НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Отруй­на їжа

Із по­ча­тку ро­ку фа­хів­ці Держ­прод­спо­жив­слу­жби не допу­сти­ли до ре­а­лі­за­ції 454,2 тон­ни не­до­бро­які­сних про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня та по­над 6 ти­сяч тонн не­без­пе­чно­го м’яса та суб­про­ду­ктів. Про це по­ві­до­мив на за­сі­дан­ні ко­ле­гії Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів за­сту­пник ди­ре­кто­ра про­філь­но­го де­пар­та­мен­ту Ар­тем Са­єн­ко. Він на­го­ло­сив, що, за ре­зуль­та­та­ми ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень, із май­же 6,5 ти­ся­чi тонн не­які­сних про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня 244,1 тон­ни про­ду­ктів та 50,9 тон­ни м’яса від­пра­ви­ли на зне­шко­дже­н­ня та зне­за­ра­же­н­ня. По­над 70 тонн про­ду­ктів та по­над 6 ти­сяч тонн м’яса ути­лі­зу­ва­ли. Всьо­го впро­довж дев’яти мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку дер­жав­нi ла­бо­ра­то­рії ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ної екс­пер­ти­зи на рин­ках про­ве­ли ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ну екс­пер­ти­зу 7,7 млн. пар­тій про­ду­кції тва­рин­но­го та ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня.

Є 55 міль­йо­нів тонн зер­но­вих

Ста­ном на 10 ли­сто­па­да укра­їн­ські агра­рії зі­бра­ли 55,1 млн. тонн зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур із 13,4 млн. га (92% від за­пла­но­ва­них 14,6 млн. га) при вро­жай­но­сті 41,2 ц/га. За по­ві­дом­ле­н­ням Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, за­га­лом зі­бра­но:

— гре­чки — 195 ти­сяч тонн при вро­жай­но­сті 10,9 ц/га;

— про­са — 81 ти­ся­чу тонн при вро­жай­но­сті 14,7 ц/га;

— ку­ку­ру­дзи — 16,9 млн. тонн (74%) при вро­жай­но­сті 50,9 ц/га. Крім то­го, на цю да­ту зі­бра­но те­хні­чних куль­тур: — со­ня­шни­ку — 11,6 млн. тонн при вро­жай­но­сті 19,9 ц/га;

— сої — 3,5 млн. тонн при вро­жай­но­сті 19,1 ц/га ;

— цукро­вих бу­ря­ків — 12,2 млн. тонн при уро­жай­но­сті 451 ц/га.

За­вер­шу­є­ться по­сів ози­мих — за­сі­я­но 6,9 млн. га, що ста­но­вить 95 від­со­тків від про­гно­зо­ва­них. У то­му чи­слі:

— ози­мої пше­ни­ці та три­ти­ка­ле — 5,9 млн. га (96%); — жи­та — 147 тис. га (93%); — ячме­ню — 818 тис. га (89%); — ози­мо­го рі­па­ку 860 тис. га (112% вiд про­гно­зу).

ДПЗКУ на­ро­сти­ла про­даж про­ду­кції пе­ре­роб­ки

Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни збіль­ши­ла об­ся­ги ре­а­лі­за­ції го­то­вої про­ду­кції на вну­трі­шній ри­нок. Так, за ли­пень-жов­тень по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку держ­кор­по­ра­ція ре­а­лі­зу­ва­ла 24,4 ти­ся­чі тонн про­ду­кції пе­ре­роб­ки, що май­же удві­чі пе­ре­ви­щує ана­ло­гі­чний по­ка­зник у по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні. Як по­ві­до­мив в. о. го­ло­ви прав­лі­н­ня ПАТ «ДПЗКУ» Дми­тро Гав­риш, одним iз фа­кто­рів, які по­зи­тив­но впли­ну­ли на зро­ста­н­ня по­пи­ту на про­ду­кцію ком­па­нії, ста­ла ре­а­лі­за­ція про­е­кту по­став­ки про­ду­кції на умо­вах CPT (Ін­ко­термс 2010), тоб­то від­ван­та­же­н­ня про­ду­кції без­по­се­ре­дньо на склад по­ку­пця. Окрім то­го, на сьо­го­дні близь­ко 80 від­со­тків кон­тр­аген­тів ДПЗКУ на вну­трі­шньо­му рин­ку — це ви­ро­бни­ки го­то­вої про­ду­кції (ма­ка­рон­ні фа­бри­ки, хлі­бо­за­во­ди, пе­кар­ні), що, в свою чер­гу, за­без­пе­чує кор­по­ра­ції мо­жли­вість про­по­ну­ва­ти ко­жно­му з них ін­ди­ві­ду­аль­ні умо­ви яко­сті про­ду­кції, гну­чку ці­но­ву по­лі­ти­ку та мі­ні­мі­зу­ва­ти вла­сні фі­нан­со­ві ри­зи­ки. За сло­ва­ми Дми­тра Гав­ри­ша, цьо­го ро­ку кор­по­ра­ція пла­нує збіль­ши­ти об­ся­ги ре­а­лі­за­ції вла­сної про­ду­кції пе­ре­роб­ки на 10 від­со­тків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.