Се­ли­ще май­бу­тньо­го

Нав­ко­ло Ки­є­ва по­чнуть обла­што­ву­ва­ти енер­го­не­за­ле­жні по­се­ле­н­ня

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

У пер­ших двох ав­то­ном­них еко­по­се­ле­н­нях, за­пла­но­ва­них на пів­ніч та на схід вiд сто­ли­ці, пла­ну­ють по­се­ли­ти одра­зу 50 ти­сяч осiб. Пе­ред­ба­че­но, що оби­два се­ли­ща бу­дуть пов­ні­стю за­без­пе­че­ні енер­го­ре­сур­са­ми зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. А зво­ди­ти­ме їх ком­па­нія «Еле­ктро­Юкрейн», яка вхо­дить до мі­жна­ро­дної гру­пи EST (Electro solar tech) із роз­ви­тку енер­го­ефе­ктив­них про­е­ктів. За сло­ва­ми ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Еле­кро­Юкрейн» Во­ло­ди­ми­ра Та­ра­со­ва, бу­дів­ни­цтво цих не­ве­ли­ких по­се­лень під Ки­є­вом роз­по­чне­ться вже на­ве­сні на­сту­пно­го ро­ку.

«Ми з пар­тне­ра­ми при­дба­ли дві зе­мель­ні ді­лян­ки на Бо­ри­спіль­сько­му та Жи­то­мир­сько­му на­прям­ках для одно­ти­пних по­се­лень на 260 до­мо­во­ло­дінь, — роз­по­вів він. — На­ра­зі про­е­кту­ю­ться бу­дин­ки пло­щею від 40 до 160 ква­дра­тних ме­трів. Пер­ші бу­дуть вве­де­ні в екс­плу­а­та­цію во­се­ни 2018 ро­ку і кош- ту­ва­ти­муть від 25 ти­сяч до­ла­рів».

Ме­шкан­ці но­вих на­се­ле­них пун­ктів не пла­ти­ти­муть за ко­му­наль­ні по­слу­ги. Як обі­цяє Во­ло­ди­мир Та­ра­сов, не ви­хо­дя­чи за пев­ні рам­ки, вла­сни­ки квар­тир чи бу­ди­но­чків бу­дуть га­ран­то­ва­но за­без­пе­че­ні і звіль­не­ні від опла­ти ко­му­наль­них по­слуг.

Як за­зна­чає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Еле­ктро­Юкрейн» Ана­то­лій Крав­цов, енер­го­не­за­ле­жні по­се­ле­н­ня за­пла­но­ва­но роз­та­шу­ва­ти на те­ри­то­рії за­галь­ною пло­щею близь­ко 4,6 ти­ся­чi ге­кта­рів. За йо­го сло­ва­ми, ба­зо­ва мрія іні­ці­а­то­рів ідеї — ство­ри­ти окре­мий еко­ло­гі­чно чи­стий на­се­ле­ний пункт, де б лю­ди не відчували за­ле­жно­сті від ко­му­наль­них по­слуг. І вже є ре­аль­ний ген­план йо­го роз­ви­тку. За­раз ком­па­нія «Еле­ктро­Юкрейн» бу­дує під Ки­є­вом со­ня­чну еле­ктро­стан­цію по­ту­жні­стю 100 МВт. Як по­ві­до­мив Ана­то­лій Крав­цов, га­ран­тій­ний тер­мін екс­плу­а­та­ції со­ня­чної еле­ктро­стан­ції — 25 ро­ків. А тер­мін оку­пно­сті та­кої еле­ктро­стан­ції — від трьох iз по­ло­ви­ною до п’яти ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.