Не чхай­те на грип!

Ві­рус мо­же пе­ре­да­ва­ти­ся не тіль­ки че­рез по­ві­тря, а й за до­по­мо­гою... рук

Ukrayina Moloda - - Здоров’я - Ми­ро­сла­ва КРУК

Ві­рус гри­пу, як ві­до­мо, пе­ре­да­є­ться по­ві­тря­но-кра­пель­ним шля­хом. При­чо­му в біль­шо­сті ви­пад­ків до­ста­тньо до­бре вди­хну­ти за­ра­зних ба­цил, які під час ка­шлю або чха­н­ня «вте­кли» від хво­ро­го ко­ле­ги чи по­пу­тни­ка в транс­пор­ті, — і че­рез кіль­ка го­дин ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, слаб­кість на­дов­го виб’ють вас зі зви­чної ко­лії. Не­дав­но швей­цар­ські вче­ні, ви­вчив­ши два шта­ми ві­ру­су гри­пу — H3N2 і H1N1, які остан­нім ча­сом ви­кли­ка­ли епі­де­мію у сві­ті, — ді­йшли ви­снов­ку: ві­рус мо­же пе­ре­да­ва­ти­ся і... че­рез ру­ки. Вче­ні на­но­си­ли ві­ру­си, взя­ті з ди­халь­них шля­хів хво­рих на грип, на кін­чи­ки паль­ців тих, хто по­го­див­ся на участь в екс­пе­ри­мен­ті. З’ясу­ва­ло­ся, що ві­ру­си збе­рі­га­ли свою за­ра­зну дію 15 хви­лин! І на­віть че­рез пів­го­ди­ни на ру­ках iще за­ли­ша­ли­ся шта­ми, зда­тні спри­чи­ни­ти не­ду­гу.

Звід­си ви­сно­вок: ру­ки з ми­лом тре­ба ми­ти ча­сті­ше! Осо­бли­во пі­сля від­ві­да­н­ня гро­мад­ських місць — транс­пор­ту, по­лі­клі­ні­ки, ма­га­зи­ну, бан­ків­ських уста­нов то­що. Вра­хо­ву­ю­чи, що у ба­га­тьох із нас є зви­чка до­тор­ка­ти­ся до облич­чя, осо­бли­во но­са, по­прав­ля­ти во­лос­ся, ми ри­зи­ку­є­мо пе­ре­да­ва­ти за­ра­зу із рук у ру­ки. На ви­па­док, якщо ми­ла і во­ди мо­же не ви­яви­ти­ся в по­трі­бний мо­мент, у пе­рі­од епі­де­мій зав­жди май­те при со­бі во­ло­гі сер­ве­тки або де­зін­фі­ку­ю­чий роз­чин.

Аби не під­хо­пи­ти ві­рус, лі­ка­рі ра­дять біль­ше ча­су гу­ля­ти на сві­жо­му по­ві­трі і ре­гу­ляр­но про­ві­трю­ва­ти при­мі­ще­н­ня.

Фото з сай­та www.volynnews.com.

Грип — під­сту­пна не­ду­га. Не лег­ко­важ­те з нею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.