но­го ка­да­стру

Ни­ні­шньої осе­ні Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни спіль­но з Дер­жав­ним агент­ством еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня та Transparency International Укра­ї­на пре­зен­ту­ва­ли онов­ле­ний Дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр, який від­те­пер пра­цю­ва­ти­ме з ви­ко­ри­ста­н­ням те­хно­ло­гії Бло­кчейн. Її впро­ва­дже­н­ня до­зво­лить за­без­пе­чи­ти на­дій­ну син­хро­ні­за­цію да­них, уне­мо­жли­вив­ши їх під­мі­ну в ре­зуль­та­ті зов­ні­шньо­го втру­ча­н­ня. Бло­кчейн та­кож за­без­пе­чує мо­жли­вість здій­сню­ва­ти гро­мад­ський кон­троль за си­сте­мою.

По­ста­но­ву про пе­ре­хід Дер­жзем­ка­да­стру на Бло­кчейн при- йня­то Ка­бмі­ном iще влі­тку. Це чер­го­вий еле­мент транс­фор­ма­ції зе­мель­них від­но­син, яку про­во­дить уряд. У ве­ре­сні за­пра­цю­вав ре­гу­ляр­ний мо­ні­то­ринг зе­мель­них від­но­син. «Най­ближ­чим ча­сом ау­кціо­ни з орен­ди дер­жав­них зе­мель та­кож про­хо­ди­ти­муть у ре­жи­мі он­лайн на те­хно­ло­гії Бло­кчейн», — за­явив пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки Ма­ксим Мар­ти­нюк. За йо­го сло­ва­ми, пі­дви­ще­н­ня транс­па­рен­тно­сті зе­мель­них від­но­син ви­су­ває під­ви­ще­ні ви­мо­ги до га­ран­ту­ва­н­ня збе­ре­же­н­ня да­них, і на сьо­го­дні най­ви­щий сту­пінь за­хи­сту ін­фор­ма­ції за­без­пе­чує те­хно­ло­гія Бло­кчейн.

Го­ло­ва Дер­жав­но­го агент­ства еле­ктрон­но­го уря­ду­ва­н­ня Оле­ксандр Ри­жен­ко по­ві­до­мив, що зе­мель­ний ка­дастр став дру­гим про­е­ктом у держ­се­кто­рі Укра­ї­ни, де за­сто­со­ва­но те­хно­ло­гію Бло­кчейн. На по­ча­тку ве­ре­сня цю ж те­хно­ло­гію бу­ло впро­ва­дже­но у си­сте­му еле­ктрон­них тор­гів аре­што­ва­но­го май­на OpenMarket та з її ви­ко­ри­ста­н­ням про­ве­де­но пер­ші еле­ктрон­ні тор­ги. «Бло­кчейн — це вда­ле по­єд­на­н­ня вну­трі­шньої без­пе­ки та гро­мад­сько­го кон­тро­лю, оскіль­ки за­без­пе­чує на­дій­ну син­хро­ні­за­цію да­них та за­хи­щає їх від під­мі­ни в ре­зуль­та­ті зов­ні­шньо­го втру­ча­н­ня. То­му для на­шої кра­ї­ни це іде­аль­ний ін­стру- мент для під­трим­ки ціл­ко­ви­тої про­зо­ро­сті цих да­них. А те­хні­чна ре­а­лі­за­ція — це спіль­не ба­че­н­ня кра­щих сві­то­вих екс­пер­тів та гро­мад­сько­сті, яке пов­ні­стю від­по­від­ає укра­їн­ським за­ко­но­дав­чим ре­а­лі­ям», — по­яснює Ри­жен­ко. За йо­го сло­ва­ми, вже до кін­ця по­то­чно­го ро­ку те­хно­ло­гію Бло­кчейн та­кож по­чне ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти Ре­єстр май­но­вих прав.

При впро­ва­джен­ні те­хно­ло­гії екс­пер­тну до­по­мо­гу на­да­ва­ла мі­жна­ро­дна ан­ти­ко­ру­пцій­на ор­га­ні­за­ція Transparency International Укра­ї­на, яка та­кож обра­на зов­ні­шнім ау­ди­то­ром ко­ре­ктно­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми. «Ми ста­ли пер­шою гро­мад­ською не­за­ле­жною ор­га­ні­за­ці­єю, що отри­мує но­ду-ау­ди­то­ра та по­чи­нає ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ме­ха­нізм Бло­кчейн як за­сіб для пу­блі­чно­го он­лайн-кон­тро­лю за ре­є­стром. Це успі­шний при­клад від­по­від­аль­но­го пар­тнер­ства уря­ду, бі­зне­су та гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства», — вва­жає Яро­слав Юр­чи­шин, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Transparency International Укра­ї­на.

Те­хні­чну ре­а­лі­за­цію про­е­кту під­три­мав один зі сві­то­вих лі­де­рів у сфе­рі Бло­кчейн, ком­па­нія BitFury. Пре­зен­та­ція ін­но­ва­цій­ної кри­пто­гра­фі­чної те­хно­ло­гії тра­ди­цій­но від­бу­ла­ся у най­біль­шо­му ко­вор­кінг-цен­трі кра­ї­ни Creative Quarter.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.