З опти­мі­змом — до дов­го­лі­т­тя

Ра­ціо­наль­не хар­чу­ва­н­ня, фі­зи­чна актив­ність і гар­ний на­стрій до­да­ють здо­ров’я і про­дов­жу­ють лю­ди­ні жи­т­тя

Ukrayina Moloda - - Здоров’я -

Ні­ко­тин, ал­ко­голь — це отру­та! Уни­кай­те їх пов­ся­кчас

Жи­ти дов­го і не хво­рі­ти — «уні­вер­саль­на» мрія лю­ди­ни. А та­кож яко­мо­га на­дов­ше від­тер­мі­ну­ва­ти ста­рість. Як до­по­мог­ти ор­га­ні­зму яко­мо­га дов­ше пе­ре­бу­ва­ти в то­ну­сі й обі­йти під­сту­пні «ри­фи», які при­ско­рю­ють ста­рі­н­ня? Лі­ка­рі вва­жа­ють, що стан здо­ров’я лю­ди­ни ли­ше на 10 від­со­тків за­ле­жить від ме­ди­ци­ни, на 20 — від ге­не­ти­ки (спад­ко­во­сті), ще на 20 — від нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, а на 50 від­со­тків — від нас са­мих.

Сто­ли­чний лі­кар сі­мей­ної ме­ди­ци­ни Ма­рія Сві­тлов­ська пе­ре­ко­на­на: здо­ров’я і мо­ло­дість лю­ди­ни — ре­зуль­тат то­го, як во­на жи­ве. «Ду­же ве­ли­ке зна­че­н­ня має те, як лю­ди­на хар­чу­є­ться, чи за­йма­є­ться фі­зи­чни­ми впра­ва­ми і спор­том, чи має шкі­дли­ві зви­чки, чи до­ста­тньо ча­су пе­ре­бу­ває на сві­жо­му по­ві­трі, як про­во­дить до­зві­л­ля», — на­го­ло­шує фа­хі­вець.

Ал­ко­голь, тю­тюн, іо­ні­зу­ю­че опро­мі­не­н­ня, а та­кож не­ра­ціо­наль­не хар­чу­ва­н­ня, пси­хі­чні і фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня, ма­ло­ру­хли­вість (гі­по­ди­на­мія) по­зна­ча­ю­ться на про­це­сі від­нов­ле­н­ня клі­тин люд­сько­го ор­га­ні­зму. Усі ці фа­кто­ри, на дум­ку ме­ди­ків і вче­них, під­штов­ху­ють «ві­ко­ві» змі­ни, при­зво­дять до по­ру­ше­н­ня фун­кцій ор­га­нів і си­стем, за­пу­ска­ють ме­ха­нізм ті­єї чи ін­шої не­ду­ги.

«Ва­жли­во, аби лю­ди­на за­ду­му­ва­ла­ся над тим, що во­на їсть, чи до­ста­тньо ру­ха­є­ться, чи ви­ко­нує бо­дай якісь оздо­ров­чі про­це­ду­ри, чи до­три­му­є­ться ре­жи­му пра­ці та від­по­чин­ку, — ка­же Ма­рія Сві­тлов­ська. — А та­кож за­ми­сли­ла­ся, для чо­го отру­ює ор­га­нізм ні­ко­ти­ном і ал­ко­го­лем».

За­плю­щте очі і при­га­дай­те при­єм­ні мо­мен­ти...

З ві­ком у лю­ди­ни змен­шу­є­ться ела­сти­чність су­дин­них сті­нок, мо­же під­ви­щу­ва­ти­ся ар­те­рі­аль­ний тиск, по­гір­шу­є­ться ува­га, пам’ять, зір, слух, збіль- шу­є­ться лам­кість кі­сток, по­гір­шу­є­ться ро­бо­та опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту. Так, лі­тнім лю­дям до­ку­ча­ють про­бле­ми з опор­но-ру­хо­вим апа­ра­том: ве­ли­кої при­кро­сті зав­да­ють та­кі не­ду­ги, як осте­о­по­роз, осте­о­ар­троз, осте­о­хон­дроз. По­пе­ре­ди­ти або від­тер­мі­ну­ва­ти ці не­при­єм­но­сті мо­жна зав­дя­ки ра­ціо­наль­но­му хар­чу­ван­ню та до­ста­тній ру­хо­вій актив­но­сті. До­ста­тнє над­хо­дже­н­ня в ор­га­нізм при­ро­дно­го каль­цію ро­бить кіс­тки мі­цни­ми. «Дже­ре­ло каль­цію — мо­ло­чні, ки­сло­мо­ло­чні про­ду­кти, твер­дий сир, тво­рог, — на­га­дує Ма­рія Сві­тлов­ська. — Ра­джу ча­сті­ше спо­жи­ва­ти пшо­ня­ну ка­шу, яка ба­га­та на ві­та­мі­ни, амі­но­ки­сло­ти, мі­кро­еле­мен­ти. Але не за­бу­вай­те: є про­ду­кти, які пе­ре­шко­джа­ють за­сво­єн­ню каль­цію в ор­га­ні­змі. Зокре­ма, це смо­ро­ди­на, аґрус, ща­вель».

