На до­ро­гах, як на фронті

В Укра­ї­ні скла­ла­ся ка­та­стро­фі­чна си­ту­а­ція з без­пе­кою до­ро­жньо­го ру­ху: в ава­рі­ях ги­не біль­ше лю­дей, ніж на вій­ні

Ukrayina Moloda - - Право - Іван БОЙКО

Мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков про­по­нує вне­сти змі­ни в за­ко­но­дав­ство що­до обме­же­н­ня швид­ко­сті ру­ху в на­се­ле­них пун­ктах, си­сте­ми штра­фів, по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за ке­ру­ва­н­ня транс­пор­том у не­тве­ре­зо­му ста­ні та впро­ва­дже­н­ня ві­део­фі­кса­ції по­ру­шень до­ро­жньо­го ру­ху.

Жа­хли­ва ава­рій­ність

За сло­ва­ми кер­ма­ни­ча МВС, на­ра­зі в на­шій дер­жа­ві скла­ла­ся ка­та­стро­фі­чна си­ту­а­ція у сфе­рі без­пе­ки до­ро­жньо­го ру­ху. Так, у 2016 ро­ці в Укра­ї­ні ста­ло­ся май­же 155 ти­сяч ДТП, з яких по­над 25 ти­сяч — із по­стра­жда­ли­ми осо­ба­ми. А впро­довж 2017 ро­ку — май­же 117 ти­сяч ДТП, 19 ти­сяч з яких — із по­стра­жда­ли­ми.

«Ли­ше за остан­ні два ро­ки у ДТП за­ги­ну­ли по­над 5,5 ти­ся­чі осіб. Трав­мо­ва­но — по­над 57 ти­сяч. Для по­рів­ня­н­ня: за 2016 рік у зо­ні АТО, де фа­кти­чно від­бу­ва­ю­ться справ­жні бо­йо­ві дії із за­сто­су­ва­н­ням су­ча­сно­го озбро­є­н­ня, за­ги­ну­ли 763 на­шi вій­сько­во­слу­жбов­ці. Я хо­чу, аби всі ми ро­зумі­ли, що но­ві пра­ви­ла — це не пи­та­н­ня обме­же­н­ня ко­гось у пра­вах і мо­жли­во­стях, а пи­та­н­ня на­шої без­пе­ки. У нас на до­ро­гах ги­не вче­тве­ро біль­ше лю­дей, ніж у зо­ні АТО», — за­зна­чив Ар­сен Ава­ков, пре­зен­ту­ю­чи від­по­від­ні за­ко­но­дав­чі змі­ни на спе­ці­аль­но­му за­сі­дан­ні уря­ду ми­ну­лої п’ятни­ці.

Ста­ти­сти­ка па­труль­ної по­лі­ції за­свід­чує, що від по­ча­тку цьо­го ро­ку за вчи­не­н­ня адмін­пра­во­по­ру­шень за ст. 130 (ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом в ста­ні ал­ко­голь­но­го, нар­ко­ти­чно­го чи ін­шо­го сп’яні­н­ня) КУпАП скла­де­но 88 ти­сяч адмі­ні­стра­тив­них про­то­ко­лів, з них су­да­ми роз­гля­ну­то близь­ко 44 ти­сяч, тоб­то ли­ше 50 від­со­тків. Штра­фи за ці­єю ка­те­го­рі­єю на­кла­де­но на 31 ти­ся­чу осіб.

«За­галь­на су­ма штра­фів, на­кла­де­них iз по­ча­тку ро­ку за ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми в не­тве­ре­зо­му ста­ні, ста­но­вить 352 міль­йо­ни гри­вень. Про­те в дер­жав­ний бю­джет стя­гну­то ли­ше 31 міль­йон гри­вень, або 8,7%. Акцен­тую, що про­ти цих 8,7% ви­ко­на­них рі­шень на ін­шій ча­ші те­ре­зів 2317 за­ги­блих у ДТП цьо­го ро­ку. На жаль, пе­ре­ва­жна біль­шість су­до­вих рі­шень за­ли­ша­ю­ться не­ви­ко­на­ни­ми», — під­кре­слює пан Ава­ков.

Штра­фи на 40 ти­сяч і пра­ва во­дія на два ро­ки

Від­так се­ред го­лов­них но­ва­цій МВС — обме­же­н­ня швид­ко­сті ру­ху в на­се­ле­них пун­ктах до 50 км/год. Ця швид­кість не ли­ше вста­нов­ле­на в Єв­ро­пі та США, а й ре­ко­мен­до­ва­на за ре­зуль­та­та­ми мас­шта­бно­го до­слі­дже­н­ня швид­ко­сті ре­а­кції лю­ди­ни в екс­тре­маль­ній си­ту­а­ції Все­сві­тньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я.

«Про­сте по­рів­ня­н­ня: при швид­ко­сті 60 км/год. — зу­пин­ко­вий шлях ста­но­вить 55 ме­трів, а ймо­вір­ність ле­таль­но­го ре­зуль­та­ту при зі­ткнен­ні з пі­шо­хо­дом — 82%. На­то­мість при швид­ко­сті 50 км/год. — зу­пин­ко­вий шлях скла­де 40 ме­трів, а ймо­вір­ність ле­таль­них на­слід­ків зни­зи­ться до 20%», — ствер­джує мі­ністр вну­трі­шніх справ.

