«Пе­ре­да­чка» із За­кар­па­т­тя

На сто­ли­чних Осо­кор­ках за­три­ма­ли мо­ло­ди­ків, у ба­га­жни­ку їхньо­го ав­то ви­яви­ли 6,5 кг тро­ти­лу з під’єд­на­ни­ми де­то­на­то­ра­ми

Ukrayina Moloda - - Право - Іван ПОВАЛЯЄВ

Фа­кти­чно ви­пад­ко­во спец­при­зна­чен­ці На­цпо­лі­ції за­три­ма­ли двох мо­ло­ди­ків, у яких у ба­га­жни­ку ав­то­мо­бі­ля бу­ла вибухівка. За­три­ма­н­ня від­бу­ло­ся на пар­ков­ці тор­го­во­го цен­тру на Осо­кор­ках у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні Ки­є­ва у не­ді­лю вве­че­рі. Пра­во­охо­рон­ці за­ува­жи­ли, що чо­ло­ві­ки в ав­то мар­ки «Фоль­ксва­ген» за­нер­ву­ва­ли, по­мі­тив­ши їх.

Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба МВС, «під час огля­ду транс­порт­но­го за­со­бу по­лі­цей­ські ви­яви­ли в ба­га­жни­ку рюк­зак, у яко­му бу­ло п’ять бри­ке­тів пла­сти­ду за­галь­ною ва­гою 6,5 кг та 10 еле­ктро­де­то­на­то­рів». При цьо- му вибухівка бу­ла під­го­тов­ле­на до ви­ко­ри­ста­н­ня. То­ді як за­три­ма­ні мо­ло­ди­ки не ма­ли при со­бі за­со­бів зв’яз­ку: ні мо­біл­ки, ні тим біль­ше яко­їсь пор­та­тив­ної ра­ції.

За­три­ма­них одра­зу до­пи­та­ли слід­чі по­лі­ції і СБУ. Свід­че­н­ня мо­ло­ди­ків ду­же вже на­га­ду­ють ра­ні­ше під­го­тов­ле­ну «ле­ген­ду». Як роз­по­вів ТСН спів­ро­бі­тник пол­ку по­лі­ції осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня №1 Ан­дрій Пи­ро­гов, за­три­ма­ні ледь не бо­жа­ться, що ні­чо­го не зна­ли про пла­стид та ще й у та­кій кіль­ко­сті.

«Во­ни ка­жуть, що не зна­ли, що там є. По­ві­до­ми­ли, що їх по­про­си­ли пе­ре­вез­ти цю сум­ку і ска­за­ли, що в цій сум­ці за- пча­сти­ни до ав­та, по­про­си­ли не від­кри­ва­ти, бо там ду­же до­ро­гі зап­ча­сти­ни», — роз­по­вів Пи­ро­гов.

За сло­ва­ми за­три­ма­них, во­ни при­ве­зли сум­ку із Му­ка­че­во­го За­кар­пат­ської обла­сті.

«По­зна­йо­ми­лись на ди­ско­те­ці з хло­пцем — він за­про­по­ну­вав їм до­ста­ви­ти ці зап­ча­сти­ни. В Ки­є­ві во­ни по­вин­ні бу­ли пі­ді­йти за­бра­ти цю пе­ре­да­чу на цьо­му мі­сці», — роз­по­вів по­лі­цей­ський.

От тіль­ки чо­му хло­пці з пе­ре­да­чкою не ма­ли при со­бі мо­бі­лок, хо­ча на ав­то, так би мо­ви­ти, за­ро­би­ли? Усе про­сто: зав­дя­ки мо­біль­ним мо­жна від­сте­жи­ти всі остан­ні кон­та­кти за­три­ма­них.

«Імо­вір­но, у них є спіль­ни­ки. Слід­чо-опе­ра­тив­на група про­во­дить до­ку­мен­ту­ва­н­ня та вста­нов­лює всі об­ста­ви­ни по­дії», — ла­ко­ні­чно за­зна­ча­ють у МВС.

На­га­да­є­мо, що по­лі­ція Ки­є­ва та обла­сті до не­ді­лі пе­ре­бу­ва­ла на по­си­ле­но­му ре­жи­мі не­се­н­ня слу­жби че­рез не­без­пе­ку те­ра­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.