Лі­кар та­кож про­сить не за­бу­ва­ти про ва­жли­вість за­нять спор­том. «Ба­жа­но — про­стою гім­на­сти­кою без пе­ре­ван­та­жень, — по­яснює Ма­рія Во­ло­ди­ми­рів­на. — Най­ко­ри­сні­ший і най­без­пе­чні­ший спорт — це хо­дьба. На За­хо­ді пра­кти­ку­ють хо­дьбу з ли­жни­ми па­ли­ця­ми, адже ва­жли­во, щоб ру­ки під час ру­ху та­кож пра­цю­ва­ли. Вза­га­лі, рух — це жи­т­тя. Впра­ви і про­гу­лян­ки на сві­жо­му по­ві­трі ма­ють три­ва­ти що­най­мен­ше го­ди­ну-пів­то­ри що­дня. Ду­же ко­ри­сні пла­ва­н­ня та ма­са­жі — во­ни по­лі­пшу­ють кро­во­по­ста­ча­н­ня, жив­ле­н­ня кі­сток і м’язів, спри­я­ють збе­ре­жен­ню їх фун­кцій».

Ва­жли­во та­кож збе­рег­ти зір. З ві­ком про­гре­сує атро­фія сли­зо­вих за­лоз, змен­шу­є­ться ви­ді-

Лі­ка­рі на­го­ло­шу­ють, що не­до­ста­тність м’язо­вої ді­яль­но­сті — одна з при­чин пе­ред­ча­сно­го ста­рі­н­ня ор­га­ні­зму. То­му ефе­ктив­ним за­со­бом бо­роть­би за дов­ге і актив­не жи­т­тя є за­ня­т­тя фі­зи­чни­ми впра­ва­ми. На­у­ков­ці до­ве­ли: фіз­куль­ту­ра для лі­тніх лю­дей, на­віть якщо роз­по­ча­ти за­ня­т­тя в по­хи­ло­му ві­ці, до­по­ма­гає істо­тно зни­зи­ти за­гро­зу сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань, по­кра­щує стан імун­ної си­сте­ми, змі­цнює опор­но-ру­хо­вий апа­рат. Най­кра­щий ва­рі­ант спор­ту для лі­тніх лю­дей — ран­ко­ва гім­на­сти­ка. Це мо­же бу­ти про­стий, до­сту­пний ко­жно­му ком­плекс вправ — по­во­ро­ти, на­хи­ля­н­ня, при­сі­да­н­ня. Впра­ви кра­ще ви­ко­ну­ва­ти в по­віль­но­му тем­пі, хви­лин 10-15. Го­лов­не — ро­би­ти це си­сте­ма­ти­чно.

ле­н­ня сльо­зи, по­гір­шу­є­ться зво­ло­же­н­ня очно­го яблу­ка. Це мо­же ви­кли­ка­ти від­чу­т­тя сто­рон­ньо­го ті­ла, дис­ком­форт при по­гля­ді на сві­тло. Аби уни­кну­ти та­ких при­кро­щів, лі­ка­рі ра­дять зма­зу­ва­ти краї по­вік ва­зе­лі­ном для очей, ко­ри­сту­ва­ти­ся ві­та­мін­ни­ми очни­ми кра­пля­ми. Ме­ди­ки та­кож вва­жа­ють, що для за­галь­но­го змі­цне­н­ня здо­ров’я і збе­ре­же­н­ня зо­ру вар­то обме­жи­ти вжи­ва­н­ня чаю і ка­ви.