МВС та­кож про­по­нує у кіль­ка ра­зів збіль­ши­ти роз­мі­ри штра­фів за низ­ку адмі­ні­стра­тив­них пра­во­по­ру­шень. Зокре­ма, за пе­ре­ви­ще­н­ня ма­кси­маль­но до­зво­ле­ної швид­ко­сті ру­ху біль­ше, ніж на 50 км/год., уста­но­ви­ти штраф 3400 гри­вень (за­раз штраф за це пра­во­по­ру­ше­н­ня 510 гри­вень). За за­ли­ше­н­ня мі­сця ДТП про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти штраф 3400 гри­вень та пе­ред­ба­чи­ти мо­жли­вість по­збав­ле­н­ня пра­ва ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом на строк до ше­сти мі­ся­ців.

При цьо­му в 20 ра­зів збіль­шу­є­ться ро­змір штра­фу за управ­лі­н­ня транс­пор­том без пра­ва ке­ру­ва­н­ня — він ста­но­ви­ти­ме 10 200 гри­вень, а за по­втор­не по­ру­ше­н­ня — 40 800 гри­вень. Осо­би, по­збав­ле­ні пра­ва ке­ру­ва­н­ня, по­ру­шив­ши за­кон, спла­чу­ва­ти­муть штраф у роз­мі­рі 20 400 гри­вень, а за по­втор­не вчи­не­н­ня цьо­го по­ру­ше­н­ня про­тя­гом ро­ку — 40 800 гри­вень.

«Острах у та­ких лю­дей, які сві­до­мо сі­да­ють за кер­мо, зна­ю­чи, що во­ни вза­га­лі не ма­ють пра­ва ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом, мі­ні­маль­ний, оскіль­ки най­гір­ше, що для них бу­де в ра­зі зу­пи­не­н­ня по­лі­ці­єю, — це штраф у роз­мі­рі 510 гри­вень. Ми про­по­ну­є­мо штра­фи за ці пра­во­по­ру­ше­н­ня при­рів­ня­ти до роз­мі­рів стя­гнень за ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом у не­тве­ре­зо­му ста­ні», — за­зна­чив Ар­сен Ава­ков.

Но­ви­ми змі­на­ми та­кож пла­ну­є­ться за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ав­то­ма­ти­чної фото- та ві­део­фі­кса­ції по­ру­шень ПДР та вне­се­н­ня змін до По­ряд­ку ви­да­чі по­свід­че­н­ня во­дія.

«Строк дії во­дій­сько­го по­свід­че­н­ня, отри­ма­но­го впер­ше, ста­но­ви­ти­ме два ро­ки. На­сту­пне, якщо осо­ба не вчи­ни­ла три або біль­ше адмін­пра­во­по­ру­шень у сфе­рі без­пе­ки ру­ху, ви­да­ва­ти­муть на 30 ро­ків», — до­дав очіль­ник МВС.

Крім то­го, мі­ністр МВС про­по­нує по­си­ли­ти кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня ПДР, вчи­не­не в ста­ні ал­ко­голь­но­го чи ін­шо­го сп’яні­н­ня, що спри­чи­ни­ло за­по­ді­я­н­ня ті­ле­сних ушко­джень се­ре­дньої тяж­ко­сті, — по­збав­ле­н­ням во­лі на строк до 3 ро­ків iз по­збав­ле­н­ням пра­ва ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми на строк від 3 до 5 ро­ків; що спри­чи­ни­ло тяж­кі ті­ле­сні ушко­дже­н­ня або за­ги­бель лю­ди­ни — по­збав­ле­н­ням во­лі на строк від 7 до 12 ро­ків iз по­збав­ле­н­ням пра­ва ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми на строк від 5 до 10 ро­ків.

Для ре­а­лі­за­ції цих про­по­зи­цій МВС Укра­ї­ни ви­но­сить на роз­гляд уря­ду про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни про по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за окре­мі пра­во­по­ру­ше­н­ня у сфе­рі без­пе­ки до­ро­жньо­го ру­ху, а та­кож три про­е­кти по­ста­нов Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів що­до змін до Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, По­ло­же­н­ня про по­ря­док ви­да­чі по­свід­че­н­ня во­дія та фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми фі­кса­ції адмі­ні­стра­тив­них пра­во­по­ру­шень.

«Най­ближ­чим ча­сом па­кет до­ку­мен­тів бу­де пе­ре­да­но до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни. Спо­ді­ва­юсь на під­трим­ку де­пу­тат­сько­го кор­пу­су й тер­мі­но­ве прийня­т­тя від­по­від­них рі­шень», — під­су­му­вав Ар­сен Ава­ков.

Мі­ністр МВС Ар­сен Ава­ков під час пре­зен­та­ції змін у Ка­бмі­ні.

Слід­чі до­пи­ту­ють за­три­ма­них мо­ло­ди­ків із тро­ти­лом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.