Ча­сто лі­тні лю­ди на­рі­ка­ють на по­гір­ше­н­ня пам’яті. Але в будь-яко­му ві­ці лю­ди­на мо­же тре­ну­ва­ти свій мо­зок, по­кра­щу­ва­ти за­пам’ято­ву­ва­н­ня, ка­жуть ме­ди­ки. Цьо­му спри­яє ре­гу­ляр­не про­слу­хо­ву­ва­н­ня ра­діо­пе­ре­дач, му­зи­чних тво­рів, вір­шів, обго­во­ре­н­ня і пе­ре­каз сю­же­тів філь­мів у ко­лі дру­зів. До ре­чі, спіл­ку­ва­н­ня теж по­зи­тив­но впли­ває на ро­бо­ту моз­ку. «Тре­нуй­те пам’ять. Під ве­чір, за­плю­щив­ши очі, при­га­дай­те най­при­єм­ні­ші мо­мен­ти, які ста­ли­ся з ва­ми цьо­го дня, вну­трі­шнім зо­ром «пе­ре­бе­ріть» де­та­лі цих по­дій», — ра­дить па­ні Ма­рія.

Від­чу­т­тя, що ти по­трі­бен, про­дов­жує жи­т­тя

Ще одна вкрай ва­жли­ва умо­ва фун­кціо­ну­ва­н­ня ор­га­ні­зму — ра­ціо­наль­не хар­чу­ва­н­ня. Во­но ва­жли­ве в будь-яко­му ві­ці, але для лі­тніх лю­дей — осо­бли­во. Для збе­ре­же­н­ня ясно­го ми­сле­н­ня ді­є­то­ло­ги ра­дять вжи­ва­ти про­ду­кти, ба­га­ті на амі­но­ки­сло­ту лі­зин. А та­кож звер­ну­ти ува­гу на бо­бо­ві, го­рі­хи, ку­ку­ру­дзу, ка­као, про­ро­слі зер­на пше­ни­ці, вів­са, со­ня­шни­ку. Ду­же ко­ри­сний вів­ся­ний від­вар. Для здо­ро­во­го хо­ле­сте­ри­но­во­го обмі­ну ба­жа­но вжи­ва­ти ка­пу­сту, мор­кву, зе­ле­ний го­ро­шок, ка­ву­ни, ди­ні.

«Від­да­вай­те пе­ре­ва­гу ро­слин­ній і еко­ло­гі­чно чи­стій їжі, пий­те біль­ше рі­ди­ни, — за­ува­жує лі- кар Сві­тлов­ська. — Обме­жуй­те кіль­кість со­ло­ної їжі — во­на за­три­мує рі­ди­ну в ор­га­ні­змі. Для по­лі­пше­н­ня кро­во­обі­гу моз­ку вжи­вай­те на­сто­ян­ки су­ни­ці, смо­ро­ди­ни, від­ва­ри ли­по­во­го цві­ту, ма­те­рин­ки, зві­ро­бою».

Ще одна не­за­мін­на ки­сло­та, що галь­мує про­це­си ста­рі­н­ня, — три­пто­фан. Цьо­го мі­кро­еле­мен­ту ба­га­то в ри­бі, го­рі­хах, м’ясі пти­ці, фі­ні­ках, ін­жи­рі, ку­ра­зі, ба­на­нах, ви­но­гра­ді. Ба­жа­но, щоб ці про­ду­кти яко­мо­га ча­сті­ше бу­ли на ва­шо­му сто­лі.

«І ство­рюй­те со­бі гар­ний на­стрій, обме­жуй­те по­тік не­га­тив­ної ін­фор­ма­ції, що йде з те­ле­ві­зо­ра чи від зна­йо­мих, — на­га­дує лі­кар. — Біль­ше спіл­куй­те­ся з ти­ми, хто ди­ви­ться на жи­т­тя з опти­мі­змом, зна­йдіть за­ня­т­тя для ду­ші — ви­ро­щуй­те кві­ти, ви­ши­вай­те, спро­буй­те се­бе до­бро­воль­цем-во­лон­те­ром. Якщо лю­ди­на від­чу­ває се­бе по­трі­бною — во­на мен­ше під­да­є­ться де­пре­сії і хво­ро­бам.

Фото з сай­та VistaNews.ru.

Фі­зи­чна актив­ність і опти­мізм про­дов­жу­ють лю­ди­ні жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.